Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 06.08.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 06.08.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 06 sierpnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 21 czerwca 2019 r. do 06 sierpnia 2019 r.

1. Podpisano umowę na „Remont kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach” z Firmą MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne z Kleczy Dolnej na kwotę 225 978,66 zł.

2. Ogłoszono przetarg na wykonanie „Modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach” i wybrano wykonawcę Firmę Usługowo-Handlowo, Produkcyjną Transkop Łukasz Sopicki z Jaroszowic za kwotę 252 872,97 zł.

3. Ogłoszono zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 i wybrano wykonawcę Firmę Handlowo – Usługową BESKID BUS z Krzeszowa za kwotę 46 500,00 zł.

4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach ogłosił zapytanie ofertowe na usługi z zakresu dowozu co najmniej 8 dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie.

5. Ośrodek Kultury Gminy Tomice ogłosił przetarg na „Budowę siłowni zewnętrznej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tomice”. Wybrano wykonawcę firmę Redopol Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 152 827,50 zł.

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach ogłosiła przetarg na „Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w miejscowości Witanowice”.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach ogłosiła przetarg na „Remont i docieplenie budynku OSP w Woźnikach – Etap II”.

8. Ogłoszono konkurs oraz przyznano dotacje na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w drugiej połowie 2019 roku w kwocie 19 000,00 zł.

9. Ogłoszono przetarg na modernizację dróg gminnych i wyłoniono wykonawców dla następujących zadań:
a) modernizacja dróg gminnych ul. Dworska w miejscowości Zygodowice, ul. Słoneczna w miejscowości Radocza za łączną kwotę 233 601,65 zł – wykonawca „Drotech” Andrzej Domagała z Tomic,
b) modernizacja dróg gminnych ul. Jaworowa w miejscowości Tomice, ul. Graniczna w miejscowości Witanowice, ul. Krzemionka w miejscowości Lgota za łączną kwotę 307 542,44 zł – wykonawca PRDM Wadowice.

10. Zawarto umowy na realizację następujących zadań:
a) remont parkingu przy drodze gminnej ul. Dębowa w miejscowości Radocza za kwotę 5 800,00 zł,
b) modernizację drogi rolniczej ul. Podlesie w miejscowości Tomice za kwotę 136 855,09 zł,
c) cząstkowy remont dróg gminnych w Gminie Tomice za kwotę 37 910,10 zł,
d) budowę oświetlenia drogowego ul. Podlas w miejscowości Lgota i ul. Osiczyna w miejscowości Zygodowice za kwotę 101 617,59 zł,
e) budowę oświetlenia drogowego ul. Radwany w miejscowości Witanowice, ul. Widów w miejscowości Radocza, ul. Przygórze w miejscowości Woźniki za kwotę 134 409,71 zł,
f) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych za kwotę 20 000,00 zł.

11. Otwarto centrum rekreacyjne w miejscowości Radocza z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, mini miasteczkiem ruchu drogowego, amfiteatrem i małą architekturą.

12. Koła Gospodyń Wiejskich w Radoczy i Tomicach realizują projekt Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie – Południe.

13. Wojewoda Małopolski zarządził wybory ponowne do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 14 w Woźnikach. Data wyborów została wyznaczona na dzień 1 września 2019 r. Trwają przygotowania do wyborów określone w Kodeksie wyborczym.

14. Przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Tomice i powołano na to stanowisko p. Anetę Homel.

15. Odbyły się czwarte bezpłatne konsultacje dla mieszkańców z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”, m.in. na wymianę starych pieców i termomodernizację budynków. Dyżur konsultacyjny poprowadził doradca energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie w budynku Urzędu Gminy Tomice.

16. Odbył się uroczysty jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego przez 8 par z terenu Gminy Tomice i wręczenie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

17. Gmina Tomice i Gmina Trstena ze Słowacji zawarły porozumienie w sprawie realizacji projektu pt. „Poznajemy dziedzictwo naszych przodków na pograniczu słowacko-polskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

18. Odbyły się posiedzenia Komisji Finansów i Infrastruktury oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

19. Wójt uczestniczył:
a) w Walnym Zebraniu Członków Kółka Rolniczego w Radoczy, 23 czerwca,
b) w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie, 25 czerwca,
c) w warsztatach w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030″ oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 w Zatorze, 26 czerwca,
d) w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej, 27 czerwca,
e) w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach, 28 czerwca,
f) w III Turnieju Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Tomice w Woźnikach, 14 lipca,
g) w powiatowych uroczystościach Święta Policji w Wadowicach z okazji 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, 26 lipca.