Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 30.11.2018 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 30.11.2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 30 listopada br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 16 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

1. Przeprowadzono wybory samorządowe: wójta Gminy Tomice, do Rady Gminy Tomice, do Rady Powiatu w Wadowicach, do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

2. Przeprowadzono, nie rozstrzygnięty jeszcze przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice w 2019 roku, w którym ofertę złożyło tylko Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL z Tylmanowej, z ceną oferty 1.048.723,20 zł.
1. Przeprowadzono wybory samorządowe: wójta Gminy Tomice, do Rady Gminy Tomice, do Rady Powiatu w Wadowicach, do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

2. Przeprowadzono, nie rozstrzygnięty jeszcze przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice w 2019 roku, w którym ofertę złożyło tylko Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL z Tylmanowej, z ceną oferty 1.048.723,20 zł.

3. Ogłoszono przetarg na wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice o dł. 205 m.

4. Ogłoszono i ze względu na ceny ofert (41.000-153.700) unieważniono zapytanie ofertowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i przedłożenie dokumentacji również w formie elektronicznej dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi. Rozbiórka istniejących wolnostojących budynków gospodarczych”.

5. Ogłoszono i ze względu na ceny ofert (41.000-145.000) unieważniono zapytanie ofertowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i przedłożenie dokumentacji również w formie elektronicznej dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego trzykondygnacyjnego budynku w stanie surowym otwartym, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej szkoły podstawowej w Woźnikach wraz z rozbudową o taras. Dostosowanie budynku do wymogów jakim powinien odpowiadać budynek przedszkola czterooddziałowego”.

6. Ogłoszono i rozstrzygnięto za cenę 27.071,70 zł zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej – ul. Osiedlowa w miejscowości Tomice”.

7. Ogłoszono i rozstrzygnięto za cenę 37.250,00 zł zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczeń w suterenach budynku Urzędu Gminy w Tomicach.

8. Ogłoszono i rozstrzygnięto za cenę 10.800,00 zł zapytanie ofertowe na dostawę 16 tabletów wraz z etui dla obsługi systemu elektronicznych głosowań Rady Gminy Tomice oraz zapewnienia komunikacji elektronicznej z radnymi, w tym przesyłania projektów uchwał i innych dokumentów oraz zawiadomień o terminach sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy.

9. Zakupiono licencję na oprogramowanie do obsługi systemu elektronicznych głosowań Rady Gminy Tomice za kwotę 498,15 zł miesięcznie.

10. Wykonano:
– sieć oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej w miejscowości Witanowice za kwotę 4 913,55 zł,
– remont cząstkowy ul. Osiedlowej w miejscowości Witanowice oraz ul. Łęgowej i ul. Kolejowej w miejscowości Radocza za kwotę 5 000,00 zł.

11. Zakupiono 5 wiat przystankowych za kwotę 26 199,00 zł.

12. W ramach funduszu sołeckiego:
– wykonano wymianę okien w budynku dawnej szkoły w miejscowości Lgota,
– dokonano dostawy wyposażenia kuchni w budynku OSP Woźniki,
– zlecono dostawę krzeseł na wyposażenie domu strażaka w Zygodowicach,
– zlecono dostawę kostki brukowej na utwardzenie terenu przy budynku OSP w Zygodowicach,
– wykonano częściowy remont budynku w miejscowości Lgota z przeznaczeniem na cele ppoż.

13. Gmina Tomice nabyła nieodpłatnie działki pod drogi gminne w miejscowościach Radocza (ul. Stawowa) i Tomice (ul. Dworska).

14. Zawarto porozumienie z Powiatem Wadowickim, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1766K Tomice-Piekło poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 28 800,00 zł.

15. Zawarto umowę z Województwem Małopolskim w ramach konkursu pn. „Bezpieczna Małopolska 2018” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego – szacunkowa wartość zadania 18 000 zł (kwota dofinansowania 7 143 zł) – przeznaczona dla OSP Tomice.

16. Rozliczono oraz wypłacono mieszkańcom dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. III”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 266 500,00 zł, kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie: 133 250,00 zł, kwota dotacji ze środków budżetu Gminy Tomice: 82 000,00 zł.

17. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Gmina Tomice złożyła wniosek o dofinansowanie w 2019 r. nauki pływania dla 105 uczniów klas I-III szkół podstawowych w kwocie 18.898,00 zł, przy całkowitym planowanym koszcie realizacji zadania 46.780,00 zł.

18. Rozpatrzono wnioski złożone w trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice.

19. Zakończono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota, Zygodowice i Woźniki oraz przeprowadzono dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami. Rozpatrzono również wnioski złożone w trakcie wyłożenia.

20. Zakończono procedurę ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice oraz przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.

21. Ogłoszono powtórne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

22. Opracowano, zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, projekt budżetu Gminy Tomice na 2019 r.

23. Opracowano i uzgodniono ze Starostą Wadowickim „Instrukcję Stałego Dyżuru Wójta Gminy Tomice” celem zapewnienia możliwości niezakłóconego wykonywania zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym na terenie Gminy Tomice.

24. Rozpoczęto procedurę reklamowania z urzędu i procedurę ustania przyczyn reklamowania od pełnienia czynnej służby wojskowej wobec członków Rady Gminy Tomice.

25. Odbyło się Zgromadzenie Wspólników Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach, której Gmina Tomice jest udziałowcem.

26. Odbyły się gminne i szkolne uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

27. Odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy, w ramach których radni wybrali przewodniczących i zastępców przewodniczących oraz dokonali analizy i oceny dokumentów będących przedmiotem posiedzeń komisji, w tym projektów uchwał na sesję w dniu 30 listopada.
Przewodniczącymi komisji zostali wybrani:
1) Komisja Rewizyjna – Pan Zbigniew Kwarciak,
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Pan Mirosław Tłomak,
3) Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury – Pan Marek Bussler,
4) Komisja Finansów i Infrastruktury – Pan Zbigniew Kwaśny.