Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 07.08.2020 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 07.08.2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 7 sierpnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 czerwca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.

1. Rozstrzygnięty został II nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Tomice uzyskała, w ramach ww. naboru, wsparcie finansowe w kwocie 971 643,00 zł na budowę sieci wodociągowej Tomice – Witanowice. Szacowana kosztorysowa wartość zadania to blisko 2 mln złotych.
Inwestycja będzie polegać na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 2 560 mb (w ramach środków zewnętrznych wybudowanych zostanie 2 322 mb sieci). Realizacja zadania umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Tomice, podniesie niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, a przede wszystkim zniweluje występujące niedobory wody, zwłaszcza w okresie letnim. Z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę skorzysta 2 852 mieszkańców Gminy Tomice.

2. Gmina Tomice otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie remontu ulicy Dworskiej w Tomicach. Złożony w 2020 r. wniosek, pierwotnie znalazł się na liście rezerwowej jednakże w wyniku zmian dokonanych przez Ministerstwo Infrastruktury zadanie, dzięki wysokiej pozycji, otrzymało wsparcie finansowe. Kwota dofinansowania wynosi łącznie 309 545,00 zł. Szacowana kosztorysowa wartość zamówienia wynosi 542 657,84 zł brutto.

3. Dnia 29 czerwca Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice podpisała umowę o powierzenie grantu nr SDK/1-2020-02-2/1/2019/G na dofinansowanie, w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Tytuł operacji: „Organizacja spotkań animacyjno-promocyjnych na rzecz promocji obszaru Doliny Karpia”.

4. Dnia 4 sierpnia Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice podpisała porozumienie w sprawie realizacji mikroprojektu pn. „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gminy Tomice i Miasta Trstena”. W ramach porozumienia Gmina Tomice i Miasto Trstena w Słowacji będą wspólnie ubiegać się o dofinansowanie ww. projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

5. Otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Witanowice na kwotę 63 725,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażania do klas przedmiotowych. W ostatnich 2 latach w taki sam sposób doposażyliśmy szkoły w Radoczy i Woźnikach.

6. W okresie międzysesyjnym ogłoszone zostały następujące przetargi i zapytania ofertowe:
a) W dniu 7 lipca 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tomice w 2021 roku”. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 sierpnia 2020 r.
b) W dniu 8 lipca 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont drogi Gminnej ul. Dworska nr 470366K w km od 0+000 do 0+192, w km od 0+196 do 0+561 i w km od 0+613 do 1+049 w miejscowości Tomice, gmina Tomice”. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Trwa procedura badania ofert. Termin realizacji zadania do końca października 2020 r.
c) W dniu 20 lipca 2020 r. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Tomicach”. W wyznaczonym, na składanie ofert, terminie wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „GREENSPORT” Anna Staszewska z Międzybrodzia Bialskiego. Trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy. Wykonawca wykona zadanie w terminie do końca września.
d) W dniu 27 lipca 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tomice w 2020 roku”.
W zakres zamówienia wchodzi:
– Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Radocza;
– Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Zygodowice;
– Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Nadbrzeżna w miejscowości Woźniki.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2020 r. Przewidywany termin realizacji zadania do końca października 2020 r.
e) W dniu 6 sierpnia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Tomice wraz z opieką w roku szkolnym 2020 / 2021 oraz dowozu uczniów na Krytą Pływalnię Delfin w Wadowicach.
W zakres zamówienia wchodzi:
– Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Witanowicach i Woźnikach wraz z opieką w roku szkolnym 2020 / 2021;
– Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Tomice do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021;
– Dowóz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tomice na Krytą Pływalnię „Delfin” w Wadowicach w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w 2020 roku.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 14 sierpnia 2020 r.

7. W dniu 2 lipca rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na realizację zdania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice w 2020 r.”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Remontowo – Budowlana „RAGAR” z Krakowa. Zaproponowana kwota odbioru i utylizacji 1 t odpadów zawierających azbest wynosi 384,48 zł brutto.

8. W dniu 14 lipca rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na modernizację drogi rolniczej ul. Graniczna w miejscowości Witanowice o długości 590 mb. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRDM Wadowice Sp. z o.o. z Barwałdu Dolnego. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 22 lipca. Wartość umowna zadania wynosi 156 227.68 zł brutto. W dniu 27 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawca ma 30 dni na realizację całości zadania.

9. W dniu 16 lipca rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Tomicach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Serwis Komputerowy IT Andrzej Piątkowski z Wadowic. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 28 lipca. Wartość umowna zadania wynosi 90 724,80 zł brutto. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczył 32 szt. komputerów typu All-in-On oraz oprogramowanie Office dla szkół.

10. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonane zostały następujące roboty:
a) ubezpieczenie rowu przy drodze gminnej ul. Na Wzgórzach w miejscowości Radocza. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych Marcin Michalak z Kozińca. Wartość wykonanych robót: 15 141,30 zł;
b) remont rowu odwadniającego przy ul. Podlas w miejscowości Lgota. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych Marcin Michalak z Kozińca. Wartość wykonanych robót: 16 768,59 zł.

11. W okresie międzysesyjnym wykonane zostało ponadto oznakowanie pionowe dróg gminnych. Zakres zadania obejmował: montaż progu zwalniającego na ul. Radwany w Witanowicach, montaż lustra drogowego na ul. Kwiatowej w Tomicach oraz uzupełniono tablice z nazwą ul. Cedrowej w Tomicach. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych Marcin Michalak z Kozińca. Wartość wykonanych robót: 7 900,00 zł.

12. Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono 23 komplety stołów wraz z ławkami do miejscowości Lgota. Dostawę zrealizowała firma: Biuro Inżynieryjne „MERTEX” Marcin Puźniak z Gorzeszowa. Wartość zadania: 10 000,00 zł.

13. W dniu 10 lipca odebrane zostały roboty związane z budową sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice, w ramach których wybudowano:
a) napowietrzną sieci oświetleniową w Radocza – wzdłuż ul. Widokowej;
b) napowietrzną sieci oświetleniową w Woźnikach – wzdłuż ul. Przygórze;
c) napowietrzną sieci oświetleniową w Zygodowicach – wzdłuż ul. Osiczyna;

14. W dniu 14 lipca Gmina ogłosiła nabór wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę. Nabór wniosków trwa do dnia 17 sierpnia 2020 r. Prawidłowo złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, a umowy w sprawie udzielenia dofinansowania będą zawierane do momentu zaangażowania całej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na ten cel w 2020 r. Do dnia 6 sierpnia wpłynęło łącznie 18 wniosków. Realizacja programu potrwa do dnia 15 listopada 2020 r.

15. Ponadto, dniu 14 lipca Gmina ogłosiła nabór wniosków na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” w 2020 r. – polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Nabór wniosków trwa do dnia 28 sierpnia 2020 r. Dotacje udzielane będą do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy Tomice na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne spełniające kryteria określone w Programie w danym roku budżetowym. Do dnia 6 sierpnia wpłynęło łącznie 33 wniosków. Realizacja programu potrwa do dnia 15 listopada 2020 r.

16. W dniu 1 lipca ogłoszony został nabór wniosków o odbiór zdemontowanych z budynków mieszkalnych i gospodarczych wyrobów zawierających azbest. Nabór trwa do 31 sierpnia. Do dnia 6 sierpnia wpłynęło łącznie 28 wniosków. Realizacja programu potrwa do dnia 31 października 2020 r.

17. Przeprowadzono 2 kontrole dotyczące przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Małopolski w zakresie palenisk domowych oraz sposobu segregacji odpadów.

18. Od dnia 23 lipca trwa w Urzędzie Gminy kontrola Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, której przedmiotem jest ocena gospodarowania środkami publicznymi w roku 2017, w szczególności:
a) Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017;
b) Prawidłowość sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2017.

19. Rozpoczął się audyt wewnętrzny, który Gmina ma obowiązek przeprowadzić zgodnie z art. 272 ustawy o finansach publicznych. Audyt realizowany jest na zlecenie Gminy przez firmę „Skarbnik Audyt Doradztwo Finansowe i Gospodarcze”. Przedmiotem audytu jest ocena prawidłowości ustalania zobowiązań podatkowych i ich windykacja w Gminie Tomice oraz ocena funkcjonowania jednostek: Gminnego Zakładu Komunalnego.

20. Od dnia 7 lipca na terenie sołectw Woźniki i Zygodowice Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowało prace budowalne związane z bieżącym utrzymanie koryta potoku Zygodówka. Prace zostały podzielone na dwa odcinki o łącznej długości 3 km. W ramach zadania wykonano: koszenie porostów ze skarp, usunięcie namułu z dna koryta potoku, wymianę uszkodzonych oraz wykonanie nowych umocnień z płyt ażurowych. Na górnym odcinku potoku w Zygodowicach wykonane zostały ponadto odcinkowe umocnienia koryta narzutem kamiennym.
Koszt realizacji ma zamknąć się w kwocie 318 174,00,00 zł.

21. Trwa cykl letnich seansów kina plenerowego organizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice. Do dnia 6 sierpnia seanse odbyły się w sołectwach: Tomice, Lgota, Woźniki, Radocza. Kolejne seanse w sołectwach Witanowice i Zygodowice zaplanowane są na dzień 21 i 22 sierpnia 2020 r.

22. 31 lipca odbyła się na terenie Gminy Tomice X edycja akcji z cyklu „Sprzątanie rzeki Skawy”. Trasa Witanowice – Grodzisko była pierwszym etapem tegorocznego wydarzenia. W akcji wzięli udział wolontariusze, wśród których byli mieszkańcy gmin: Tomice i Wadowice, pracownicy Wód Polskich, strażacy z jednostki OSP Tomice.

23. Komisje stałe Rady Gminy obradowały w następujących terminach:
a) 13 lipca i 4 sierpnia – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie projektów uchwał na XXI sesję Rady Gminy Tomice, w tym:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
– w sprawie zmiany uchwały Nr XV/157/2019 z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025”.
– w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Tomice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
– w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Witanowice, z przeznaczeniem pod tereny sportowo-rekreacyjne.
– w sprawie aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2019-2027”.
– w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia, z Gminą Wadowice, dotyczącego wyznaczenia granic aglomeracji Wadowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Tomice do zawarcia przedmiotowego porozumienia.
– w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomice na rok szkolny 2020/2021.
a) 5 sierpnia – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie projektu uchwały na XXI sesję Rady Gminy Tomice w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzupełnienia protokołu z XVII sesji Rady Gminy Tomice oraz zmiany formy protokołów z sesji Rady Gminy Tomice Interpelacje i zapytania radnych

24. Wydarzenia w okresie międzysesyjnym z udziałem Wójta Gminy Tomice:
a) 1 lipca: Konferencja LGD Dolina Karpia w Osieku;
b) 2 lipca – Spotkanie ze Stowarzyszeniem Wioski Naszych Marzeń;
c) 8 lipca – Wójt gminy Tomice odebrał z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Tomasza Urynowicza i radnej Marty Mordarskiej promesę na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach „wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Dofinansowanie przyznane zostało na budowę sieci wodociągowej Tomice – Witanowice;
d) 9 lipca – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Region Beskidy”;
e) 15 lipca – Rada Sołecka w Tomicach;
f) 17 lipca i 22 lipca – spotkania z przedstawicielami władz Gminy Brzeźnica w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach” oraz „Budowa zbiornika retencyjnego w Witanowicach”.
g) 29 lipca – spotkanie LGD Dolina Karpia;
h) 3 sierpnia – spotkanie z Sołtysami sołectw Gminy Tomice dot. spraw bieżących.