Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 29.09.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 29.09.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 29 września br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r.

1. Wyłoniono w postępowaniach przetargowych wykonawców na:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice: Firma Budowlana Wulkan z Jaroszowic za kwotę 2.459. 843,38 zł,
b) wykonanie miejsc postojowych przy ul. Radosnej w Tomicach: Firma Drotech z Tomic za kwotę 22.629,79 zł.

2. Wyłoniono w trybie zapytania ofertowego wykonawców na:
a) remont ul. Dębowej w Radoczy i podpisano umowę z Firmą Drotech z Tomic na kwotę 29.500,00 zł,
b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu w Radoczy ze środków funduszu sołeckiego terenu na działkach nr 122/13 i 122/14: Firma Fero+enso z Bytomia za kwotę 7.872,00 zł;

3. Zostały zawarte umowy na:
a) remont ul. Na Wzgórzach w Woźnikach i ul. Krokusowej w Tomicach za kwotę 123 519,66 zł.,
b) remont ul. Kamieniec w Lgocie za kwotę 89 721,43 zł.,
c) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tomice na kwotę 18.000,00 zł,
d) opracowanie i koordynację działań związanych z rozliczeniem dotacji ze środków WFOŚiGW na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. II” w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego za kwotę 5.900,00 zł.

4. Rozliczono dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi rolniczej ul. Słoneczna w miejscowości Woźniki”. Kwota dotacji wynosiła 38.406,00 zł.

5. Zakończono tegoroczną zbiórkę wyrobów zawierających azbest. Płyty eternitowe o łącznej masie 65,1 t odebrano z 29 nieruchomości.

6. Zorganizowano spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn.: „Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Tomice – cz. II”.

7. Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2017 r. zadań inwestycyjnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice w wyniku którego złożono 41 wniosków. Gmina podpisała z mieszkańcami łącznie 40 umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne na łączną kwotę 312.357,72 zł. W wyniku realizacji Programu zostanie wymienionych 40 starych pieców na nowe ekologiczne kotły spełniające wymagania ekoprojektu tj. 30 kotłów węglowych, 2 na biomasę i 6 gazowych.

8. Gmina otrzymała pozytywną decyzję na użytkowanie i otwarła z dniem 1 września Żłobek Gminny w Tomicach.

9. Gmina zawarła notarialną umowę nabycia działek w miejscowości Lgota za kwotę 35.000,00 zł.

10. Podpisano umowy na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

11. Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 i projekt został wysłany do zaopiniowania przez ok. 30 podmiotów określonych w ustawie o rewitalizacji.

12. Zostały złożone wnioski:
a) do Polskich Kolei Państwowych w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy działek w miejscowości Radocza, Tomice i Woźniki,
b) do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy działek w miejscowości Radocza stanowiących drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków.

13. W związku z intensywnymi opadami deszczu prowadzone były przez jednostki OSP i PSP działania zabezpieczające na wałach w Woźnikach oraz działania związane z usuwaniem skutków opadów.

14. Odbyły się:
1) zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach, połączone z prelekcjami dotyczącymi obowiązujących przepisów uchwały antysmogowej w Małopolsce.
2) posiedzenia trzech komisji Rady Gminy Tomice,
3) Dożynki Gminne w Lgocie, wpisane w cykl imprez Festiwalu Doliny Karpia,
4) festyn szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach,
5) XXVII Rajd Lotników Hell’s Angel zorganizowany przez PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” i Ośrodek Kultury Gminy Tomice, z metą pod pomnikiem Lotników Amerykańskich w Zygodowicach,
6) Święto Pieczonego Ziemniaka w Radoczy zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń”.