Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 04.03.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 04.03.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 04 marca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 stycznia 2019 r. do 04 marca 2019 r.

1. Przeprowadzono dyskusję publiczną nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1.

2. Rozpatrzono uwagi i wnioski złożone podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki.

3. Ogłoszony został przetarg na wykonanie centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza.

4. Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr K470305 Woźniki Kaniów – Kossowa wraz z drogą gminną G000156 ul. Gościniec w m. Zygodowice.

5. Wykonano cząstkowy remont drogi gminnej- ul. Strażacka w miejscowości Tomice za kwotę 4 500,00 zł.

6. Urząd Gminy złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o przyznanie środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi rolniczej- ul. Podlesie w miejscowości Tomice (odcinek o długości 333 mb).

7. Rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowy na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w 2019 roku.

8. Ustalono stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.

9. Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju sieci gazowej na terenie gminy Tomice oraz bezpłatne konsultacje w zakresie Programu „Czyste Powietrze” dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na m.in. wymianę starego kotła grzewczego, docieplenie domu, wymianę okien i drzwi, instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

10. W ramach realizacji projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej, Ekodoradca Gminy Tomice przeprowadził nieodpłatne pomiary 19 budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną w celu wskazania skuteczności termomodernizacji.

11. Zarządzono wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach w 2019 r. Wybory odbyły się w sołectwach Tomice, Witanowice, Radocza, Woźniki.

12. Wojewoda Małopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Data wyborów została wyznaczona na dzień 14 kwietnia 2019 r. Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjął zawiadomienie o utworzeniu tylko jednego komitetu wyborczego wyborców, zamierzającego zgłosić kandydata na radnego w okręgu nr 8.

13. Rada Stowarzyszenia Dolina Karpia podjęła decyzję o wybraniu do finansowania w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwa i Morze” dwóch operacji:
1) „Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w miejscowości Witanowice” złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Witanowicach (wartość operacji: 195.391,54 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania: 110.000,00 zł);
14. „Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach” złożonej przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach (wartość operacji: 146.610,17 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania: 84.989,00 zł).

15. Rozpoczęły się szkolenia dla seniorów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach w ramach projektu „Małopolski e-senior”.

16. Rozpoczęła się realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać’ dofinansowanego kwotą 18.800,00 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt wyniesie 46.780,00 zł.

17. Odbyły się, z udziałem Wójta:
– Zebranie sprawozdawcze OSP Zygodowice, 26 stycznia
– Turniej halowy w piłce nożnej o Puchar Biskupa Guzdka w Tomicach, 27 stycznia
– Spotkanie wojewody małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w Krakowie, 30 stycznia
– XXI Dzień Seniora w Witanowicach, 2 lutego
– Zebranie sprawozdawcze OSP Woźniki, 2 lutego
– Szkolenie Narodowego Instytut Samorządu Terytorialnego „Budowanie profesjonalnego wizerunku w jednostkach samorządowych”, 8 lutego
– Otwarcie sklepiku z produktami regionalnymi „Smaki Regionów” w Wadowicach, 14 lutego
– Zebranie sprawozdawcze OSP Tomice, 16 lutego
– Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, 18, 20 i 25 lutego
– Odprawa roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, 21 lutego
– Festiwal piosenki obcojęzycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy, 22 lutego
– Zebranie wiejskie w Tomicach, 22 lutego
– Zebranie sprawozdawcze OSP Lgota, 23 lutego
– Zebranie sprawozdawcze LKS Skawa Witanowice, 23 lutego
– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne w Woźnikach, 24 lutego
– Warsztaty dotyczące oceny funkcjonowania Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia w Zatorze, 25 lutego
– Zebranie sprawozdawcze KGW Tomice, 28 lutego
– Zebranie wiejskie w Witanowicach, 28 lutego
– Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 1 marca
– Zebranie sprawozdawcze OSP Radocza, 2 marca
– Zebranie wiejskie w Radoczy, 3 marca
– Zebranie wiejskie w Woźnikach, 3 marca