Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 23.11.2022 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 23.11.2022 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 23 listopada br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 października 2022 r. do 23 listopada 2022 r.

1. Gmina Tomice przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Tomice zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Obecnie trwa procedura podpisania umowy z Tauron Wydobycie S.A. z Jaworzna jako podmiotem wyznaczonym przez ministra do spraw aktywów państwowych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego – węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

2. Gmina Tomice otrzymała dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla linii komunikacyjnej Tomice – Lgota – Tomice. Kwota planowanej na 2023 r. dopłaty wynosi 120 480,00 zł.

3. Powiat Wadowicki otrzymał dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizowanych powiatowych przewozów pasażerskich, obejmujących m. in. linie komunikacyjne, o których ujęcie we wniosku do funduszu wnioskowała Gmina Tomice wraz z Gminą Brzeźnica i Gminą Spytkowice. Dopłatę uzyskały linie komunikacyjne:
a) Wadowice – Tomice – Wyźrał – Nowe Dwory – Brzeźnica przebiegająca przez miejscowości: Wadowice, Tomice, Witanowice, Wyźrał, Nowe Dwory, Brzeźnica;
b) Wadowice – Tomice – Witanowice – Woźniki – Bachowice – Spytkowice – Miejsce;
c) Wadowice – Tomice – Witanowice – Woźniki – Zygodowice – Ryczów Górny – Półwieś Pętla – Ryczów Miasteczko – Ryczów Chałupki – Spytkowice Przewóz – Spytkowice.

4. Inwestycje i zamówienia publiczne w okresie międzysesyjnym:

a) W dniu 31 października rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witanowice i Lgota – Etap I zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tomice”. Wybrano ofertę złożoną przez: ALFA Bożena Habrajska z Katowic z ceną oferty: 338 250,00 zł brutto.

b) W dniu 7 listopada rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przedszkoli w Witanowicach i Woźnikach”. Wybrano ofertę złożoną przez: DACH-POL Krzysztof Ćwiertnia z Krzeszowa z ceną oferty:
– Budowa przedszkola w Witanowicach: 5 702 393,73 zł brutto;
– Budowa przedszkola w Woźnikach: 5 428 687,62 zł brutto.
Łączna wartość inwestycji wynosi: 11 131 079,86 zł brutto.
Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych i uzyskało wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego o numerze Edycja2/2021/7015/PolskiLad. Gmina, zgodnie z regulaminem Funduszu złożyła, w dniu 16 listopada, wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie promesy. W dniu 17 listopada Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie promesy na kwotę 8 676 166,80 zł brutto co stanowi 75,95% wartości łącznej inwestycji. Promesa jest ważna do dnia 30.11.2024 r. i stanie się ostateczna po zawarciu przez Gminę umowy na wykonanie zamówienia zgodnie z ofertą. Aktualnie trwają czynności formalne niezbędne do zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia.

c) W dniu 9 listopada:
– podpisano umowę na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witanowice i Lgota – Etap I zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tomice”. Wykonawca: ALFA Bożena Habrajska z Katowic. Termin realizacji zadania: do 31.03.2024 r. Kwota umowy: 338 250,00 zł brutto. W ramach umowy Wykonawca wykona następujące dokumentacje techniczne:
— dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witanowice, w południowym rejonie ulicy Jana Pawła II od skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicą Sąsiedzką wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym od pompowni do istniejącej kanalizacji w Radoczy w rejonie ulicy Stawowej. Szacunkowa długości planowanej sieci wynosi około 4,5 km, w tym 1,5 km rurociągi grawitacyjne i 3,0 km tłoczne. Zadanie obejmuje przekroczenie rzeki Skawy. Wartość zadania: 104 550,00 zł brutto;
— dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witanowice w rejonie ulic Jana Pawła II – część północna, Krakowskiej i Nowy Świat Szacunkowa długość planowanej sieci wynosi około 2 km – rurociągi grawitacyjne. Zadanie obejmuje północną część ulicy Jana Pawła II od skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicą Sąsiedzką oraz rejon ulicy Nowy Świat. Wartość zadania: 49 200,00 zł brutto;
— dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witanowice w rejonie ulic Jana Pawła II (od skrzyżowania ul. Sąsiedzką), Słonecznej, Osiedlowej, Szkolnej, Złote Łany, Sąsiedzkiej i Bobrówka o szacunkowej długości około 3,5 km, w tym rurociągi grawitacyjne 3,3 km, rurociąg tłoczny 0,2 km wraz z sieciową przepompownią ścieków. Wartość zadania: 86 100,00 zł brutto;
— dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witanowice i Lgota o szacunkowej długości około 4 km, w tym rurociągi grawitacyjne 3,8 km, rurociąg tłoczny 0,2 km wraz z sieciową przepompownią ścieków. Zadanie obejmuje między innymi pozostałą część ulicy Jana Pawła II do granicy z miejscowością Lgota oraz część ulicy Podgórskiej do skrzyżowania z ulicą Krzemionka. Wartość zadania: 98 400,00 zł brutto.
– rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Tomice”. Wybrano ofertę złożoną przez: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z Warszawy z ceną oferty: 558 310,01 zł brutto.

d) W dniu 10 listopada:
– opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług realizowana w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”. Termin składania ofert upłynął w dniu 23 listopada o godz. 10:00. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Trwa ocena ofert. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”. W terminie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęły dwie oferty:
— dla części 1 zamówienia – Systemy e-Usług: oferta REKORD SI Sp. z o.o. z Bielska – Białej z kwotą oferty: 651 900,00 zł brutto;
— dla części 2 zamówienia – Systemy ochrony danych: oferta MULVETRO – PATRYK MULARSKI z Katowic z kwotą oferty: 49 815,00 zł brutto;
Kwota jaką Zamawiający zamierzy przeznaczyć na realizację zamówienia:
— część 1: Systemy e-Usług – 635 527,42 zł brutto;
— część 2 zamówienia : Systemy ochrony danych – 49 833,50 zł brutto.
– podpisano umowę na zadanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice – etap III (ul. Radwany w Witanowicach). Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Artur Maślanka z Woli Radziszowskiej. Termin realizacji zadania: do 15.12.2022 r. Kwota umowy: 60 000,14 zł brutto;
– podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice – etap III (ul. Radwany w Witanowicach). Wykonawca: Pan Grzegorz Żuk z Jaroszowic. Termin realizacji zadania: do 15.12.2022 r. Kwota umowy: 2 400,00 zł brutto.

e) W dniu 16 listopada rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”. Wybrano ofertę złożoną przez: Data Experts Sp. z o.o., z Warszawy, z ceną oferty: 332 961,00 zł brutto. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”. Trwają czynności formalne niezbędne do zawarcia umowy na realizację zamówienia. Termin wykonania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

f) W dniu 17 listopada zwrócono się do wybranych Wykonawców z zapytaniami ofertowymi na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa przedszkoli w Witanowicach i Woźnikach w następujących branżach: elektryczna, konstrukcyjno-budowlana i sanitarna. Termin składania ofert dla przedszkola w Witanowicach: do dnia 23.11.2022 r. godz. 11:15, 11:30 i 11:45. Termin składania ofert dla przedszkola w Woźnikach: do dnia 23.11.2022 r. godz. 12:15, 12:30, 12:45.

g) W dniu 18 listopada podpisano umowę na zadanie pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Tomice”. Wykonawca: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z Warszawy. Termin realizacji zadania: od. 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Kwota umowy: 558 310,01 zł brutto.

h) W dniu 21 listopada zwrócono się do wybranych Wykonawców z zapytaniem ofertowym na realizację zadania pn. „Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Podlas w miejscowości Lgota, gmina Tomice”. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 2 grudnia, do godz. 10:00.

i) W dniu 22 listopada opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice – etap IV”. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej wzdłuż ul. Podlas w Lgocie – zakres 1. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 7 grudnia, do godz. 11:00.

5. W dniach 7-8 listopada 2022 w miejscowości Tomice przeprowadzono kontrolę w zakresie kompostowania bioodpadów na nieruchomościach zamieszkałych. W części kontrolowanych nieruchomości stwierdzono nieprawidłowości w związku z czym wezwano właścicieli nieruchomości do zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Do dnia 23 listopada Gmina Tomice rozliczyła 4 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” na łączną kwotę 20 000,00 zł oraz 6 umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 18 000,00 zł.

7. Przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków i wymagań wynikających z przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie stosowanego sposobu ogrzewania, w tym rodzaju spalanych paliw w celach grzewczych. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono 1 popełnianie wykroczenia. Osoba kontrolowana została poinformowana i pouczone o obowiązujących przepisach uchwały antysmogowej.

8. W dniu 14 listopada w ramach zawartego Porozumienia Gminy Tomice z WFOŚiGW w Krakowie, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, podczas którego przekazane zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie z w/w Programu.

9. Do dnia 22 listopada Gmina wypłaciła dodatek węglowy w łącznej kwocie 3 921 000,00 zł. W ramach ww. kwoty rozpatrzonych zostało 1307 wniosków.

10. Do dnia 22 listopada do GOPS wpłynęło łącznie 1105 wniosków o dodatek osłonowy z czego rozpatrzono 1102 wniosków. Odmownie rozstrzygniętych zostało 56 wniosków. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę: 750 279,82 zł.

11. W ramach funkcjonowania Ośrodka Kultury Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym odbyły
się następujące wydarzenia:
– organizacja V Tomickiego Biegu Jesiennego w Woźnikach;
– konkurs plastyczny „Pocztówka z wakacji”;
– współorganizacja Rodzinnego Pikniku Jesiennego wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
– wyjazd na mecz siatkówki do Bielska-Białej;
– wycieczka dla UTW – Wiśnicz-Bochnia;
– warsztaty rękodzielnicze: jesienne pudełka;
– wykład inauguracyjny tomickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Kultura fizyczna osób starszych, moda czy konieczność”;
– rozpoczęcie zajęć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (wokal, warsztaty kulinarne, kreatywność moje hobby, robótki ręczne, nauka gry na gitarze, zumba dla dzieci, zumba dla młodzieży i dorosłych, plastyka, ceramika, nauka gry na instrumentach dętych, klub krasnala, klub młodego astronauty, warsztaty kreatywnego myślenia);
– spotkanie podróżnicze dla uczniów szkoły w Tomicach.

12. W ramach funkcjonowania Biblioteki Publicznej odbyły się następujące wydarzenia:
– udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek organizacja wydarzenia w Tomicach (warsztaty, gra terenowa, film);
– prelekcja filmu dla uczniów szkoły w Tomicach w ramach Nocy Bibliotek;
– organizacja dyniowych warsztatów (2 dni warsztatowe);
– udział w Międzynarodowej Konferencji dla bibliotekarzy w Krakowie;
– remont filii bibliotecznej w Woźnikach;
– uruchomienie wypożyczalni gier planszowych w tomickiej bibliotece;
– zakup nowości wydawniczych.

13. Komisje stałe Rady Gminy obradowały w następujących terminach:
a) W dniu 23 listopada – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
b) W dniu 22 listopada – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Informacja w zakresie realizacji inwestycji w Gminie z dochodów własnych oraz wykorzystania środków zewnętrznych.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/322/2021 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji i zawarcie umowy użyczenia działek na potrzeby tej inwestycji.

14. Wójt uczestniczył w następujących spotkaniach i wydarzeniach:
a) W dniu 7 i 18 listopada – wideokonferencja zorganizowana przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie dystrybucji węgla przez samorządy województwa małopolskiego;
b) W dniach 10 – 12 listopada – wizyta partnerska w mieście Trstena w Słowacji.
c) W dniu 12 listopada – spotkanie KGW Radocza;
d) W dniu 14 listopada – Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
e) W dniu 15 listopada – szkolenie kadry zarządczej w ramach projektu pn. „Standardy Obsługi Inwestora” realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny;
f) W dniu 16 listopada – udział w jubileuszu 10–lecia Fundacji „Promyczek”;
g) W dniu 19 listopada – udział w jubileuszu 95–lecia KGW Tomice.