Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 27.05.2022 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 27.05.2022 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 27 maja br. Zastępca Wójta Gminy Tomice Paweł Polak przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 kwietnia 2022 r. do 27 maja 2022 r.

1. W dniu 12 maja odbyły się posiedzenia komisji konkursowych w konkursach na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.
W wyniku przeprowadzonych rozmów komisje wyłoniły następujących kandydatów:
– Pani Anna Adamik – kandydat na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy;
– Pan Józef Żegliński – kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.
Komisja nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.
Wójt zatwierdził wyniki przeprowadzonych konkursów zarządzeniami:
– Nr 0050.73.2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy;
– Nr 0050.74.2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach;
– Nr 0050.75.2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.

2. W dniu 14 maja w Domu Strażaka w Radoczy odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego 11 par, którzy rozpoczęły wspólną drogę życia w 1970 roku. Podczas uroczystości Statuetkę „Zasłużony dla Gminy Tomice” oraz „Akt Nadania Tytułu” Pani Elżbiecie Janik wręczyli Wójt Gminy Tomice oraz Przewodniczący Rady Gminy Tomice.

3. W dniu 22 maja już po raz 21. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Ognisko TKKF Leskowiec” przy współpracy gmin: Wadowice, Wieprz i Tomice. Trasa rajdu, licząca ponad 40 kilometrów prowadziła od Wadowic przez lokalne i powiatowe drogi gminy Wieprz i Tomice. Meta rajdu została usytuowana przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach.

4. W dniu 27 maja Gmina Tomice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dwa wnioski w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” na doposażenia świetlic w Zygodowicach i w Lgocie. Wartość zadania każdego z wniosków to kwota 13 240,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wniosku to 9 268,00 zł.

5. Zamówienia publiczne w okresie międzysesyjnym:
a) W dniu 04.05.2022 r. podpisano umowy:
– na wykonanie zadania pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice – etap I”. Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Artur Maślanka. Termin realizacji: do dnia 02.08.2022 r. Kwota umowy: 120 000,00 zł brutto;
– na wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice – etap I”. Wykonawca: Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Grzegorz Żuk.
Termin realizacji: do dnia 02.08.2022 r. Kwota umowy: 5 200,00 zł brutto;
– na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w Woźnikach – ETAP I. Wykonawca: F.U.H.P. SPECBUD Michał Sopicki. Termin realizacji: do dnia 20.12.2022 r. Kwota umowy: 15 750,00 zł brutto.
– na wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont drogi gminnej ul. Górna nr 470406K w km od 0+000,00 do 0+990,00 w miejscowości Zygodowice i Woźniki, Gmina Tomice”. Wykonawca: Nadzory i Projekty Drogowe mgr inż. Grzegorz Żyliński. Termin realizacji: do dnia 24.08.2022 r. Kwota umowy: 5 700,00 zł brutto.
b) W dniu 09.05.2022 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tomice””. Wykonawca: „KD Inżynieria Tomasz Kozaczka” z Krzęcina. Termin realizacji: do dnia 27.05.2022 r. Kwota umowy: 38 130,00 zł brutto.
c) W dniu 11.05.2022 r. ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczące zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Radocza, Gmina Tomice. Termin składania ofert do dnia 31.05.2022 r. godz. 11.
d) W dniu 16.05.2022 r. podpisano umowy:
– na wykonanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Lotników w miejscowości Zygodowice. Wykonawca: PROEL Szymon Żuk. Termin realizacji: do dnia 17.11.2022 r. Kwota umowy: 19 800,00 zł brutto.
– na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Cedrowa w miejscowości Tomice, gmina Tomice. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH Andrzej Domagała. Termin realizacji: do dnia 15.07.2022 r. Kwota umowy: 31 932,77 zł brutto;
– na przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Tomice. Wykonawca: Zakład Analiz Środowiskowych Eko – Precyzja Paweł Czupryn z Ustronia. Termin realizacji: do dnia 24.06.2022 r. Kwota umowy: 9 840,00 zł brutto.
e) W dniu 16.05.2022 r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2022 r. – etap II. Termin składania ofert do dnia 27.05.2022 r. godz. 10:00
f) W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowy:
– na wykonanie zadania pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice – etap II”. Wykonawca: ELWATT Sp. z o.o.. Termin realizacji: do dnia 17.08.2022 r. Kwota umowy: 31 821,67 zł brutto;
– na wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice – etap II”. Wykonawca: Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Grzegorz Żuk. Termin realizacji: do dnia 17.08.2022 r. Kwota umowy: 1 800,00 zł brutto.
g) W dniu 24.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Witanowice, gmina Tomice. Przedmiotowe roboty budowlane zostały wykonane w terminie i odebrane bez uwag.
h) W dniu 25.05.2022 r. unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania pn. „Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach”. Powód unieważnienia: najkorzystniejsza oferta z ceną 3 198 000,00 zł brutto przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia: 2 617 787,03 zł brutto.

6. Trwa nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Tomice. Na dzień 27 maja 2022 r. złożonych zostało 17 wniosków. Nabór trwa do dnia 31 maja 2022 r.

7. W dniach 24 – 27 maja 2022 r. trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Tomice. Szczegółowe ilości odebranych, w ramach akcji, odpadów zostaną przedstawione na kolejnej sesji Rady Gminy Tomice.

8. W ramach realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” ekodoradca Gminy Tomice przeprowadził akcję edukacyjną podczas szkolnych obchodów Dnia Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach na temat niskiej emisji.

9. W dniu 6 maja zakończył się nabór wniosków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” w 2022 r., w wyniku którego złożono 11 wniosków na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych i podpisano 11 umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami z listy rankingowej.

10. W dniu 27 maja zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę. Złożonych zostało 17 wniosków.

11. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach:
a) od 1 kwietnia realizowany jest program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Wsparciem objętych zostało jak dotąd 13 mieszkańców gminy. Udział seniorów w projekcie jest bezpłatny;
b) rozpoczęła się realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II, podpisano umowę z SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w ramach której zostało zakupionych 40 opasek bezpieczeństwa wraz z usługą polegającą na sprawowaniu przez centrum SiDLY całodobowej teleopieki. W m-cu maju 2022 zostało rozdysponowanych 20 opasek dla mieszkańców w wieku 65+. Udział seniorów w projekcie jest bezpłatny.
c) Wypłata dodatku osłonowego:
– ilość wniosków o dodatek osłonowy złożonych do dnia 25 maja 2022 r.: 663,00;
– ilość wniosków rozpatrzonych: 468,0;
Do dnia 27 maja 2022 r. wypłacone zostały świadczenia na łączną kwotę 248 178,14 zł
d) Świadczenie pomocy dla obywateli Ukrainy:
– do dnia 25.05.2022 r. na terenie gminy Tomice przebywało 161 osób z Ukrainy, 31 wyjechało. Aktualnie na terenie Gminy Tomice przebywa 130 osób. Osoby te są objęte pomocą doraźną i humanitarną.
– wpłynęło 29 wniosków o wypłatę świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy w wysokości 40zł/osobodzień. Wypłacono świadczenia na kwotę 117 120,00 zł.

12. W ramach funkcjonowania Ośrodka Kultury Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym odbyły
się następujące wydarzenia:
– zajęcia stałe według harmonogramu;
– otwarty Turniej Gminy Tomice w Piłce Siatkowej;
– warsztaty rękodzielnicze dla Pań;
– warsztaty prezent z okazji Dnia Mamy dla dzieci;
– warsztaty podróżnicze;
– spektakl na sali ośrodka kultury – „Oszustka” w wykonaniu studentów UTW z Wadowickiego Centrum Kultury;
– wykład dla studentów tomickiego UTW pn. „Albania”;
– wycieczka turystyczna Góra Żar – Kiczera;
– wycieczka dla studentów tomickiego UTW: Busko Zdrój – Olejarnia Zagłoby – Ogród na Rozstajach;
– współorganizacja zakończenia Rodzinnego Rajdu Rowerowego PTTK Leskowiec.

13. W ramach funkcjonowania Biblioteki Publicznej odbyły się następujące wydarzenia:
– Gminny Konkurs Czytelniczy „Mikołajek i inne chłopaki”;
– warsztaty zakładek do książek dla uczniów klasy 7 oraz przedszkolaków (4 grupy zajęciowe, około 100 osób);
– warsztaty biblioterapii, uczniowie klasy 7;
– warsztaty zakładek do książek dla dorosłych;
– konkurs Łamigłówki bibliotecznej główki;
– zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem.

14. Komisje stałe Rady Gminy obradowały w następujących terminach:
a) W dniu 17 maja – Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad Komisji była kontrola stopnia realizacji budżetu i celowości wydatków za rok 2021 oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.
b) W dniu 18 maja – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy oświadczenia w sprawie wyrażenia solidarności Rady Gminy Tomice z Ukrainą.
– Rozpatrzenie petycji dotyczącej pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomice.
c) W dniu 23 maja – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/322/2021 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029;
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tomice, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Tomice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Tomice.

15. Wójt uczestniczył w następujących spotkaniach i wydarzeniach:
a) W dniu 3 maja: obchody Dnia Strażaka w OSP Woźniki i OSP Zygodowice;
b) W dniu 5 maja: spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie budowy PSZOK
w Wadowicach (w granicy z ul. Rzyczki w Tomicach);
c) W dniu 7 maja: obchody Dnia Strażaka w OSP Lgota i OSP Witanowice;
d) W dniu 10 maja: wspólne spotkanie z Gminą Wadowice w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie budowy drogi na odcinku od budowanej aktualnie w Wadowicach drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice do ul. Krakowskiej w Witanowicach (w przebiegu równoległym do DK 28) – spotkanie robocze – konsultacyjne;
e) W dniu 11 maja: Zarząd gminny OSP;
f) W dniu 12 maja: Walne zebranie członków Stowarzyszenia Region Beskidy;
g) W dniu 13 maja: spotkanie z Gminą Brzeźnica w sprawie wspólnej realizacji budowy zbiorników wody pitnej w Witanowicach (spotkanie przy udziale przedstawicieli GZK Tomice);
h) W dniu 14 maja: Dzień Seniora w Radoczy połączony z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego;
i) W dniu 16 maja: spotkanie z Sołtysami, sprawy bieżące;
j) W dniu 18 maja: spotkanie z Gminą Brzeźnica, Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach Sp. z o.o. w sprawie bieżących rozbiorów wody oraz dalszej współpracy (spotkanie przy udziale przedstawicieli GZK Tomice);
k) W dniu 19 maja: wizyta studyjna w LGD z województwa świętokrzyskiego;
l) W dniu 20 maja: obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2022;
m) W dniu 22 maja: 21 Rodzinny Rajd Rowerowy;
n) W dniach 25 – 27 maja: Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.