Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 21.06.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 21.06.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 21 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 maja 2109 r. do 21 czerwca 2019 r.

1. Na drogach gminnych wykonano:
a) odwodnienie przy ul. Szkolnej w miejscowości Witanowice za kwotę 9 225,00 zł,
b) uzupełnienie kamieniem poboczy ul. Dworskiej i ul. Strażackiej w miejscowości Tomice za kwotę 2 520,33 zł,
c) odmulenie korytek i rowu przy ul. Szkolnej w Woźnikach i naprawę ubezpieczenia rowu przy ul. Brzozowej w Witanowicach za kwotę 9 192,77 zł,
d) remont odwodnienia ul. Podlas w miejscowości Lgota za kwotę 20 787,00 zł.

2. Ogłoszono przetarg na remont kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz dokonano otwarcia złożonych ofert: Firmy MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne z Kleczy Dolnej na kwotę 225 978,66 zł oraz Firmy Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego z Myślenic na kwotę 190 648,40 zł.

3. Ogłoszono zapytania ofertowe na:
a) modernizację drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Tomice,
b) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice w 2019 r.,
c) świadczenie w okresie wakacji usługi transportowej w ramach przewozów regularnych na linii komunikacyjnej Tomice – Radocza – Tomice i podpisano umowę z firmą Atut-Bus z Andrychowa na kwotę 8 036,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił zapytanie ofertowe na organizację kolonii wraz z transportem i realizacją programu profilaktycznego w okresie wakacji letnich dla 10 dzieci z terenu gminy Tomice na terenie Mazur.

5. Zawarto porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu DK 28 w miejscowości Tomice w km 12+450”.

6. Gmina Tomice otrzymała promesy Województwa Małopolskiego:
a) w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” – w wysokości 13 670,00 zł na dofinansowanie realizacji II etapu robót budowlano-remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, przy planowanych ogólnych kosztach robót wynoszących 34 176,00 zł,
b) w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” – w wysokości 163 000,00 zł na dofinansowanie remontu ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, przy planowanych ogólnych kosztach remontu wynoszących 294 879,36 zł,
c) w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – w wysokości 68 619,00 zł na dofinansowanie modernizacji ul. Podlesie w Tomicach, przy planowanych ogólnych kosztach modernizacji wynoszących 137 258,00 zł.

7. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zawarł 2 umowy na dofinansowanie dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, wybranych w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Dolina Karpia”:
a) z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice na dofinansowanie zadania pn. „Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach”, polegającego na budowie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i modernizacji istniejącego boiska o sztucznej nawierzchni w kwocie 84 989,00 zł, przy ogólnym koszcie zadania wynoszącym 146 610,17 zł,
b) z Ochotniczą Strażą Pożarną w Witanowicach na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w miejscowości Witanowice”, polegającego na utworzeniu ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy remizie z siłownią zewnętrzną, placem zabaw, szachownicy nawierzchniowej i obiektów małej architektury, w tym altany z murowanym grillem w kwocie 110 000,00 zł, przy ogólnym koszcie zadania wynoszącym 195 391,54 zł.

8. Złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie protokół komisji gminnej do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, w związku z wystąpieniem w maju klęski żywiołowej w postaci intensywnych opadów atmosferycznych.

9. W ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, podczas Dnia Dziecka – Postaw na Rodzinę, zorganizowano II Dziecięcy Bieg „O czyste powietrze”, prezentację laboratorium edukacyjno-badawczego OZE BUS oraz stoisko ekodoradcy.

10. Odbyły się trzecie bezpłatne konsultacje dla mieszkańców z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”, m.in. na wymianę starych pieców i termomodernizację budynków. Dyżur konsultacyjny w budynku Urzędu Gminy Tomice poprowadził doradca energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie.

11. Podpisano 6 umów z właścicielami nieruchomości z terenu gminy o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 30 000,00 zł.

12. Zakończyła się realizacja programu „Umiem pływać” dla 105 uczniów szkół podstawowych, na który wydatkowano kwotę 46 656,00 zł, w tym 18 569,00 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

13. Urząd Gminy uczestniczył w dniach 28-30 maja w organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczeniach taktyczno-specjalnych pod kryptonimem „RENEGADE/SAREX-19” z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w obszarze morskim i lądowym. W ramach ćwiczenia przeprowadzony został na terenie Gminy Tomice trening systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach z powietrza.

14. W Woźnikach zostały przeprowadzone ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tomice razem z Państwową Strażą Pożarną z Wadowic.

15. Wójt przedłożył Radzie Gminy Tomice Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok, który został udostępniony w BIP wraz z informacją Przewodniczącego Rady o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem. Udział w debacie zgłosił jeden mieszkaniec.

16. Ogłoszono informację o wyborach ławników na kadencję 2020-2023 i zgłaszaniu do dnia 30 czerwca kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Wadowicach.

17. Urząd Gminy przygotowuje wybory do Rady Powiatowej w Wadowicach Małopolskiej Izby Rolnej, zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.

18. Odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 85-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Witanowicach.

19. Wójt przyznał 94 uczniom stypendia szkolne w łącznej wysokości 30 250,00 zł za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowo-kulturalne w II półroczu roku szkolnego 2018/2019.

20. 775 uczniów zakończyło w dniu 19 czerwca rok szkolny 2018/2019.

21. Wójt uczestniczył:
a) w uroczystości zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia samorządu powiatowego w Wadowicach, 30 maja,
b) w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie – 5 czerwca,
c) w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO – 7 czerwca,
d) w spotkaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie szlaku rowerowego VeloSkawa – 13 czerwca,
e) w posiedzenie Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy – 13 czerwca,
f) w konferencja naukowej „Przemoc wobec osób starszych” w Krakowie – 14 czerwca,
g) w spotkaniu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z jednostkami samorządu terytorialnego w Krakowie – 17 czerwca,
h) w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze – 17 czerwca,
i) w konferencja regionalnej pn. „Poprawa jakości powietrza w małopolskich gminach” w Krakowie – 18 czerwca,
j) w uroczystej inauguracji projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS” w Krakowie – 18 czerwca.