Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 08.05.2020 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 08.05.2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 8 maja br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.

1. 2 marca funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach objęła Pani Jadwiga Kwarciak z Witanowic wyłoniona w konkursie, który odbył się w lutym b.r.

2. W dniu 16 marca ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice w 2020 r. Zamówienie obejmuje realizację zadania w 3 częściach:
1) Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej w Radoczy (wzdłuż ul. Widokowej – odcinek długości 350 mb);
2) Budowa sieci oświetleniowej w Woźnikach (wzdłuż ul. Przygórze – odcinek długości 250 mb);
3) Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej w Zygodowicach (wzdłuż ul. Osiczyna – odcinek długości 290 mb);
Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 22 kwietnia. Wykonawcą zadania jest Spółka ELWATT Sp. z o.o. z m. Kozy.
W dniu 5 maja zawarta została ze Spółka umowa na wykonanie ww. zadania.
Wartość umowa robót:
1) Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej w Radoczy: 29.720,92 zł;
2) Budowa sieci oświetleniowej w Woźnikach: 45.737,62 zł;
3) Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej w Zygodowicach: 21.117,08 zł
Całkowita wartość umowna zadania: 96.575,62 zł
Termin realizacji robót: 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Ogłoszono zapytania ofertowe:
a) 28 lutego opublikowano zapytanie na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Tomice” Część 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Krokusowej w miejscowości Tomice” Część 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Różanej w miejscowości Tomice”. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 30 marca. Wykonawcą zadania jest firma: „Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. elektr. Grzegorz Żuk” z Jaroszowic.
W dniu 1 kwietnia zwarta została z firmą umowa na wykonanie ww. zadania:
Wartość umowna usług projektowych:
1) Dla części 1: Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Krokusowej w miejscowości Tomice: 8.200,00 zł;
2) Dla części 2: Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Różanej w miejscowości Tomice: 10.200,00 zł;
Całkowita wartość umowna zadania: 18.400,00 zł
Termin realizacji projektów: 150 dni od daty zawarcia umowy.
b) 10 marca opublikowano zapytanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulicy Beskidzkiej i Podgórskiej w miejscowości Tomice”;
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 20 marca Wykonawcą zadania jest firma: PRDI „Drotech” A. Domagała z Tomic.
W dniu 24 marca zwarta została z firmą umowa na wykonanie ww. zadania:
Wartość umowna robót: 26.800,00 zł
Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 4 maja.
c) 30 marca rozstrzygnięto zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 27 lutego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Krakowskiej w miejscowości Witanowice wraz z zasilaniem boiska sportowego Klubu Sportowego „SKAWA WITANOWICE”. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Wykonawcą zadania jest firma: „Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych mgr inż. elektr. Grzegorz Żuk” z Jaroszowic.
W dniu 1 kwietnia zwarta została z firmą umowa na wykonanie ww. zadania:
Wartość umowna usług projektowych: 12.000,00 zł
Termin realizacji robót: 135 dni od daty zawarcia umowy.
d) 29 kwietnia skierowano zapytanie ofertowe do przedsiębiorców na „Zakup beczki do pobierania i transportu wody pitnej o pojemności od 4200 m3 do 4500 m3. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 maja.
e) 6 maja opublikowano zapytanie na realizację zadania pn. „Koszenie poboczy, skarp
i przeciwskarp w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Tomice”;
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13 maja.

4. Gmina zawarła ponadto umowy na realizację następujących zadań:
a) Wykonanie pozimowego, cząstkowego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Tomice.
Wykonawca: PRDI „Drotech” A. Domagała z Tomic.
Wartość umowna robót: 118.838,05 zł;
Termin realizacji robót: do 31.07.2020 r.
b) Wykonanie odwodnienia w Witanowicach ul. Szkolna i ul. Podstawie.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M. Michalak z Kozińca.
Wartość umowna robót: 4.185,69 zł;
Termin realizacji umowy: do 12.03.2020 r.
c) Recertyfikacja Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP z terenu Gminy Tomice. Wykonawca: Usługi Ratowniczo-Szkoleniowe MEDICAL-TEAM I. Madeja, K. Śniatecki S.C. z Polanki Wielkiej;
Wartość umowna usług: 7.750,00 zł;
Termin realizacji umowy: do 30.04.2020 r.
d) Udzielenie licencji na oprogramowanie komputerowe PS Monitoring na okres 12 miesięcy wraz z aktualizacja i obsługą serwisową oprogramowania.
Dostawca licencji: Monitoring Sp. z o.o. R. Polaszek z Wadowic.
Wartość umowna za dostawę licencji: 620,00 zł.
Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
e) Obsługa prawna Urzędu Gminy.
Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego J.Kolasa-Karska z Wadowic.
Wartość umowna usług: 18.967,74 zł
Termin realizacji umowy: do 31.12.2020 r.
f) Wykonanie inwentaryzacji studzienek kanalizacji sanitarnej, pomiar sytuacyjno-wysokościowy na działkach nr 572/23, 572/13 położonych w miejscowości Tomice.
Wykonawca: Geometr R. Małecki z Wadowic.
Wartość umowna usług: 2.415,00 zł
Termin realizacji umowy: do 30.09.2020 r.

5. Wykonano i zlecono następujące roboty:
a) wykonanie remontu kamieniem łamanym drogi gminnej ul. Jagodowa w miejscowości Tomice za kwotę 10 000,00 zł.
b) Zlecono wykonanie oznakowania pionowego skrzyżowania ulic Św. Anny i Podlas w miejscowości Lgota oraz ul. Grudki w miejscowości Woźniki za kwotę 2 847,25 zł.

6. Gmina Tomice uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli realizujących nauczanie zdalne w Szkołach Podstawowych Gminy Tomice w ramach wsparcia Komisji Europejskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Gmina pozyskała środki w kwocie 59.973,10 zł.
W ramach przyznanych środków zakupiono: 20 laptopów; oprogramowanie Office 2019 standard – 20 licencji; oprogramowanie Windows 10 Upgrade – 10 licencji oraz 20 zestawów akcesoriów komputerowych w postaci kompletów: torba na laptopa, mysz optyczna, bezprzewodowa.

7. Małopolski Urząd Wojewódzki opublikował listę rankingową zadań zakwalifikowanych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. Wniosek Gminy Tomice na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Dworska Nr 470366K odcinek I w km od 0+000 do 0+192, odcinek II w km od 0+196 do 0+561, odcinek III w km od 0+613 do 1+049 w miejscowości Tomice, Gmina Tomice” znajduje się na 5 pozycji listy rezerwowej.
Wartość projektu: 515.909,45 zł;
Wnioskowana kwota dofinansowania: 309.545,00 zł.

8. W dniu 9 kwietnia Gmina wydała opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

9. W ramach realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” wspólnie z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowano konkurs „Dzień Ziemi w Gminie Tomice”.

10. Komisje Rady Gminy Tomice obradowały:
a) 30 kwietnia – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad była realizacja budżetu Gminy Tomice na 2020 rok w sytuacji rozwoju pandemii koronawirusa.
b) 6 maja – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Tomice, w tym:
– projektu uchwały w sprawie nadania imienia i patrona Szkole Podstawowej w Woźnikach.
Komisja zapoznała się z:
– oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Tomice za 2019 rok.
– ewaluacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tomice za lata 2018-2019.
c) 7 maja – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie i ocena zasadności bieżących wniosków i petycji skierowanych do Rady Gminy Tomice, w tym:
– petycji z dnia 29 lutego 2020 r., w sprawie obowiązku nagrywania obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tomice oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrywanej petycji.
– petycji z dnia 3 marca 2020 r., w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Gminy Tomice nr XVI/163/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej nadania imienia Szkole Podstawowej w Woźnikach oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrywanej petycji.
– wniosku z dnia 22 marca 2020 r. w sprawie poprawy jakości efektów debatowania radnych oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrywanego wniosku.
– wniosku z dnia 22 marca 2020 r. w sprawie formy protokołów z posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tomice oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrywanego wniosku.
d) 8 maja – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Tomice, w tym:
– projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2020 roku”.
– projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice.
– projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Wadowice realizacji zadania własnego Gminy Tomice w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach.
– projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sztandaru wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach”.
– projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Tomice do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Forum Małopolski Zachodniej”.
– projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych zarządzających przez Gminę Tomice.
e) 8 maja – Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad było przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.

11. Wydarzenia w okresie międzysesyjnym z udziałem Wójta Gminy Tomice:
a) 29 lutego:
– zebranie sprawozdawcze OSP Radocza;
– zebranie sprawozdawcze LKS Skawa Witanowice.
b) 1 marca – Gminne eliminacje OTWP w Zygodowicach;
c) 2 marca – spotkanie ze Starostą Wadowickim w sprawie aktualnego zagrożenia koronawirusem w powiecie wadowickim;
d) 3 marca – zebranie sprawozdawcze KGW Woźniki;
e) 5 marca – zebranie sprawozdawcze KGW Witanowice;
f) 7 marca – Zebranie sprawozdawcze KGW Radocza;
g) 10 marca:
– posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia;
– zebranie sprawozdawcze KGW Tomice.
h) 11 marca:
– debata nt. Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”;
– zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Wioski naszych Marzeń
i) 11 – 12 marca – Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
j) 20 marca – posiedzenie Rady Nadzorczej WPWiK Sp. z o.o.;
k) 21 kwietnia – wideokonferencja z Zarządem Województwa Małopolskiego nt. form wsparcia na przeciwdziałanie skutkom epidemii ze środków będących w dyspozycji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego;
l) 23 kwietnia – wideokonferencja z Wojewodą Małopolskim nt. Funduszu Dróg Samorządowych.