Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 18.05.2018 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 18.05.2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 18 maja br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 2 marca 2018 r. do 18 maja 2018 r.

1. W postępowaniach przetargowych wyłoniono wykonawców oraz podpisano umowy na:
a) remont kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Radoczy przez firmę MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne z Kleczy Dolnej za kwotę 155 894,68 zł,
b) zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach w zakresie demontażu istniejących urządzeń zabawowych i małej architektury oraz budowy placu zabaw dla dzieci przez firmę Novum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ze Szczytna za kwotę 312 624,03 zł i terminem realizacji do 30 czerwca br.

2. Gmina podpisała umowy na:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego:
– Tomice ul. Osiedlowa w za kwotę 7 000, 00 zł,
– Radocza, ul. Kościelna za kwotę 5 000,00 zł,
– Tomice, ul. Dworska 2 000,00 zł,
– Witanowice- oświetlenie boiska sportowego za kwotę 3 900,00 zł
b) wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych i przepustów, przeglądów rocznych i pięcioletnich, stanu technicznego dróg gminnych oraz fotorejestracji pasa drogowego za kwotę 18 000,00 zł,
c) koszenie poboczy i przeciwskarp dróg gminnych za kwotę 0,15 zł za 1 mb pobocza, skarpy i przeciwskarpy,
d) wykonanie oznakowania organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej ul. Radwany w miejscowości Witanowice za kwotę 7 749,00 zł,
e) udzielenie pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Witanowice za kwotę 125 000,00 zł,
f) pozimowy remont dróg gminnych 92 632,47 zł,
g) wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Widokowa i Lipowa w miejscowości Radocza” za kwotę 19 000, 00 zł.

3. Rozpisano zapytania ofertowe na:
a) remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w miejscowości Witanowice oraz ul. Czarny Las w miejscowości Tomice,
b) zakup i dostawę pięciu wiat przystankowych wraz z transportem,
c) remont części dachu wraz z wymianą pokrycia, instalacji odgromowej oraz malowanie sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w miejscowości Witanowice.

4. Wykonano remont odwodnienia rowu przydrożnego przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Tomice za kwotę 40 000, 00 zł.

5. Wykonano remont odwodnienia ul. Grudki w miejscowości Woźniki za kwotę 23 950,00 zł.

6. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej kamieniem łamanym w miejscowości Witanowice za kwotę 11 000,00 zł.

7. W ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok wykonano roboty budowlane w zakresie:
a) przebudowy ogrodzenia budynku OSP w Witanowicach za kwotę 7 995,00 zł,
b) montażu kotła gazowego przepływowego w budynku OSP w Witanowicach za kwotę 4 490,00 zł.

8. W ramach funduszu sołeckiego ogłoszono zapytania ofertowe na:
a) dostawę 4 sztuk garaży metalowych,
b) dostawę piaskarki lekkiej,
c) dostawę wyposażenia kuchni w budynkach OSP Witanowice i Zygodowice,
d) dostawę 20 kompletów stołów i ławek,
e) dostawę tablicy informacyjnej.

9. Dokonano protokolarnego odbioru budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice.

10. Została zawarła umowa notarialna zamiany działek w miejscowości Radocza o wartości 18 400,00 zł.

11. Od 8 marca do 6 kwietnia wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza – obszar 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 6 kwietnia odbyła się dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, wnioski i uwagi do planu były przyjmowane od 8 marca do 20 kwietnia. Wójt 11 maja wydał stosowne zarządzenie odnoszące się do złożonych uwag i wniosków.

12. Od 19 kwietnia do 24 maja wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 i 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

13. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie o udzielenie dotacji na realizację zadania pn..: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. III” na wymianę łącznie 30 kotłów opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne kotły węglowe, gazowe i na biomasę, na łączną kwotę 134 000,00 zł.

14. Gmina podpisała 20 umów z właścicielami nieruchomości z terenu gminy o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 100 000,00 zł.

15. Przeprowadzono edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej w Radoczy w klasach od I- VII na temat SMOGU w ramach realizacji projektu LIFE pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

16. W związku z organizacją Dnia Dziecka – Postaw na rodzinę oraz realizacją przez Gminę Tomice projektu LIFE pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” wspólnie z OKGT oraz GOPS ogłoszono 2 konkursy: filmowy pt.: „Co możemy zrobić, by powietrze, którym oddychamy było czystsze?” i konkurs plastyczny pt.: „CZYSTE POWIETRZE – SZCZĘŚLIWA RODZINA”, zorganizowano dziecięcy bieg „O czyste powietrze”.

17. Gmina Tomice współfinansowała VII sprzątanie rzeki Skawy, zorganizowane przez firmę „Kajaki-na-Skawie” wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Tomickiej, w czasie której zebrano 850 kg śmieci.

18. Gmina Tomice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru objętego programem „Rybactwo i Morze” realizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Karpia pn. „Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego miejscowości Radocza”. Wartość projektu: 479.657,45 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania: 299.977,00 zł.

19. Gmina Tomice rozpoczęła wspólnie z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza realizację projektu „Małopolski e-Senior”, który został zakwalifikowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu przez 20 osób, które ukończyły 65 lat i zamieszkują na terenie gminy Tomice.

20. Gmina Tomice podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie „e-Xtra kompetentni – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, w ramach którego planowane jest przeszkolenie 52 osób dorosłych w ramach szkoleń „rodzic w internecie”. Planowana kwota wsparcia: 40.320,00 zł.

21. Opracowano i uzgodniono ze Starostą Wadowickim „Wytycznych Wójta Gminy Tomice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w gminie Tomice w 2018 roku”.

22. Uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie „Planu Szkolenia Obronnego w Gminie Tomice na 2018 rok”.

23. Przeprowadzono trening Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Tomice.

24. Przygotowano dokumentację planistyczną do powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „Czerwiec-2018”.

25. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnikach.

26. Ogłoszono nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Tomicach.

27. Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok.

28. Odbyły się następujące zebrania, spotkania i imprezy, w których wójt brał udział:
a) Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia „Blisko Skawy” w Witanowicach 3 marca,
b) Zebranie wiejskie w Zygodowicach 4 marca,
c) Finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Radoczy 4 marca,
d) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie 7 marca, 21-23 marca,
e) Otwarcie przedszkola w Radoczy 8 marca,
f) Zebranie sprawozdawcze KGW w Tomicach 8 marca,
g) Zebranie sprawozdawcze KGW w Radoczy 8 marca,
h) Zebranie wiejskie w Tomicach 9 marca,
i) Zebranie sprawozdawcze KGW w Woźnikach 10 marca,
j) Zebranie sprawozdawcze KGW w Zygodowicach 10 marca,
k) Zebranie wiejskie w Radoczy 11 marca,
l) Zebranie wiejskie w Lgocie 11 marca,
m) Zebranie wiejskie w Woźnikach 11 marca,
n) Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze 15 marca, 20 marca, 4 kwietnia, 30 kwietnia, 14 maja,
o) Walne zebranie członków Stowarzyszenia Dolina Karpia 11 maja,
p) Zebranie sprawozdawcze KGW w Witanowicach 15 marca,
q) Zebranie sprawozdawcze LKS Skawa w Witanowicach 17 marca,
r) Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych w Woźnikach 24 marca,
s) Pokaz Potraw Wielkanocnych w Radoczy 25 marca,
t) Konkurs recytatorski przedszkolaków ZSP w Tomicach 27 marca,
u) XIV Powiatowe Targi Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjne w ZS CKU w Radoczy 6 kwietnia,
v) Obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu w Kalwarii Zebrzydowskiej 10 kwietnia,
w) Seminarium pt. VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach 16–18 kwietnia,
x) Spotkanie z sołtysami ws. zmian w prawie łowieckim 19 kwietnia,
y) Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury 25 kwietnia,
z) Uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w ZSP w Tomicach 30 kwietnia,
aa) Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Finansów i Infrastruktury 30 kwietnia,
bb) Obchody Dnia Strażaka OSP Lgota i Witanowice 2 maja,
cc) Obchody Dnia Strażaka OSP Woźniki i Zygodowice 3 maja,
dd) Spotkanie ws. utworzenia Klubu Seniora 7 maja,
ee) Patriotyczne „Bałysowanie” 12 maja,
ff) Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Wadowicach 13 maja,
gg) V Gminna Ekologiczna Olimpiada Kreatywności w Szkole Podstawowej w Woźnikach 16 maja.