Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 27.08.2018 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 27.08.2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 lipca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.

1. Ogłoszono przetarg na „Remont i docieplenie budynku OSP w Woźnikach – etap I”.

2. Ogłoszono zapytanie ofertowe na „Remont pokrycia dachowego budynku OKGT w Tomicach”.

3. Ogłoszono zapytanie ofertowe na „Remont drogi gminnej ul. Kolejowa w miejscowości Woźniki”.

4. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji drogi rolniczej ul. Zielona w m. Radocza z firmą Drotech Andrzej Domagała z Tomic za kwotę 133 920,00 zł.

5. Podpisano umowę na wykonanie remontu ul. Starowiejskiej w m. Tomice z firmą Drotech Andrzej Domagała z Tomic za kwotę 24 000,00 zł.

6. Wykonano remont dróg: ul. Szkolna i ul. Krótka w m. Woźniki za kwotę 17 000,00 zł.

7. Podpisano umowę na dowóz uczniów w Gminie Tomice w roku szkolnym 2018/2019 z Firmą Transportowo-Turystyczną JAKUBAS Krystyna Jakubas za kwotę 115 000,00 zł.

8. Wyłożono do publicznego wglądu do 13 września 2018 r. projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Witanowice.

9. Zakończono w dniu 23 sierpnia procedurę ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Radocza – obszar 1.

10. Podczas wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury we wszystkich sołectwach Gminy przeprowadzono warsztaty ekologiczne dotyczące zanieczyszczenia powietrza.

11. Ogłoszono nabór wniosków oraz określono wzory dokumentów składanych przy udzielaniu dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”.

12. Odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach.

13. Urząd Gminy prowadzi działania określone w Kodeksie wyborczym związane z organizacją wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.

14. Odbyły się następujące zebrania, spotkania i imprezy, w których brał udział wójt lub w jego zastępstwie sekretarz:
1) posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia – 1 sierpnia,
2) posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Edukacji i Kultury – 1 sierpnia,
3) posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 13 sierpnia,
4) Dożynki Gminy Brzeźnica – 15 sierpnia,
5) Dożynki Gminy Spytkowice – 26 sierpnia,
6) Dożynki Wiejskie w Radoczy – 26 sierpnia,
7) mecz Reprezentacji Polski Oldbojów w Futsalu z reprezentacją 35+ Gminy Tomice – 15 sierpnia,
8) seminarium „VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach” – 22-24 sierpnia.