Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 18.03.2021 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 18.03.2021 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 18 marca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r.

1. Gmina rozliczyła realizację następujących zadań:
a) Remont drogi gminnej ul Strażacka nr 470375K w km od 0+010 do 0+188 w miejscowości Tomice, Gmina Tomice zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
b) Remont drogi Gminnej ul. Dworska nr 470366K odcinek I w km od 0+000 do 0+192, odcinek II w km od 0+196 do 0+561, odcinek III w km od 0+613 do 1+049 w miejscowości Tomice, gmina Tomice, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Zostały złożone wnioski do RFIL dla gminy z terenu województwa małopolskiego, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (w tym gospodarstw rybackich) dla zadań pn.:
a) Projekt budynku remizy OSP w Tomicach wraz z funkcjami dodatkowymi;
b) Modernizacja ul. Podstawie w Tomicach;
c) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice.
Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

3. W okresie międzysesyjnym przeprowadzone zostały następujące postępowania w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych:
a) Zakup i dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Tomice w 2021 r. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Andrzej Domagała, prowadzący działalność gospodarczą pn. „DROTECH” z siedzibą w Tomicach. W dniu 19 lutego 2021 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na kwotę 26 520,00 zł brutto. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania środków z umowy.
b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru drogowych robót budowlanych wykonywanych przez Gminę Tomice w 2021 r. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Grzegorz Graca, prowadzący działalność gospodarczą pn. „UDB USŁUGI DLA BUDOWNICTWA GRZEGORZ GRACA” z siedzibą w Sułkowicach. W dniu 2 marca 2021 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na kwotę 68 321,18 zł brutto. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania środków z umowy.
c) Dostawa komputerów stacjonarnych i laptopa do Urzędu Gminy Tomice. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Andrzej Piątkowski, prowadzący działalność gospodarczą pn. „SERWIS KOMPUTEROWY IT” z siedzibą w Wadowicach. Wartość zamówienia wyniosła 30 125,00 zł brutto.
d) Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Placówce Wsparcia Dziennego w Szkole Podstawowej w Woźnikach. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Pana Wojciecha Płonka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „WP.INSEL INSTALATORSATWO ELEKTRYCZNE” z Gierałtowiczek. Wartość wykonanych robót wyniosła 12 000,00 zł brutto.
e) Remont poddasza i kotłowni w Szkole Podstawowej w Woźnikach w zakresie dostosowania do  wymagań technicznych p.poż. pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Krzysztof Pietruszka, prowadzący działalność gospodarczą pn. Firma Remontowo – Budowlana „GRAFITI” z siedzibą w Tomicach. Wartość wykonanych robót wyniosła 17 343,00 zł brutto.
f) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków SBR w Radoczy. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Pana Konrada Wolanin prowadzącego działalność gospodarczą pn. „PIB CONSTRUCTOR” z Krakowa. Wartość umowna projektu wynosi
41 205,00 zł brutto. Termin realizacji zadania projektowego: do 30.11.2021 r.

4. W dniu 8 marca 2021 r. Gmina podpisała umowę na aktualizację ewidencji i numeracji dróg gminnych w tym na wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych oraz obiektów mostowych oraz aktualizację fotorejestracji pasa drogowego. Wykonawcą zadania jest Pan Dawid Rakoczy prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “MAXDROGI” z siedzibą w Bielsku – Białej. Wartość usługi wynosi 13 407,00 zł brutto.

5. Gmina zleciła sporządzenie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. p.poż i spraw budowlanych dla obiektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woźnikach w ramach utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. Wartość zlecenia: 4 920,00 zł brutto.

6. Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 2567 m na odcinku Tomice – Witanowice. Ich zakończenie planowane jest na koniec kwietnia br. Wartość tej inwestycji wykonywanej przez firmę P.U.S.H. PRO-AQUA AMM Jaskóła Sp. j. ze Staszowa wynosi 1.458.046,08 zł. Na budowę sieci wodociągowej pozyskana została pomoc finansowa z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 971.643,00 zł.

7. Gmina Tomice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”. W ramach projektu od 16 lutego 2021 r. rozpoczęły działalność trzy placówki wsparcia dziennego:
a) Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Tomicach – ul. Floriańska 16;
b) Placówka Opiekuńcza w Tomicach – ul. Dworska 9a;
c) Placówka opiekuńczo-specjalistyczna w Woźniakach – ul. Wadowicka 133.
Palcówki pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. W pierwszym tygodniu z zajęć skorzystało 13 dzieci w Tomicach i 15 dzieci w Woźnikach.

8. W dniu 11 lutego 2021 r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Rzyczki nr 470364K w km od 0+000 do 1+ 355 w miejscowości Tomice, gmina Tomice. Wartość umowna robót wyniosła 549.009,53 zł, z czego aż 500.000,00 zł Gmina pozyskała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” ze Spytkowic. Termin realizacji zadania upływa z dniem 26.05.2021 r.

9. W dniu 1 marca 2021 r. Gmina Wadowice podpisała umowę na realizację projektu technicznego rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach oraz ul. Wojska Polskiego w Wadowicach. Umowa przewiduje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy dróg łączących drogę krajową DK28 i drogą powiatową ul. Patria. Zadanie jest realizowane przy udziale Gminy Tomice, która partycypuje w kosztach zadania projektowego. Udział finansowy Gminy Tomice wynosi 185 776,13 zł. Wykonawcą projektu jest Pan Ryszard Mazur prowadzący działalność gospodarczą pn. „Biuro Projektowe Droginvwest Ryszard Mazur” z siedzibą w Zakopanem.

10. Przeprowadzono 12 kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków i wymagań wynikających z przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, rodzaju stosowanego paliwa oraz sposobu segregacji odpadów. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono popełniania wykroczeń. Osoby kontrolujące zostały poinformowane o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

11. W dniu 26 lutego zakończył się nabór wniosków na:
a) realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” w 2021 r., w wyniku którego złożono 41 wniosków na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych i podpisano 20 umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami z listy rankingowej;
b) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, w wyniku którego złożono 18 wniosków o udzielenie dotacji.

12. Przeprowadzono 2 kontrole w zakresie spełnienia wymagań przewidzianych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, określonych w art. 9d, 9e i 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r. poz. 122). W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. W ramach funkcjonowania Ośrodka Kultury Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym:
a) w dniu 27 stycznia 2021 r. została podpisana umowa z Stowarzyszeniem Euroregion Beskidy na realizację projektu pn. „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gminy Tomice i Miasta Trstena” – kwota dofinansowania 19 941,49 euro;
b) w dniu 1 marca 2021 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Rodzinne Pikniki Rybne – czyli organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia” – kwota dofinansowania 25 000,00 zł;
c) przystąpiono do projektu „Sieć na kulturę” w podregionie oświęcimskim w ramach które Ośrodek Kultury uczestniczył w szkoleniach oraz będzie organizował warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży,
d) ponadto: prowadzono zajęcia stałe jak: plastyka, ceramika, taniec, kreatywność, biżuteria, wokal, nauka gry na gitarze, zorganizowano m.in.: koncert z okazji Dnia Kobiet (online), konkurs o kobietach z gminy Tomice, konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy, Internetowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej dla Doliny Karpia, spotkanie podróżnicze da dzieci – Anglia, warsztaty Cztery Pory Roku – Zima, przedstawiano ciekawe artykuły na temat znanych osób w gminie pn. „Moja wizytówka”, konkurs plastyczny „Moja Kartka Walentynkowa”, konkurs fotograficzny „Najpiękniejszy strój karnawałowy”, warsztaty pełne miłości, biblioteczna akcja – Pączek za książkę, walentynkowe warsztaty biżuterii, koncert dla mieszkańców gminy Tomice – piosenki Eugeniusza Bodo (online),
e) współorganizacja konkursu „Razem Bezpiecznie Korzystamy z Internetu (wraz z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomicach).

14. Komisje stałe Rady Gminy obradowały w następujących terminach:
a) W dniu 9 marca 2021 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad było:
– Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony i obrony, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Tomice.
– Rozpatrzenie petycji w formie listu otwartego pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”.
– Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia przez Radę Gminy Tomice opinii w sprawie bezpośredniego referendum ludowego.
– Rozpatrzenie petycji z dnia 19 lutego 2021r., dotyczącej procedury wprowadzania czasopisma samorządowego.
– Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
b) W dniu 15 marca 2021 r. Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad było:
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/224/2020 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wadowickiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tomice położonych w miejscowości Radocza.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia :Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2021 roku”.
– Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
c) W dniu 17 marca 2021 r. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury. Przedmiotem obrad było:
– Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/235/2020 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2020r., dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2021.
– Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice za rok 2020.
– Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Tomicach za rok 2020.
– Zapoznanie się i dyskusja o sposobie naliczania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice.
– Przejęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
d) W dniu 18 marcu 2021 roku Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji za 2020 r.

15. W okresie międzysesyjnym wójt uczestniczył w spotkaniach:
a) W dniu 11 lutego – spotkaniu z Wojewodą Małopolskim (wideokonferencja);
b) W dniu 17 lutego: Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Żywcu;
c) W dniu 26 lutego: Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski (wideokonferencja);
d) W dniu 3 marca: Spotkanie z kierownikiem Nadzoru Wodnego w Wadowicach;
e) W dniu 9 marca: Forum Małopolski Zachodniej (wideokonferencja);
f) W dniu 17 marca: Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski (wideokonferencja).