Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 29.03.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 29.03.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 29 marca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 04 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

1. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza z Firmą Usługowo-Handlową, Produkcyjną „Transkop Łukasz Sopicki” z Jaroszowic na kwotę 531 360,00 zł.

2. Wyłoniono inspektora nadzoru budowlanego dla zadania „Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza” i podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową Dominik Stańco z Tomic za kwotę 4 900,00 zł.

3. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną o poj. 500 m3 na Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach.

4. W ramach funduszu sołeckiego:
1) dokonano zamówienia wyposażenia kuchni w remizach strażackich w Woźnikach, Tomicach i Radoczy;
2) zakupiono kosiarkę z osprzętem na wyposażenie boiska sportowego w Witanowicach;
3) wykonano malowanie pomieszczeń w domu strażaka w Zygodowicach.

5. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” na realizację zadania pn.: „Remont i docieplenie Budynku OSP w Woźnikach – ETAP II”. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego – 17 087 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 74 027 zł. Wartość kosztorysowa całości prac wynosi: 237 899,52 zł. W ramach zadania planowane są następujące prace: remont schodów wejściowych, remont odprowadzenia wód opadowych z rynien, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku, malowanie klatki schodowej, docieplenie ścian fundamentowych wokół budynku, docieplenie cokołu oraz ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem tynkiem silikonowym, obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, montaż parapetów aluminiowych.

6. Rozpatrzono uwagi i wnioski złożone podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice.

7. W ramach realizacji projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej, przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Witanowice prowadzone były pomiary jakości powietrza.

8. Podczas zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych przeprowadzonej w sołectwach Tomice i Radocza odebrano od mieszkańców 21 ton tych odpadów.

9. Prowadzono działania zabezpieczające i wspomagające siły ratownicze podczas usuwania skutków silnych wiatrów w dniach 11-12 marca 2019 r., wypłacono zasiłki celowe w kwocie po 6.000 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury oraz wystąpiono do Wojewody Małopolskiego o zwiększenie dotacji celowej na udzielenie dla tych rodzin większej pomocy finansowej.

10. Przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn i kobiet urodzonych w 2000 r. Do kwalifikacji wezwanych zostało 45 mężczyzn z rocznika podstawowego, 3 mężczyzn z roczników starszych, oraz jedna kobieta. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawiło się 43 mężczyzn z rocznika podstawowego, 2 mężczyzn z roczników starszych oraz 1 kobieta. W ramach postępowania wyjaśniającego ustalono, iż osoby które się nie stawiły przebywają czasowo za granicą (praktyka szkolna, praca zarobkowa).

11. Dokonano aktualizacji „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Tomice” oraz „Karty oceny zagrożenia skażeniami”.

12. Urząd Gminy uczestniczył w wojewódzkim treningu systemu Stałego Dyżuru w dniu 13 marca 2019 r.

13. Zakończyły się zebrania wiejskie, ostatnie w Lgocie i Zygodowicach w dniu 10 marca, podczas których przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. Nowym sołtysem Woźnik została Pani Ewelina Piszczek.

14. W wyniku referendum w sprawie strajku w oświacie przeprowadzonego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice wszystkie szkoły zadeklarowały udział w strajku.

15. Odbyły się, z udziałem Wójta lub Sekretarza:
– Zebrania sprawozdawcze w Kołach Gospodyń Wiejskich: Witanowice 5 marca, Woźniki 7 marca, Radocza i Zygodowice 9 marca,
– Szkolenie w ramach projektu „VULCAN kompetencji w małopolskich i śląskich samorządach”, 13 marca
– Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Blisko Skawy w Witanowicach, 15 marca
– Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Wsi Lgota w Lgocie, 16 marca
– Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, 18 marca
– Uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia nadania ZSCKU im. Jana Pawła II w Radoczy, 20 marca
– Spotkanie z Minister Przedsiębiorczości i Technologii Panią Jadwigą Emilewicz w Kalwarii Zebrzydowskiej, 20 marca
– Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia założenia Koła Związku Inwalidów Wojennych RP w Wadowicach, 24 marca
– posiedzenia Komisji Finansów i Infrastruktury oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 29 marca