Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 26.10.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 26.10.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 października br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 września 2017 r. do 26 października 2017 r.

1. Zostały zawarte umowy na:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice – z Firmę Budowlaną Wulkan z Jaroszowic za kwotę 2.459.843,38 zł,
b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Tomicach – z Adamem Porębskim za kwotę 33.000,00 zł,
c) wykonanie miejsc postojowych przy ul. Radosnej w Tomicach – z Firmą Drotech z Tomic za kwotę 22.629,79 zł,
d) cząstkowy remont dróg gminnych (łatanie dziur) na terenie gminy Tomice – z Firmą Drotech z Tomic za kwotę 29.274, 00 zł.
e) dostawę i montaż okapu wraz z wentylatorem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygodowicach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zygodowice – z AP-KLIMA Piotr Adamczyk za kwotę 7.872,00 zł,
f) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu w Radoczy ze środków funduszu sołeckiego terenu na działkach nr 122/13 i 122/14 – z Firmą Fero+enso z Bytomia za kwotę 7.872,00 zł,
g) skład, druk i dostawę albumu „Witanowice na starej fotografii” – z Wydawnictwem „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej za kwotę 19.073,25 zł,
h) wygłoszenie odczytu na uroczystej sesji Rady Gminy Tomice pt. „700 lat Witanowic z okazji 700-lecia wsi” – z dr Przemysławem Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za kwotę 600,00 zł.

2. Rozliczono dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi rolniczej ul. Podlas w miejscowości Lgota”. Kwota dotacji wynosiła 30.000,00 zł.

3. Dokonano odbioru kotłów spełniających wymagania ekoprojektu w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice: 30 kotłów węglowych, 8 kotłów gazowych i 2 kotłów na biomasę.

4. Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Tomice w sezonie zimowym 2017/2018.

5. Ogłoszono przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tomice oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020” – z terminem składania ofert ustalonym na dzień 20 listopada 2017 r.

6. W dniach 11-25 października 2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, w ramach których wzięło udział Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej w Tomicach.

7. Gmina Tomice, otrzymała dofinansowanie w kwocie 55.999,00 zł do zakupu pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych za kwotę 70.398,99 zł w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

8. W dniach 12-15 października w Szkole Podstawowej w Woźnikach przebywała 16.osobowa grupa uczniów z nauczycielami ze szkoły w Kecskemet na Węgrzech.

9. 22 października odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP z terenu gminy Tomice, które dotyczyły działań ratowniczo-gaśniczych w pożarach wewnętrznych.

10. W ramach umowy ze spółką KOMWAD z Wadowic odbyła się na terenie gminy Tomice zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w ramach której zebrano 60 ton odpadów.

11. Gmina Tomice włączyła się w akcję „Świeć Przykładem”, skierowaną do pieszych w ramach wspólnej kampanii Konferencji Episkopatu Polski, Policji i Polskiej Rady Ekumenicznej poprzez przekazanie do czterech parafii na terenie Gminy Tomice ponad 200 elementów odblaskowych.

12. Wójt uczestniczył:
1) w posiedzenia dwóch komisji Rady Gminy Tomice,
2) w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Krakowie,
3) w spotkaniu wójtów w sprawie naborów wniosków w LGD Dolina Karpia oraz w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze,
4) w Szkolnym Dniu Patrona Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach,
5) w uroczystym pasowaniu uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Radoczy,
6) w ślubowaniu uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Woźnikach.