Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 29.05.2020 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 29.05.2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 29 maja br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 8 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

1. W dniu 18 maja ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie renowacji rowów przydrożnych wraz z ubezpieczeniem skarp elementami betonowymi przy ulicy Przygórze, Cicha, Na Wzgórzach w miejscowości Woźniki. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych, Marcin Michalak z Kozińca. Termin realizacji: do 15.07.2020 r. Wartość umowna zadania: 29 729,10 zł.

2. Zakończono procedurę wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn. „Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Tomice”. W dniu 20 maja podpisana została umowa z F.U.H.P „TRANSKOP” Łukasz Sopicki z Jaroszowic na kwotę 25 920,00 zł. Termin realizacji usług: do 31.10.2020 r.

3. W ramach bieżącej konserwacji dróg gminnych zlecono wykonanie częściowego remontu kamieniem łamanym nawierzchni drogi k. P. Adamczyka w Radoczy. Wykonawcą robót była firma PRDI „DROTECH” Andrzej Domagała z Tomic. Wartość wykonanych robót: 6 600,00 zł.

4. Po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii wznowiono funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radoczy. PSZOK będzie czynny zgodnie z przyjętym, na początku roku, harmonogramem pracy.

5. Przeprowadzono 2 kontrole dotyczące przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Małopolski w zakresie palenisk domowych oraz sposobu segregacji odpadów.

6. Gmina Tomice uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli realizujących nauczanie zdalne w Szkołach Podstawowych Gminy Tomice w ramach wsparcia Komisji Europejskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach Programu walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów Gmina pozyskała środki w kwocie 94 976,00 zł. Rozpoczęła się procedura wyboru dostawcy sprzętu komputerowego.

7. Komisje Rady Gminy Tomice obradowały:
a) 21 maja – Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad było:
– kontrola stopnia realizacji budżetu i celowości wydatków za rok 2019 oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium;
– zapoznanie się z wystąpieniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Wojewody Małopolskiego
b) 21 maja – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad było:
– ocena zasadności petycji z dnia 27.04.2020 r., w sprawie połączenia obecnych dwóch klas trzecich w jedną, czwartą klasę w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tomicach oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrywanej petycji;
– zatwierdzenie projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy Tomice, w tym:
— zatwierdzenie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia obowiązku rejestracji prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
— zatwierdzenie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany treści uchwały Rady Gminy Tomice nr XVI/163/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku,
— zatwierdzenie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego formy protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Tomice,
— zatwierdzenie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego poprawy jakości debatowania Radnych Rady Gminy Tomice,
— zatwierdzenie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej połączenia obecnych dwóch klas trzecich w jedną czwartą klasę w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tomicach.
c) 25 maja – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad było:
– omówienie sytuacji związanej ze szkodami rolniczymi wyrządzonymi przez zwierzynę łowną;
– analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok;
– rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy Tomice, w tym:
— rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
— rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/157/2019 z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2025”,
— rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Spokojna w Tomicach,
— rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
— rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radocza z przeznaczeniem pod drogę gminną.
d) 26 maja – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury. Przedmiotem obrad było:
– sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku,
– przegląd reorganizacji działalności wszystkich filii Biblioteki Publicznej Gminy Tomice wraz z oceną zapotrzebowania środowiska na tę działalność,
– monitorowanie wdrażania opłat za przedszkole i obiady w szkołach drogą elektroniczną w formie przelewu bankowego,
– rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy Tomice, w tym:
— rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie czasowego zawieszenia „Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Tomice”.
— rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Radoczy wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Tomicach.
—- rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

8. Wydarzenia w okresie międzysesyjnym z udziałem Wójta Gminy Tomice:
a) 14 maja – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach;
b) 21 maja – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia;
c) 28 maja – Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.