Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 02.09.2016 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 02.09.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 3 września br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 22 lipca 2016 r. do 2 września 2016 r.

 1. Na terenie Gminy Tomice zamieszkiwało około 770 pielgrzymów z kilkunastu krajów świata – uczestników Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
 2. Gmina otrzymała pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach na użytkowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radoczy.
 3. Gmina złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o uruchomienie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 218 000,00 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Radoczy. Ostateczne koszty budowy i wyposażenia sali oraz zagospodarowania przyległego terenu wynoszą 1 210 866,85 zł, a łączna kwota dofinansowania budowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 318 000,00 zł.
 4. Gmina Tomice dokonała odbioru następujących zadań:
  – modernizacja ul. Łęg w Tomicach,
  – budowa instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Pańskiej w Witanowicach.
 5. Gmina pozyskała dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28 070,00 zł tj. 50% kosztów całkowitych na modernizację ul. Kaniowskiej w Zygodowicach.
 6. Zlecono i wykonano projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kościelnej w Woźnikach.
 7. W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2016 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” złożono 18 wniosków w tym: 14 wniosków na wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły węglowe klasy V, 4 wnioski na wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe.
 8. Do 31 sierpnia mieszkańcy złożyli 33 wnioski o odbiór odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tomice.
 9. Gmina zawarła umowę z Zakładem Karnym w Wadowicach na wykonywanie przez 2 skazanych prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Tomice.
 10. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego promesę w wysokości 102 600,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice, przy wkładzie własnym Gminy w wysokości 11 400,00 zł. W następstwie tego został ogłoszony nabór ofert na opracowanie Programu, w wyniku którego ofertę na kwotę 98 400,00 zł złożyło konsorcjum firm: Certus Partnerzy i Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, z którym zostanie zawarta umowa na opracowanie Programu.
 11. Gmina zawarła ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia umowę użyczenia 25 m2 gruntu przy budynku Gimnazjum w Tomicach, z przeznaczeniem na lokalizację punktu wypoczynkowego dla rowerzystów w ramach projektu „Szlak Doliny Karpia” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 12. Gmina Tomice bierze udział, jako jedna z 12 gmin w Małopolsce, w pilotażowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. W ramach pilotażu do końca br. uruchomiona będzie w naszym Urzędzie obsługa płatności bezgotówkowych z użyciem terminali płatniczych POS.
 13. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r. dotyczących wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, Wójt udzielił dotacji klubom sportowym w łącznej wysokości 20.400,00 zł.
 14. Wójt uczestniczył:
  – w powitaniu uczestników Światowych Dni Młodzieży – pielgrzymów z Wysp Cooka, którzy gościli w Gimnazjum w Tomicach,
  – w spotkaniach dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia,
  – w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia,
  – w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
  – w spotkaniu z prezesem Spółki KOMWAD w sprawie parametrów technicznych i potencjalnych lokalizacjach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  – w spotkaniu z przedstawicielami firmy Deloitte w sprawie możliwości odzyskania odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2012 r.,
  – w uroczystościach 70-lecia OSP w Radoczy,
  – w Dożynkach Gminy Brzeźnica w Sosnowicach,
  – w Dożynkach Gminy Spytkowice w Ryczowie,
  – w Dożynkach Wsi Woźniki,
  – w Pikniku Rodzinnym w Lgocie,
  – w wernisażu wystawy Miry Sabatowicz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wadowicach,
  – w naradzie z dyrektorami szkół przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
  – w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Witanowicach,
  – w przeglądzie dróg gminnych w Lgocie z udziałem nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów, którymi transportowane jest drewno z lasu Nadleśnictwa znajdującego się w Lgocie.