Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 02.10.2020 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 02.10.2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 2 października br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 7 sierpnia 2020 r. do 2 października 2020 r.

1. Gmina Tomice w partnerstwie z Gminami Polanka Wielka i Stryszów złożyła wniosek na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gmin: Tomice, Polanka Wielka i Stryszów” objętego Programem „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”. W ramach projektu Gmina Tomice planuje wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach – budynek przy ul. Dworskiej 9a oraz budynku Szkoły Podstawowej w Radoczy przy ul. Dębowej 49. Zakres termomodernizacji obejmuje wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Szacowana wartość zadania: 1 173 361,24 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 821 352,87 zł.

2. Gmina Tomice złożyła wnioski do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na remont następujących dróg gminnych:
a) drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Tomice – wniosek z dnia 7 sierpnia 2020 r. Długość odcinka objętego wnioskiem 982 mb. zakres robót obejmuje: remont nawierzchni drogi masą mineralno – bitumiczną, ścinanie poboczy i odwodnienie drogi. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 552 767,74 zł
b) drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Tomice – wniosek z dnia 11 września 2020 r. Długość odcinka objętego wnioskiem 188 mb. zakres robót obejmuje: remont nawierzchni drogi masą mineralno – bitumiczną, ścinanie poboczy i odwodnienie drogi. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 144 414,21 zł.

3. Biblioteka Publiczna w Tomicach przystąpiła do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” – realizowanego przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

4. W okresie międzysesyjnym ogłoszone zostały następujące przetargi i zapytania ofertowe:
a) w dniu 22 września 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Zygodowice i ul. Słonecznej w miejscowości Tomice”. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 6 października 2020 r.;
b) w dniu 30 września 2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tomice w sezonie zimowym 2020/2021. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 7 października 2020 r.;
c) W dniu 11 sierpnia 2020 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na „Remont drogi Gminnej ul. Dworska nr 470366K w km od 0+000 do 0+192, w km od 0+196 do 0+561 i w km od 0+613 do 1+049 w miejscowości Tomice, gmina Tomice”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo – Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 18 sierpnia 2020 r. Wartość umowna zadania wynosi 297.803,83 zł. Termin realizacji umowy upływa dnia 5 października 2020 r.;
d) W dniu 11 sierpnia 2020 r. unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tomice w 2021 roku”. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zaoferowane ceny za realizację zamówienia przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
e) W dniu 18 sierpnia 2020 r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tomice w 2021 roku”. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18 września 2020 r. Przetarg unieważniono w dniu 21 września 2020 r. z uwagi na fakt, iż cena zaoferowana w ofercie Wykonawcy przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
f) W dniu 26 sierpnia rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe pn. Świadczenie w roku szkolnym 2020 / 2021 usług przewozu uczniów do i z szkół na terenie Gminy Tomice wraz z zapewnieniem tym uczniom na czas przewozu opieki oraz świadczenie usługi przewozu w 2020 roku uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tomice na i z Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach”. Zadanie podzielone zostało na trzy zakresy:
– Zakres I: Przewóz w roku szkolnym 2020/2021 uczniów do i z szkół podstawowych
w Witanowicach i Woźnikach, wraz z zapewnieniem tym uczniom na czas przewozu opieki.
– Zakres II: Przewóz w roku szkolnym 2020/2021 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Tomice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie, wraz z zapewnieniem tym uczniom na czas przewozu opieki.
– Zakres III: Przewóz w 2020 roku uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tomice na i z Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”.
W dniu 1 września zawarte zostały umowy z Wykonawcami:
– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. – umowa na realizację zadania w Zakresie I. Wartość umowna zamówienia: 101 995,20 zł;
– PRZEWÓZ OSÓB Roman Brusik z Frydrychowic – umowa na realizację zadania w Zakresie II. Wartość umowna zamówienia: 37 000,80 zł;
– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. – umowa na realizację zadania w Zakresie III. Wartość umowna zamówienia: 6 110,21 zł.
g) W dniu 1 września 2020 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tomice w 2020 roku”. W zakres zamówienia wchodziło:
– Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Zygodowice;
– Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Radocza;
– Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Nadbrzeżna w miejscowości Woźniki.
— Najkorzystniejszą ofertę dla zadania „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Radocza” złożyło konsorcjum firm: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik z Olkusza – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LINK, Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych dr inż. Krzysztof Janik z Olkusza – Partner Konsorcjum. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 9 września 2020 r. Wartość umowna zadania wynosi 32.885,40 zł. W dniu 25 września 2020 r. dokonano komisyjnego ostatecznego odbioru robót. Prace remontowe zostały wykonane bez uwag.
— Najkorzystniejszą ofertę dla zadania „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Nadbrzeżna w miejscowości Woźniki” złożyło PRDM Wadowice Sp. z o.o. z Barwałdu Dolnego. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 10 września 2020 r. Wartość umowna zadania wynosi 73.070,68 zł. Termin realizacji umowy upływa dnia 10 października 2020 r.
— Zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Zygodowice” zostało unieważnione z powodu braku ofert.

5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonane zostały następujące roboty:
a) remont odwodnienia drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Tomice. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych Marcin Michalak z Kozińca. Wartość wykonanych robót: 9 932,25 zł;
b) remont nakładki drogi gminnej kamieniem łamanym oraz częściowy remont odwodnienia ul. Kamieniec w miejscowości Lgota. Wykonawcą robót była Firma TRANS-PUT Mirosław Putek z Lgoty. Wartość wykonanych robót: 9.498,29 zł;
c) remont odwodnienia dróg gminnych ul. Brzozowa w miejscowości Lgota, ul. Zacisze , ul. Cicha i ul. Wikliniarzy w miejscowości Woźniki. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych Marcin Michalak z Kozińca. Wartość wykonanych robót: 27.806,00 zł;
d) remont nakładki drogi gminnej ul. „Do pompowni ścieków” w miejscowości Tomice. Wykonawcą robót była firma „LACHBET” Mariusz Lach z Witanowic. Wartość wykonanych robót: 18.450,00 zł;
e) remont nakładki drogi gminnej kamieniem łamanym droga „Do Wiktora” w miejscowości Tomice. Wykonawcą robót była firma „LACHBET” Mariusz Lach z Witanowic. Wartość wykonanych robót: 5.000,00 zł;
f) zakup tłucznia na remont drogi gminnej „stara droga na Lubań” w miejscowości Lgota. Wartość zakupionego materiału: 22.140,00 zł.

6. W dniu 31 sierpnia 2020 r. zakończono nabór wniosków o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest. Złożono łącznie 34 wniosków. Termin realizacji odbioru odpadów od mieszkańców ustalono na dzień 31 października 2020 r.

7. Przeprowadzono 6 kontroli dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie kompostowania bioodpadów oraz właściwej segregacji odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych.

8. Komisje stałe Rady Gminy obradowały w następujących terminach:
a) 25 września – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad było:
– Ocena zasadności petycji z dnia 27.07.2020 r., w zakresie dotyczącym cyt. „nadania imienia Marii Potoniec jakiejś ulicy bądź skwerowi w Tomicach (takiego samego uhonorowania powinien doczekać się Andrzej Buś)” oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrywanej petycji.
– Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Wójta Gminy Tomice z dnia 15 września 2020 r.
a) 29 września – Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad było:
– Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tomice za I półrocze 2020 roku.
– Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy Tomice. Przedmiotem kontroli była realizacja uchwały nr XVIII/186/2020 Rady Gminy Tomice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochrona dróg na drogach gminnych zarządzanych przez Gminę Tomice.
b) 30 września – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury. Przedmiotem obrad było:
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Tomice trzech placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i połączenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomicach.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.
– Zapoznanie się z funkcjonowaniem uchwały określającej szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w Gminie Tomice oraz form i zakresu tego wsparcia.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w tych sprawach.

9. Wydarzenia w okresie międzysesyjnym z udziałem Wójta Gminy Tomice:
a) Zebrania Rad sołeckich:
– 12 sierpnia – Rada Sołecka w Zygodowicach;
– 24 sierpnia – Rada Sołecka w Witanowicach;
– 26 sierpnia – Rada Sołecka w Radoczy;
– 27 sierpnia – Rada Sołecka w Woźnikach;
– 28 sierpnia – Rada Sołecka w Tomicach;
– 1 września – Rada Sołecka w Lgocie;
b) 31 sierpnia – spotkanie z Sołtysami sołectw Gminy Tomice dot. spraw bieżących.
c) 8 września – Warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego;
d) 10 września – Zebranie wiejskie w Lgocie;
e) 11 września – Zebranie wiejskie w Witanowicach;
f) 13 września – Zebranie wiejskie w Radoczy i w Woźnikach;
g) 15 września – Spotkanie założycielskie Forum Małopolski Zachodniej;
h) 18 września – Zebranie wiejskie w Tomicach;
i) 19 września – Bal Seniora w Witanowicach;
j) 20 września – Zebranie wiejskie w Zygodowicach;
k) 24 września – Walne zebranie Kółka Rolniczego w Radoczy.