Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 27.05.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 27.05.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 27 maja br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 kwietnia 2019 r. do 27 maja 2109 r.

1. Gmina zawarła umowy na:
a) budowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Radocza za kwotę 29 134,17 zł,
b) budowę kablowej instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej w miejscowości Witanowice za kwotę 41 531,82 zł,
c) koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Tomice,
d) remont odwodnienia ul. Podlas w miejscowości Lgota za kwotę 20 787,00 zł,
e) wykonanie prac związanych z odmuleniem i koszeniem rowów, korytek przy ul. Szkolnej w miejscowości Woźniki oraz zabezpieczenia rowu przy ul. Brzozowej w Witanowicach za kwotę 9 192,77 zł,
f) realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej wraz z doradztwem ekspertów w zakresie ochrony powietrza przy wykorzystaniu urządzeń odnawialnych źródeł energii za kwotę 3 690,00 zł.

2. W ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok:
a) zakupiono wyposażenie kuchni OSP Tomice za kwotę 2 699,81 zł,
b) zlecono wykonanie monitoringu terenu OSP w Radoczy firmie OLEX Łukasz Błasiak z Wadowic za kwotę 4 000,00 zł,
c) zakupiono szafę na wyposażenie KGW Tomice za kwotę 1 000,00 zł.

3. Zakupiono 20 sztuk koszy ulicznych za kwotę 3 622,35 zł.

4. Opracowano i złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania związanego z ochroną środowiska w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019”. Wnioskowana kwota dofinansowania inwestycji pn. „Remont i docieplenie Budynku OSP w Woźnikach – ETAP II” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi 50 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to 193 596,57 zł (brutto).

5. Opracowano i uzgodniono z Komendantem Powiatowym Policji w Wadowicach oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Oświęcimiu „Plan Akcji Kurierskiej Gminy Tomice”.

6. Zorganizowano uroczystość wręczenia medali dla rodziców których co najmniej troje lub czworo dzieci odbyło czynną służbę wojskową. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanym przez Ministra Obrony Narodowej wyróżnionych zostało 6 rodziców z terenu Gminy Tomice. Wręczenia odznaczeń dokonał przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu kpt. Lucjan Paździora.

7. Prowadzono działania monitorujące sytuację powodziową na terenie gminy i prowadzono działania zapobiegawcze związane z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 22 do 24 maja 2019 r.

8. Przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Spośród 6 205 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 2 646 osób, tj. 42,64 %.

9. Odbyła się impreza plenerowa pn. „Majowe Bałysowanie” połączona z wernisażem wystawy artystów skupionych wokół galerii sztuki „Bałysówka”, zatytułowanej „Jeszcze w zielone gramy”.

10. Ze względu na złe warunki atmosferyczne odwołano III Turniej Wsi Gminy Tomice w Radoczy.

11. Został opracowany Raport o stanie Gminy Tomice w 2018 r., który do dnia 31 maja zostanie przekazany radnym i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

12. Odbyły się, z udziałem Wójta:
a) obchody Dnia Strażaka w Witanowicach i Lgocie – 2 maja, Woźnikach i Zygodowicach – 3 maja, Tomicach – 4 maja
b) Wojewódzkie Obchody „Dnia Strażaka 2019″ w Wadowicach – 17 maja,
c) posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia – 14, 23 maja.
d) posiedzenia komisji Rady Gminy Tomice – 9, 20, 22 maja.