Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 31.10.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 31.10.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 31 października br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 20 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

1. Ogłoszono przetargi nieograniczone na:
1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tomice w 2020 roku – przetarg został unieważniony z uwagi na brak ofert;
2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tomice w 2020 roku.

2. Ogłoszono zapytania ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw w wyniku którego wyłoniono wykonawców: Kółko Rolnicze w Radoczy – na terenie sołectwa Tomice, Świadek Artur – na terenie sołectw Radocza, Witanowice i Lgota. Nie wpłynęła żadna oferta na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Woźniki i Zygodowice.

3. Zakończone zostały postępowania przetargowe i odebrane roboty budowlane, wykonane na podstawie umów zawartych z:
1) Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Inżynieryjnych „DROTECH” Andrzeja Domagały z Tomic na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radocza – Etap 1 za kwotę 115 100,00 zł;
2) Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych ”DROG-BUD” Franciszka Fryca ze Spytkowic na remont drogi gminnej ul. Grudki w miejscowości Woźniki za kwotę 209 012,93 zł; na remont tej drogi Gmina Tomice otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 279 483,00 zł.

4. Rozliczono dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi rolniczej ul. Podlesie w miejscowości Tomice”. Kwota dotacji wynosiła 68 629,00 zł.

5. Dokonano odbioru robót budowlano-remontowych i oddano do użytku plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią, zlokalizowany przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice, który został wykonany w ramach projektu „Aktywny wypoczynek w Tomicach” Ośrodka Kultury za pośrednictwem Stowarzyszenia „Dolina Karpia” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 152 827,50 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 84 989,00 zł (56% wartości zadania).

6. Odebrano roboty budowlano-remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach wykonane w ramach dofinansowania otrzymanego przez Gminę Tomice w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie pt. „Małopolskie Remizy 2019” oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość robót wyniosła 250 632,00 zł, z czego 63 670,00 zł stanowiły środki zewnętrzne. W ub. roku Gmina wydatkowała na ten cel 163 661,00 zł.

7. Dokonano odbioru robót budowlano-remontowych i oddano do użytku ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, zmodernizowane w ramach programu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” za kwotę 252 872,97 zł, w tym 163 000,00 zł (64% wartości projektu), to pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

8. Wykonano czyszczenie rowów i ścinanie poboczy w ciągu ul. Radwany w miejscowości Witanowice za kwotę 6 712,73 zł.

9. Wykonano remont drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w miejscowości Tomice za kwotę 10 000,00 zł.

10. Zakupiono kamień na drogę gminną ul. Zielona w miejscowości Tomice wraz z usługą transportową za kwotę 7 000,00 zł.

11. Utwardzono kostką brukową teren przy Pomniku Ofiar Pacyfikacji Wsi Lgota za kwotę 5 500,00 zł.

12. W ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok:
– zamontowano klimatyzację w budynku OSP w Zygodowicach,
– zlecono montaż klimatyzacji budynku OSP Lgota,
– zlecono ekspertyzę budynku dawnej szkoły w miejscowości Lgota.

13. W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” Gmina Tomice otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych w Tomicach i w Lgocie poprzez zakup sprzętu ratowniczego (aparaty powietrzne) i odzieży ochronnej o wartości ogółem 41 923,30 zł, z czego wkład Województwa Małopolskiego wyniósł 20 000,00 zł.

14. W ramach umowy ze spółką EMPOL odbyła się na terenie gminy Tomice druga zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w ramach której zebrano 64,5 ton odpadów.

15. W ramach realizacji projektu LIFE pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, Urząd Gminy Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”.

16. Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę. W wyniku ogłoszonego naboru złożonych zostało 9 wniosków, a gmina podpisała 6 umów z mieszkańcami na całkowitą kwotę 30 000,00 zł.

17. Ogłoszono, trwające do 4 listopada, konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

18. Odbyły się:
1) Wybory do Sejmu i do Senatu – 13 października
2) Zebrania wiejskie w Woźnikach i Zygodowicach – 22 września, w Tomicach – 26 września oraz w Radoczy – 27 września
3) Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego w Wadowicach – 23 września
4) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WPWiK w Wadowicach – 2 października
5) Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze – 7 października
6) Spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie VeloSkawa – 10 października
7) Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 28 października
8) Posiedzenie Komisji Finansów i Infrastruktury – 30 października