Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 30.12.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 30.12.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 30 grudnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 listopada 2019 r. do 30 grudnia 2019 r.

1. Podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Witanowice wzdłuż ulic Kościelna i Dębina na kwotę 52.890,00 zł.

2. Zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tomice w 2020 r. na kwotę 1.481.579,10 zł.

3. Wykonano:
1) remont poboczy w technologii powierzchniowego utrwalenia w ciągu ul. Starowiejskiej w miejscowości Tomice za kwotę 31.645,00 zł;
2) odwodnienie ul. Brzozowej w miejscowości Zygodowice za kwotę 10.122,90 zł;
3) umocnienie wylotów drenaży przy ul. Podlesie w miejscowości Lgota za kwotę 4.000,00 zł;
4) remont przepustu na skrzyżowaniu ulic Brzozowej i Radwany w miejscowości Witanowice za kwotę 4.000,00 zł;
5) wycinkę drzew przy kapliczce p.w. św. Floriana przy ul. Floriańskiej w miejscowości Tomice za kwotę 4.000,00 zł.

4. Zlecono montaż kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Zygodowicach za kwotę 18.450,00 zł.

5. Zlecono wykonanie odtworzenia rowu przy ul. Kolejowej i Łęg w miejscowości Woźniki za kwotę 10.000 zł.

6. W ramach funduszu sołeckiego:
1) wykonano remont instalacji c.o. w budynku dawnej szkoły w miejscowości Lgota;
2) wykonano ekspertyzę budynku dawnej szkoły w miejscowości Lgota;
3) zakupiono płyty chłodnicze do wykonania chłodni w budynku OSP Lgota;
4) wykonano fragment oświetlenia ulicy Widów w miejscowości Radocza;
5) wykonano remont kuchni w budynku OSP w Witanowicach.

7. Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania usługi związanej z odbiorem, transportem i utylizacją zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Tomice w 2020 r.

8. Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania usługi związanej z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Tomice w 2020 r.

9. Rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowego budynku remizy OSP Tomice oraz ośrodka kultury.

10. W ramach realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE oraz współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ulicy Dworskiej 9A prowadzone były pomiary stężeń pyłów zawieszonych PM10 w dniach od 6 do 19 grudnia 2019 r.

11. Przeprowadzono 23 kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Małopolski (m.in. kontrole palenisk domowych).

12. Wójt podpisał 11 grudnia list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, które pozwoli zintegrowanemu subregionowi stać się kluczowym podmiotem w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

13. Zakończono tegoroczną zbiórkę odpadów zawierających azbest. Z terenu posesji odebrano łącznie 94 tony tego odpadu.

14. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko sekretarza Gminy Tomice.

15. Odbyły się:
1) nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tomice, 6 grudnia;
2) posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (4 grudnia), Komisji Finansów i Infrastruktury (4 i 16 grudnia), Komisji Rewizyjnej (16 grudnia) oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury (18 grudnia);
3) XI Gminny Dzień z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, 12 grudnia;
4) Jarmark Bożonarodzeniowy w Radoczy, 8 grudnia;
5) Gminny Pokaz Potraw Wigilijnych w Woźnikach, 15 grudnia;
6) V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Bożonarodzeniowej w Witanowicach, 18 grudnia.

16. Wójt uczestniczył:
1) w posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, 5 i 10 grudnia;
2) w Konwencie Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego w Brzeźnicy, 10 grudnia;
3) w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomicach za rok 2019, 14 grudnia;
4) w Powiatowym Spotkaniu Wigilijnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, 17 grudnia;
5) w posiedzeniu Rady Społecznej przy ZZOZ w Wadowicach, 18 grudnia;
6) w spotkaniu zorganizowanym z okazji 85-lecia Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach, 20 grudnia.