Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 26.04.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 26.04.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 kwietnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 marca 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

1. Rozpoczęła się budowa centrum rekreacyjnego w Radoczy realizowana w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Budowę, za cenę 531.360,00 zł, realizuje firma Transkop Ł. Sopicki z Jaroszowic. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 299.977,00 zł.

2. Zawarto umowę na cząstkowy, pozimowy remont dróg gminnych na kwotę 129.726,18 zł.

3. Gmina Tomice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Tomicach”. Całkowita wartość zadania: 294.879,36 zł. Rekomendowana wartość dotacji: 163.000,00 zł.

4. Opracowano i złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego – 25.000 zł. W ramach konkursu planowany jest zakup:
– 4 zestawów aparatów powietrznych oraz 2 butli kompozytowych dla OSP Tomice,
– agregatu prądotwórczego o mocy 7,4 kW, pilarki ratowniczej o mocy 4,6 kW i 6 kompletów ubrań ochronnych do działań bojowych dla jednostki OSP Lgota.
Wartość kosztorysowa całości zadania wynosi: 59.480,00 zł.

5. Przeprowadzono w dniu 16 kwietnia 2019 r. trening Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Tomice. W ramach treningu doskonalono metody oceny skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych według metodyki ATP-45D.

6. Sporządzono sprawozdanie ze realizacji zadań wynikających z Wytycznych Wójta Gminy Tomice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Gminie Tomice w 2018 roku.

7. Zawarto umowę na świadczenie usług w ramach systemu wspomagania działań Ochotniczych Straży Pożarnych – „e-Remiza” z firmą „ABAKUS Systemy Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej. Wartość umowy 585,36 zł netto – opłata roczna.

8. Rozpisano zapytania ofertowe na:
– budowę kablowej instalacji elektroenergetycznej, oświetleniowej w miejscowości Witanowice o długości 144 m w celu oświetlenia przyszkolnego boiska sportowego,
– koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp w ciągu dróg gminnych na długości ok. 65 km.

9. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina złożyła wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie remontu drogi gminnej ul. Grudki w miejscowości Woźniki.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ogłosił zapytanie ofertowe na organizację kolonii wraz z transportem i realizacją programu profilaktycznego w okresie wakacji letnich dla 10 dzieci z terenu gminy Tomice na terenie Mazur.

11. W ramach realizacji projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej, przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Szkoły Podstawowej w Radoczy prowadzone były pomiary jakości powietrza.

12. Odbyły się kolejne bezpłatne konsultacje dla mieszkańców z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”, m.in. na wymianę starych pieców i termomodernizację budynków. Dyżur konsultacyjny poprowadził doradca energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie w budynku Urzędu Gminy Tomice.

13. Zakończyły się w czterech szkołach podstawowych bezpłatne szkolenia komputerowe dla 96 mieszkańców w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice”, realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Na realizację projektu Gmina Tomice otrzymała dofinansowanie w wysokości 53.190,00 zł, stanowiących 100% kosztów.

14. Zakończyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8 w Tomicach. W związku z tym, że w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania uzyskał Grzegorz Wojnowski z KWW Grzegorza Wojnowskiego.

15. Urząd Gminy prowadzi działania określone w Kodeksie wyborczym związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r.

16. Odbyły się, z udziałem Wójta lub Sekretarza:
– Spotkanie informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie nt. organizacji publicznego transportu zbiorowego w Małopolsce, 2 kwietnia
– Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie, 9 kwietnia
– Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego w Wadowicach, 12 kwietnia
– Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych w Szkole Podstawowej w Radoczy, zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i Szkołą Podstawową w Radoczy, 13 kwietnia
– Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 17 kwietnia
– Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury, 23 kwietnia
– Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 24 kwietnia
– Posiedzenie Komisji Finansów i Infrastruktury, 24 kwietnia
– Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 24 kwietnia