Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.09.2018 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.09.2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 lipca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r.

1. Wykonano remonty dróg gminnych:
– ul. Radwany w miejscowości Witanowice za kwotę 3 444,00 zł,
– ul. Leśna w miejscowości Tomice za kwotę 68 265,00 zł,
– ul. Kolejowa w miejscowości Woźniki za kwotę 145 000,00 zł,
– do boiska sportowego w miejscowości Woźniki za kwotę 25 000,00 zł.

2. Wykonano remont przepustu drogowego na ul. Leśnej w miejscowości Witanowice za kwotę 6 700,00 zł.

3. Zawarto umowę na wykonanie remontu:
– drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Tomice za kwotę 53 671,38 zł,
– przepustu drogowego na ul. Widokowej w miejscowości Witanowice za kwotę 10 351,61 zł.

4. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie o rozliczenie dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi rolniczej ul. Zielona w miejscowości Radocza o długości 420mb”.

5. Wykonano oświetlenie uliczne na ul. Źródlanej w miejscowości Woźniki za kwotę 15 650,00 zł.

6. Zakończono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z firmą Bau Mix Henryk Dębski z Bachowic na wykonanie remontu i docieplenia budynku OSP w Woźnikach (etap I) za kwotę 173 720,64 zł.

7. Zakończono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z Firmą Budowlaną „Lachendro” Grzegorz Lachendro z Targanic na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku OKGT w Tomicach za kwotę 68 876,88 zł.

8. Gmina zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie na dofinansowanie zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. III” na wymianę łącznie 30 kotłów opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne kotły węglowe, gazowe i na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu, na kwotę 133 250,00 zł.

9. Gmina zawarła 30 umów z mieszkańcami o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne na łączną kwotę 215 250,00 zł, w tym wkład własny gminy w wysokości 82 000,00 zł. W wyniku realizacji Programu zostanie wymienionych 30 starych pieców na nowe ekologiczne kotły spełniające wymagania ekoprojektu, tj. 19 kotłów węglowych, 4 na biomasę i 7 gazowych.

10. W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, Gmina Tomice włączyła się w akcję społeczną prowadzoną przez Województwo Małopolskie i otrzymała 5 oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli w Tomicach i Witanowicach, oddziałów przedszkolnych w Radoczy i Woźnikach oraz żłobka w Tomicach.

11. W ramach realizacji projektu LIFE zostały przeprowadzone przez ekodoradcę z Urzędu Gminy Tomice warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolu, w Szkole Podstawowej w Radoczy pt.: „Do czego potrzebne jest powietrze?”.

12. Ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2016-2021.

13. Wyłożono do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Woźniki, Lgota i Zygodowice.

14. Zakończono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Witanowice.

15. Wszczęto procedurę sporządzenia projektu budżetu Gminy Tomice na 2019 rok.

16. Wójt podpisał List intencyjny ze Stowarzyszeniem Czysta Energia SCEO w Krakowie i DOEKO GROUP Sp. z o.o. w Krakowie w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji Projektu Elektromobilne Szlaki Turystyczne, przeprowadzenia inwestycji w budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych i stacji ładowania rowerów elektrycznych.

17. Odbyły się:
1) Dożynki Gminne wraz z imprezą “Witanowice z karpiem w różnej odsłonie” w Witanowicach,
2) XXVIII Rajd Lotników Hell’s Angel z metą w Zygodowicach, zorganizowany przez PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice,
3) ćwiczenia gotowości bojowej gminnych jednostek OSP w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy.

18. Wójt wziął udział w:
1) seminarium „VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach” – 17-19 września,
2) wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Tomice – 20 września