Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 31.01.2020 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 31.01.2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 31 stycznia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 30 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

1. Ogłoszono zapytania ofertowe na:
1) przewóz uczniów do Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach i Szkoły Podstawowej w Woźnikach w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020;
2) wykonanie inwentaryzacji oraz ekspertyzy technicznej budynku dawnej szkoły w Zygodowicach.

2. Podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją budowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach za kwotę 12 000,00 zł.

3. Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspieranie działań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

4. Ogłoszono nabór wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice.

5. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie kuchni w budynku OSP w Woźnikach za kwotę 5 059,84zł.

6. Przy remizie OSP w Witanowicach oddano do użytku plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną, placem zabaw, altaną i grillem o wartości ogółem 222 182,14 zł, na który pozyskano dotację w wysokości 110 000,00 zł.

7. W Szkole Podstawowej w Witanowicach rozegrano XXII Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa.

8. Gmina Tomice zakwalifikowała się do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”, którego operatorem wojewódzkim będzie Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie.

9. Ogłoszono konsultacje projektu „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2020 roku”.

10. Opracowano i uzgodniono ze Starostą Wadowickim „Wytyczne Wójta Gminy Tomice – Szefa Obrony Cywilnej w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Gminie Tomice na 2020 rok” wraz z „Rocznym planem działania w zakresie obrony cywilnej w Gminie Tomice na 2020”.

11. Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z „Wytycznych Wójta Gminy Tomice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Gminie Tomice w 2019 roku”, oraz opracowano i przekazano do Starostwa Powiatowego w Wadowicach dane aktualizacyjne do powiatowego i wojewódzkiego planu obrony cywilnej.

12. Przygotowano i przekazano Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (mężczyzn ur. w 2001 r. oraz mężczyzn ur. w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

13. Sprawdzono i pozytywnie zweryfikowano sprawozdania z realizacji zadania publicznego, powierzonego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tomice w 2019 roku. Ogólna wysokość środków przekazanych OSP w ramach umów dotacji wyniosła 148 888,00 zł.

14. W dniach 23-29 stycznia 2020 r. prowadzono na terenie gminy działania związane z wprowadzeniem na terytorium województwa małopolskiego drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) i pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP).

15. Odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansów i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury Rady Gminy Tomice.

16. Przeprowadzono nieodpłatne badania 20 budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną.

17. Zostały przeprowadzone nabory na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze: Sekretarza Gminy Tomice i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

18. Odbyły się:
1) koncert kolęd i pastorałek w kościele parafialnym w Radoczy, 6 stycznia;
2) VIII Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych i Grup Kolędniczych Dzieci Przedszkolnych w Ośrodku Kultury Gminy Tomice, 16 stycznia;
3) XXII Szkolny Dzień Seniora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach, 18 stycznia;
4) zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – w Witanowicach, 14 stycznia;
5) zebranie sprawozdawcze OSP Zygodowice, 18 stycznia;
6) zebranie sprawozdawcze OSP Lgota, 25 stycznia;
7) spotkanie wójta z sołtysami, 21 stycznia;
8) spotkanie z rodzicami wychowanków przedszkola w Tomicach oraz spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w Tomicach w ramach projektu „Otwarta i przyjazna szkoła”, 22 i 23 stycznia;
9) posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, 2, 10 i 23 stycznia;
10) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie, 24 stycznia;
11) konferencja Kancelarii Prezydenta RP pt. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” – w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 22 stycznia;
12) uroczyste przekazanie radiowozu Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, dofinansowanego środkami Gminy Tomice, 13 stycznia.