Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 20.09.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 20.09.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 20 września br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 06 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r.

1. Ogłoszono przetargi nieograniczone na:
1) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radocza – Etap 1 – otwarcia ofert dokonano w dniu 18 września; spośród 7 złożonych ofert najniższą cenę 115 000,00 zł zawierała oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,DROTECH” Andrzeja Domagały z Tomic;
2) remont fragmentów drogi gminnej ul. Grudki w miejscowości Woźniki – otwarcia ofert dokonano w dniu 20 września; spośród 4 złożonych ofert najniższą cenę 209 012,93 zł zawierała oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych z Wadowic; na remont tej drogi – o wartości kosztorysowej 354 407,83 zł – Gmina Tomice otrzyma promesę w kwocie 279 000,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku.

2. Gmina Tomice zawarła umowy:
1) z Firmą Usługowo-Handlowo-Produkcyjną Transkop Łukasza Sopickiego z Jaroszowic na wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach w ramach programu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” na kwotę 252 872,97 zł, w tym 163.000,00 zł (64% wartości zadania) to pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – realizacja w toku;
2) z firmą „Porębski Nadzory” na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad modernizacją boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach na kwotę 5 500,00 zł;
3) z firmą Bau Mix Henryka Dębskiego z Bachowic na remont i docieplenie budynku OSP w Woźnikach – Etap II (część nr 1 – docieplenie budynku, część nr 2 – remont klatki schodowej i odwodnienie budynku) – w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2019” na kwotę 228.000,00 zł, w tym 63 670,00 zł (28% wartości zadania) to pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Krakowie i Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – realizacja w toku;
4) z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Inżynieryjnych „DROTECH” Andrzeja Domagały z Tomic na modernizację dróg gminnych:
– ul. Dworskiej w miejscowości Zygodowice na kwotę 173 915,81 zł – realizacja zakończona,
– ul. Słonecznej w miejscowości Radocza na kwotę 59 685,84 zł – realizacja w toku;
5) z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych z Wadowic na modernizację dróg gminnych:
– ul. Jaworowej w miejscowości Tomice na kwotę 51 753,92 zł – realizacja zakończona,
– ul. Granicznej w miejscowości Witanowice na kwotę 117 813,26 zł – realizacja zakończona
– ul. Krzemionka w miejscowości Lgota na kwotę 137 975,26 zł – realizacja zakończona;
6) z firmą UDB z Sułkowic na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad budową 5 odcinków dróg gminnych na kwotę 7 900,00 zł;
7) z Województwem Małopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019″ na kwotę 20 000,00 (zakup: 4 zestawów aparatów powietrznych oraz 2 butli kompozytowych dla OSP Tomice, 6 kompletów ubrań ochronnych do działań bojowych dla jednostki OSP Lgota); całkowity koszt zadania wyniesie: 43 300,00 zł;
8) z Firmą Handlowo-Usługową BESKID BUS z Krzeszowa na dowóz uczniów do szkół podstawowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 na kwotę 46 500,00 zł – realizacja w toku;

3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach zawarł umowę z firmą Bartłomieja Brusika z Frydrychowic na dowóz co najmniej 8 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie w roku szkolnym 2019/2020 na kwotę 3 000,00 zł za miesiąc dowozu.

4. Ośrodek Kultury Gminy Tomice zawarł umowę z firmą REDOPOL z Poznania na budowę siłowni zewnętrznej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tomice w ramach Programu Operacyjnego PO RYBY 2014-2020 na kwotę 152 827,50 zł, z czego wartość dofinansowania to 84 989,00 zł (56% wartości zadania) – realizacja w toku.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach zawarła umowę z firmą Novum ze Szczytna na zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w ramach Programu Operacyjnego PO RYBY 2014-2020 na kwotę 222 182,14 zł. z czego wartość dofinansowania to 110.000,00 zł (49% wartości zadania) – realizacja w toku.

6. Jednostki OSP z terenu gminy złożyły do Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu 5000+ na zadania związane z propagowaniem pierwszej pomocy, organizację wydarzeń sportowych lub kulturalnych:
1) Lgota: zakup 10 kpl. mundurów wyjściowych kobiecych;
2) Radocza: zakup 4 szt. węży pożarniczych, 1 szt. prądownicy wodnej, 14 kpl ubrań koszarowych MDP, 2 kpl mundurów wyjściowych, 2 szt. czapek rogatywek, 6 szt. koszul wyjściowych, 6 szt. kapeluszy wyjściowych;
3) Tomice: 15 kpl ubrań koszarowych MDP, 15 par butów koszarowych MDP, 15 szt. plecaków dla MDP, projektor multimedialny;
4) Witanowice: 7 kpl ubrań koszarowych OSP, 7 kpl mundurów wyjściowych;
5) Woźniki: Elementy toru przeszkód do zawodów (Kładka MDP, stanowisko węzłów, ściana drabiniasta), zestaw nagłaśniający;
6) Zygodowice: 12 kpl ubrań koszarowych MDP, 12 szt. hełmów MDP, 12 szt. pasów MDP, 4 szt. węży pożarniczych na zawody, 1 szt. prądownicy wodnej na zawody.

7. Na terenie gminy Tomice wykonano ścinanie poboczy i odmulanie rowów w ciągach następujących dróg gminnych:
1) ul. Podlas w miejscowości Lgota za kwotę 7 120,00 zł,
2) ul. Lubań w miejscowości Lgota za kwotę 12 528,00 zł,
3) ul. Radwany w miejscowości Witanowice za kwotę 6 700,13 zł.

8. Wykonano usługę koszenia poboczy, skarp i przeciwskarp za kwotę 11 687,00 zł.

9. Wykonano przebudowę odwodnienia przy ul. Różanej w miejscowości Tomice za kwotę 14 000,00 zł.

10. Wykonano kratę drogową na ul. Szkolnej w miejscowości Woźniki za kwotę 1 700,00 zł.

11. Zlecono wykonanie czyszczenia korytek przy ul. Przygórze w miejscowości Woźniki za kwotę 2 000,00 zł.

12. Wykonano renowację pomnika ofiar pacyfikacji przysiółka Podlas w Lgocie za kwotę 9 000,00 zł.

13. Zawarto umowy na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w drugiej połowie 2019 roku na łączną kwotę 19 000,00 zł.

14. W ramach realizacji projektu LIFE pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, podczas imprezy plenerowa “Regionalne rozmaitości – piknik rybny w wiklinowej wiosce gmina zorganizowała stoisko. W tym dniu mieszkańcy mogli uzyskać informację z zakresu ochrony powietrza oraz wypełnić ankietę do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, a w zamian otrzymywali kwiaty. Dla dzieci przygotowane były różne rebusy, zagadki quizy, krzyżówki o powietrzu z drobnymi upominkami.

15. Przeprowadzono kontrole z zakresu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie 7 nieruchomości w miejscowości Radocza ul. Widów.

16. Gmina Tomice zawarła porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie współpracy w zakresie promocji trzech projektów realizowanych przez WUP: „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” i „Nowy Start w Małopolsce”.

17. Gmina złożyła deklarację udziału w kosztach opracowania dokumentacji projektowej trasy rowerowej VeloSkawa przebiegającej na terenie powiatu wadowickiego (Jezioro Mucharskie – Tomice – Smolice – Łączany) dla odcinka trasy Tomice – Smolice.

18. Odbyły się wybory ponowne do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 14 w Woźnikach.

19. Trwają przygotowania do przeprowadzenia:
1) wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;
2) Powszechnego Spisu Rolnego w 2019 r.

20. Odbyły się:
1) IV Piknik Rodzinny w Lgocie;
2) Dożynki Gminne w Woźnikach połączone z imprezą plenerową pn. „Regionalne Rozmaitości – Piknik Rybny w Wiklinowej Wiosce”, realizowaną przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice w ramach projektu „Tomicki Raban – organizacja imprez i warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia”, na który Ośrodek pozyskał dofinansowanie ze Stowarzyszenia Dolina Karpia w ramach PROW 2014-2020,
3) III Turniej Wsi Gminy Tomice oraz Święto Pieczonego Ziemniaka w Radoczy;
4) XXIX Rajd Lotników Hell’s Angel zorganizowany przez PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” i Ośrodek Kultury Gminy Tomice;
5) posiedzenia rad sołeckich we wszystkich sołectwach i zebrania wiejskie w Lgocie i Witanowicach;
6) posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury Rady Gminy Tomice;
7) Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego z udziałem Wójta Gminy Tomice.

21. Przy Urzędzie Gminy Tomice otwarto wypożyczalnię rowerów w ramach realizacji mikroprojektu „Rowerem po Dolinie Karpia”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

22. Rozpoczął się rok szkolny 2019/2020 dla 715 uczniów klas I-VIII oraz 322 dzieci oddziałów przedszkolnych.