Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 26.07.2018 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 26.07.2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 lipca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 15 czerwca 2018 r. do 26 lipca 2018 r.

1. Oddano do użytku kanalizację sanitarną w Tomicach o łącznej długości 6,914 km za kwotę 2.459.843,38 zł, w tym 1.272.518,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Oddano do użytku plac zabaw z miejscami parkingowymi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach za kwotę 335.235,82 zł, w tym 190.516,00 zł za pośrednictwem Stowarzyszenia „Dolina Karpia” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Wykonano:
a) modernizację drogi gminnej ul. Czarny Las w miejscowości Tomice za kwotę 149.445,00 zł,
d) remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w miejscowości Witanowice za kwotę 45.264,00 zł,
b) remont przepustu przy ul. Kolejowej w miejscowości Woźniki za kwotę 3.870,00 zł,
c) wymianę korytek trapezowych przy ul. Słonecznej w miejscowości Tomice za kwotę 3.321,00 zł,
d) remont kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Radoczy,
e) montaż 4 garaży metalowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

4. Gmina zawarła umowy na:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego:
– w Woźnikach ul. Przygórze w za kwotę 19.000,00 zł,
– w Lgocie k/obelisku za kwotę 5 000,00 zł;
b) wykonanie remontu przepustu wraz z odtworzeniem nakładki drogi ul. Podlesie w miejscowości Tomice za kwotę 32 496,60 zł;
c) wykonanie remontu drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Zygodowice za kwotę 49.485,00 zł;
d) świadczenie usług komunikacyjnych w ramach publicznego, regularnego przewozu osób na trasie Tomice-Radocza – Tomice za kwotę 7.875,00 zł;
e) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Zielonej za kwotę 126.500,00 zł;
f) remont kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w miejscowości Tomice za kwotę 19.818,00 zł.

5. Ogłoszono zapytania ofertowe na:
a) remont drogi rolniczej ul. Zielona w miejscowości Radocza;
b) przewóz uczniów w Gminie Tomice w roku szkolnym 2018/2019;
c) przewóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie.

6. Ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę na usługę udzielenia kredytu długoterminowego.

7. Powtórnie wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Radocza.

8. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2018 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w którym rozdysponowano kwotę 24 520,00 zł.

9. Zakończono i rozliczono zadanie pn. „Moje pierwsze pływanie” dofinansowane kwotą 18.000,00 zł ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach umowy z Ministerstwem Spotu i Turystyki.

10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał pozytywną opinię w sprawie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice.

11. Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w wysokości 134 000,00 zł na wymianę 30 kotłów węglowych na 7 kotłów gazowych, 21 węglowych i 2 piece na biomasę.

12. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe rodziców
w Gminie Tomice” o wartości 53 190,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

13. Urząd Marszałkowski przekazał Gminie Tomice dofinansowanie w wysokości 100.259,00 zł za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice.

14. Gmina przystąpiła do współpracy z Gminą Wadowice w zakresie polityki transportowej w ramach Lokalnego Partnerstwa Miasta Wadowice.

15. W Urzędzie Gminy został zatrudniony inspektor ochrony danych wykonujący zadania w zakresie ochrony danych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

16. Odbyły się następujące zebrania, spotkania i imprezy, w których brał udział wójt lub w jego zastępstwie sekretarz:

a) Szkolny Festyn Rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 17 czerwca,
b) seminarium „VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach” – 18-20 czerwca,
c) posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego w Wadowicach – 21 czerwca,
d) uroczyste zakończenie roku szkolnego w Tomicach i Witanowicach – 22 czerwca,
e) spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Kalwarii Zebrzydowskiej – 22 czerwca,
f) Dzień Otwarty w Izbie Regionalnej Władysława Pasteraka w Tomicach – 23 czerwca,
g) gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP z terenu gminy Tomice – 24 czerwca,
h) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski – 27-29 czerwca,
i) zwyczajne zgromadzenie wspólników WPWiK w Wadowicach – 28 czerwca,
j) Dzień Rodziny w Żłobku Gminnym w Tomicach – 28 czerwca,
k) spotkanie Partnerów projektu: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty” w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie – 29 czerwca,
l) walne zebranie sprawozdawcze Kółka Rolniczego w Radoczy – 1 lipca,
m) Jubileusz 70-lecia LKS Orzeł Radocza – 7 lipca,
n) II edycja Turnieju Piłki Nożnej Seniorów o “Puchar Wójta Gminy Tomice” na boisku LKS „Dąb” w Tomicach – 15 lipca,
o) posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – 24 lipca.