Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 03.06.2016 r.

Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 03.06.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 03 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 kwietnia 2016 r. do 03 czerwca 2016 r.

1. Zlecono i wykonano remont ul. Gościniec w Zygodowicach za kwotę 11.520,00 zł.
2. Zlecono i wykonano remont parkingu przy Urzędzie Gminy i ul. Św. Jakuba w Tomicach za kwotę 7.204,00 zł.
3. Zlecono i wykonano przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla 14 odcinków dróg gminnych za kwotę 2.800,00 zł.
4. Na drogach gminnych wykonuje się cząstkowe remonty dróg i koszenie poboczy.
5. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 36.020,00 zł do remontu ul. Łęg w Tomicach, którego koszt całkowity został oszacowany na 110.000,00 zł.
6. Gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zielona szkoła dla uczniów szkoły podstawowej w Witanowicach” w wysokości 2.500,00 zł, tj. 25% kosztów kwalifikowanych.
7. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie o przyznanie dofinansowania projektu pt. BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKA PODSTAWĄ SKUTECZNEGO DZIAŁANIA na zakup umundurowania dla OSP Witanowice, Tomice i Zygodowice w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Gmina otrzyma dotację w wysokości 12.000,00 zł przy ogólnych kosztach projektu wynoszących 27.000,00 zł.
8. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie o przyznanie dotacji w wysokości 234.000,00 zł na realizację w 2016 r. zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice”, w ramach którego przewiduje się wymianę 53 starych kotłów węglowych na proekologiczne kotły węglowe i gazowe za kwotę 510.000,00 zł.
9. Gmina złożyła wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 145.440,00 zł przy wkładzie własnym w kwocie 16.160,00 zł na realizację projektu pt. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice” w konkursie dotacji ogłoszonym przez Województwo Małopolskie na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji, wymaganych przy ubieganiu się o środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach działania „Odnowa obszarów wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
10. W dniach 16-23 maja odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025, a w dniach 16-30 maja konsultacje społeczne projektu Strategii wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice. Ze względu na przedłużający się proces opiniowania projektu Strategii i Prognozy Oddziaływania na Środowisko z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie termin opracowania Strategii wraz z Prognozą ustalony na dzień 31 maja został wydłużony do 14 czerwca. W tym terminie zostaną również podane do wiadomości publicznej wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii.
11. W ramach realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 Plus” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 3 czerwca przyjął 660 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla 1103 dzieci, rozpatrzył 368 wniosków i wypłacił łącznie 997 świadczeń dla 427 dzieci na ogólną kwotę 497.818,90,00 zł.
12. Został powołany Zespół ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tomice na lata 2016-2021, Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2016-2018 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2016-2021.

13. Wójt uczestniczył:
1) w spotkaniu informacyjnym nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska − Słowacja 2014-2020, które odbyło się w Bielsku-Białej,
2) w spotkaniu organizacyjnym dot. realizacji projektu LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, które odbyło się w Krakowie,
3) w spotkaniu z rodzicami wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Witanowicach w sprawie możliwości uruchomienia jednego oddziału przedszkolnego w okresie wakacji,
4) w spotkaniu z kierownikiem Inspektoratu Rejonowego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Oświęcimiu w sprawie realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej na terenie gminy Tomice,
5) w spotkaniach z wykonawcą, inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radoczy,
6) w spotkaniu z przedstawicielem firmy projektowej w sprawie możliwości realizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem lamp typu LED,
7) w spotkaniu z przedstawicielem firmy zajmującej się zakładaniem ewidencji dróg publicznych w sprawie warunków założenia ewidencji dróg gminnych,
8) w spotkaniu z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej na temat możliwości i warunków ubezpieczenia majątku Gminy Tomice,
9) w spotkaniu z sołtysami na temat realizacji robót drogowych w 2016 roku,
10) w dwóch posiedzeniach komisji Rady Gminy Tomice,
11) w V posiedzeniu Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego,
12) w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Dolina Karpia i w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania Dolina Karpia w Zatorze,
13) w V Targach Turystycznych Doliny Karpia w Zatorze,
14) w III Ekologicznej Olimpiadzie Kreatywności w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
15) w XIII edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla klas II i III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach,
16) w VI Gminnym Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Wójta Gminy Tomice dla klas IV-VI w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
17) IX Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Tomice zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Witanowicach,
18) w obchodach Święta Strażaków w Państwowej Staży Pożarnej w Wadowicach oraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Tomicach, Woźnikach i w Lgocie z udziałem wicewojewody małopolskiego Piotra Ćwika,
19) w Święcie Gminy Tomice pn. „Tomickie Bałysowanie” w Galerii Sztuki „Bałysówka” w Tomicach.