Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 25.08.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 25.08.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 25 sierpnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 01 czerwca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

1. Ogłoszono przetargi:
1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice. Gmina otrzymała na dofinansowanie tej budowy kwotę 1.954.927,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
2) na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i podpisano umowę z Beskidzkim Bankiem Spółdzielczym,
3) na wykonanie placu zabaw wraz z miejscami postojowymi przy ZSP w Tomicach.

2. Ogłoszono zapytania ofertowe:
1) na koszenie poboczy dróg gminnych i wybrano ofertę firmy Browab Jan Kufel ze Spytkowic za kwotę 9 000, 00 zł oraz ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe na drugie koszenie,
2) na remont ul. Podlas w Lgocie z dofinansowaniem z FOGR w kwocie 30 000 zł,
3) na wykonanie nawierzchni ul. Słonecznej w Woźnikach i podpisano umowę z PRDM w Wadowicach na kwotę 132 617,43 zł,
4) na remont ul. Dębowej Radoczy,
5) na remont ul. Radwany w Witanowicach i zawarto umowę z firmą Drotech Andrzej Domagała z Tomic na kwotę 98 400,00 zł,
6) na remont ulicy Wiśniowej oraz łącznika ul. Wadowickiej z ul. Dworską w Tomicach i wybrano firmę Drotech Andrzej Domagała z Tomic na kwotę 122 100,50 zł,
7) na wykonanie nawierzchni parkingu obok kościoła w miejscowości Woźniki i zawarto umowę z firmą Hutmar z Woźnik na kwotę 20 950,00 zł,
8) na wykonanie oznakowania organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Podstawie i ul. Dworskiej w Tomicach i zawarto umowę z firmą Prisma z Wadowic na kwotę 17 220,00 zł,
9) na roboty malarskie i okładzinowe w budynku remizy OSP w Radoczy,
10) na wykonanie posadzki betonowej oraz żywicznej w budynku remizy OSP w Radoczy,
11) na przebudowę części kondygnacji przyziemia budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tomicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie wymaganym do wydzielenia żłobka jednodziałowego i podpisano umowę z firmą Grafiti Krzysztof Pietruszka z Tomic na kwotę 112 350 zł,
12) na remont pomieszczeń istniejącego przedszkola na parterze budynku zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Radoczy wraz z remontem pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi i ociepleniem ścian zewnętrznych i podpisano umowę z firmą Grafiti Krzysztof Pietruszka z Tomic na kwotę 417 200,00 zł,
13) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu na działkach nr 122/13 i 122/14 Radoczy w ramach funduszu sołeckiego,
14) na przewóz uczniów w Gminie Tomice w roku szkolnym 2017/2018 i wyłoniono wykonawcę – PKS Pszczyna za kwotę 110 000,00 zł,
15) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tomice w 2017 r. i wyłoniono wykonawcę – firmę RAGAR za kwotę 18 000,00 zł

3. Wyłoniono wykonawcę oraz dostarczono 4 wiaty przystankowe i 2 stadionowe za kwotę 15 990,00 zł.

4. Zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Wadowice opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Rzyczki w Tomicach za kwotę 20 000,00 zł (75 000,00 zł – Gmina Wadowice).

5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2017 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

6. Gmina pozyskała dotację w wysokości 198 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn.: „Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Tomice – cz. II”, w wyniku którego zostanie wymienionych łącznie 40 starych pieców na 33 kotły węglowe
i 1 na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu oraz 6 kotłów gazowych.

7. 31 lipca zakończył się nabór wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w wyniku którego złożono 47 wniosków. Gmina podpisała z mieszkańcami łącznie 38 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 190 000,00 zł. w tym 28 umów, których wnioski złożone zostały w 2016 r. i 10 umów wniosków złożonych w 2017 r.

8. Gmina zawarła notarialne umowy sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym:
1) działki nr 363/2 o pow. 0,0122 ha w m. Tomice, za kwotę : 5 100,00 zł,
2) działki nr 306/8 o pow. 0,0410 ha w m. Woźniki, za kwotę: 11 400,00 zł.

9. Ogłoszono konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023.

10. Odbyły się:
1) gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP w Witanowicach,
2) ćwiczenie obronne „Czerwiec 2017” na terenie Gminy Tomice związane z uruchomieniem tzw. „Akcji Jodowej” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach,
3) spotkanie informacyjne w Tomicach w sprawie wsparcia finansowego na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
4) I Turniej Wsi Gminy Tomice w Lgocie,
5) I Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta w Tomicach.

11. Wójt uczestniczył:
1) w posiedzeniach komisji Rady Gminy
2) w walnym zebraniu członków i posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze
3) w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Radoczy,
4) w uroczystym otwarciu Ścieżki Sensorycznej i Ogrodu Doświadczeń w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
5) w uroczystościach obchodów 700-lecia wsi i parafii Witanowice,
6) w uroczystej sesji Rady Gminy Polanka Wielka zwołanej z okazji 25-lecia gminy,
7) w podsumowaniu projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
8) w zgromadzeniu wspólników WPWiK w Wadowicach,
9) walnym zebraniu Kółka Rolniczego w Radoczy.