Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 25.01.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 25.01.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 25 stycznia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 21 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

1. Po raz trzeci wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Tomice – Obszar 1.

2. Wykonano remont ul. Dębowej w miejscowości Radocza za kwotę 3 321,00 zł.

3. Gmina zawarła umowy na:
1) wykonanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice za kwotę 9 999,96 zł,
2) zbieranie, transport i utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego–zwierząt padłych z terenu Gminy Tomice za kwotę 2 916,00 zł.

4. Ogłoszono zapytanie ofertowe oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Woźnikach z firmą Eko-System z Wadowic na kwotę 11 070,00 zł.

5. Ogłoszono zapytanie ofertowe oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy z firmą Wojciech Płonka Instalacje Elektryczne z Gierałtowiczek na kwotę 30 000,00 zł.

6. Ogłoszono zapytanie ofertowe i wybrano dostawcę urządzenia brzegowego UTM zabezpieczającego sprzęt i oprogramowanie systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych wraz z wdrożeniem i szkoleniem w formie warsztatów na potrzeby Gminy Tomice – firmę SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek z Bachowic za kwotę 12 645,03 zł.

7. Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice – Etap II z firmą Drotech z Tomic na kwotę 108 347,93 zł.

8. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice – Etap II z firmą Nadzory Budowlane Adam Porębski z Wadowic na kwotę 4 200,00 zł.

9. Podpisano umowę na świadczenie usług komunikacyjnych w czasie ferii zimowych w ramach publicznego, regularnego przewozu osób na trasie Tomice – Radocza – Tomice z firmą ATUT-BUS z Andrychowa na kwotę 1 607,20 zł.

10. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w 2019 roku.

11. Minister Sportu i Turystyki przyznał Gminie Tomice dofinansowanie w kwocie 18 800,00 zł na realizację w 2019 r. zajęć sportowych dla 105 uczniów klas I-III, organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

12. Gmina Tomice złożyła deklarację i zakwalifikowała się po raz trzeci do programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego wojewódzkim operatorem jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie. Programem obejmie 157 dzieci w 9 grupach z 4 szkół podstawowych.

13. Urząd Gminy zgłosił udział w projekcie dotyczącym wprowadzenia standardów obsługi inwestora w Małopolsce w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

14. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice.

15. Ogłoszono konsultacje projektu: „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2019 roku” z organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Gminy Tomice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

16. Opracowano i uzgodniono ze Starostą Wadowickim „Wytyczne Wójta Gminy Tomice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Gminie Tomice w 2019 roku”.

17. Sporządzono „Ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Tomice według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku”.

18. Wezwano właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do złożenia pierwszej deklaracji będącej podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożono 238 deklaracji, z których 151 stanowi deklarację zerową, natomiast pozostałe 87 deklaracji powiadamia o oddawaniu odpadów.

19. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy wybrała nowego przewodniczącego – Pana Adriana Biłko i nowego zastępcę przewodniczącego – Pana Bartłomieja Moskałę.

20. Odbyły się:
– posiedzenia komisji Rady Gminy: Komisji Finansów i Infrastruktury oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
– koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu połączonych Orkiestr Dętych z Zygodowic, Łączan i Tłuczani oraz chóru szkolnego „Karmelki” z ZSP Witanowice w kościele parafialnym w Tomicach – 6 stycznia,
– spotkanie w Szkole Podstawowej w Woźnikach „Z kolędą przez pokolenia” – 6 stycznia,
– VII Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych i Grup Kolędniczych w Ośrodku Kultury Gminy Tomice – 10 stycznia,
– walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Zygodowicach – 19 stycznia,
– XXI Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 19 stycznia,
– zakończyła się tzw. Tomicka Amatorska Liga Piłkarska w sezonie 2018/2019 w hali sportowej w Tomicach.