Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 26.06.2020 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 26.06.2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

1. Gmina Tomice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS” na realizację zadnia pn. Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Tomicach. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 48.510,00 zł. Szacowana wartość całego zadania: 90.986,48 zł.

2. Wójt Gminy Tomice przyznał stypendia za wyniki w nauce i nagrody za osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe oraz listy gratulacyjne dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Przyznane stypendia i nagrody:
a) stypendia za wyniki w nauce: 48 uczniów. Kwota całkowita przyznanych nagród: 38.400,00 zł;
b) nagrody za osiągnięcia edukacyjne (za wyniki osiągnięte w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty): 4 uczniów. Kwota całkowita przyznanych nagród: 1.380,00 zł;
c) listy gratulacyjne: 3 uczniów.

3. W dniu 2 czerwca ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie ścinania poboczy w ciągach dróg gminnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – PRDI „DROTECH” Andrzej Domagała z Tomic. Wartość wykonanych robót: 42.500,00 zł.

4. W dniu 4 czerwca ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Tomicach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”. Trwa ocena złożonych ofert przetargowych.

5. W dniu 8 czerwca ogłoszony został przetarg nieograniczony na modernizację drogi rolniczej ul. Graniczna w miejscowości Witanowice o długości 590 mb”. Trwa ocena złożonych ofert przetargowych.

6. W ramach bieżącej konserwacji drogi gminnej zlecono wykonanie częściowego remontu kamieniem łamanym nawierzchni – ul. Polna w miejscowości Tomice. Wykonawcą robót była firma PRDI „DROTECH” Andrzej Domagała z Tomic. Wartość wykonanych robót: 17.993,67 zł.

7. Gmina zawarła umowę z Pracownią Projektową dr inż. Maciejem Kozak z Piasku na wykonanie ekspertyzy uzupełniającej do ekspertyzy hydrologicznej w sprawie zmiany stosunków wodnych w miejscowości Tomice. Wartość umowy: 2.500,00 zł.

8. Dokonano wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomice”. W wyznaczonym terminie (01.06.2020 – 21.06.2020 r.) nie wpłynęły żadne uwagi.

9. Do dnia 24 czerwca przeprowadzono 17 kontroli w zakresie spełnienia obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie miejscowości Woźniki – ul. Zacisze.

10. Komisje Rady Gminy Tomice obradowały:
a) 24 czerwca – Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad było:
– zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok;
– zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Tomice za 2019 rok;
b) 24 czerwca – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad było:
– zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok;
– zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Tomice za 2019 rok;
– rozpatrzenie wniosku Tauron Dystrybucja S.A. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu wsparcia przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią COVID-19;
– rozpatrzenie wniosku OSP w Witanowicach w sprawie częściowego umorzenia pożyczki;
– zatwierdzenie projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Tomice, w tym:
— zatwierdzenie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok;
— zatwierdzenie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie zmiany uchwały Nr XV/157/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025;
— zatwierdzenie projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną.

11. Wydarzenia w okresie międzysesyjnym z udziałem Wójta Gminy Tomice:
a) 3 czerwca:
– spotkanie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Karpia”;
– Rada Sołecka w Lgocie;
b) 9 czerwca:
– Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
c) 15 czerwca:
– Walne Zebranie Stowarzyszenia „Dolina Karpia”;
d) 16 czerwca:
– Rada Sołecka w Woźnikach;
e) 18 czerwca:
– Rada Sołecka w Witanowicach;
f) 19 czerwca:
– spotkanie z Dyrektorem Wód Polskich w Żywcu w temacie małej retencji;
– Rada Sołecka w Radoczy.