Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 01.06.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 01.06.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 01 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 kwietnia 2017 r. do 01 czerwca 2017 r.

1. Zostały podpisane umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH Andrzeja Domagały w Tomicach na wykonanie cząstkowych pozimowych remontów dróg gminnych:
a) w miejscowości Tomice za kwotę 32.336,70 zł.,
b) w miejscowości Radocza za kwotę 32.887,90 zł.
2. Gmina zawarła umowę z Firmą USŁUGI DLA BUDOWNICTWA Grzegorza Gracy z Sułkowic na wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla 9 odcinków dróg gminnych za kwotę 3.600,00 zł.
3. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn.: „Remont pomieszczeń istniejącego przedszkola na parterze budynku zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Radoczy wraz z remontem pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi i ociepleniem ścian zewnętrznych”.
4. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Budowa awaryjnego przyłącza wodociągowego do obiektu oczyszczalni SBR – Radocza”.
5. Zostały ogłoszone i zakończone postępowania przetargowe w trybie zapytania ofertowego:
a) na dostawę namiotu imprezowego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Radocza, w wyniku którego wybrano ofertę firmy Das Company Sp. z o.o. z Krakowa za cenę brutto 4.526,00 zł,
b) na dostawę dwóch wiat stadionowych i czterech wiat przystankowych wraz z transportem, w wyniku którego wybrano ofertę firmy KROL PPHU Romana Krolla z Mieczkowa za cenę brutto 15.990,00 zł,
c) na dostawę kompletu odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach w wyniku którego wybrano ofertę firmy F.H.W. REFLEX Leszka Zenkera z Nowego Sącza a cenę brutto 2.770,45 zł.
6. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na dostawę 6 kompletów stołów wraz z ławami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Radocza.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił i rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu gminy Tomice” w 2017 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku którego wybrano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina.
8. Gmina złożyła deklarację udziału w projekcie planowanym do realizacji przez firmę F5 Konsulting w Poznaniu w partnerstwie z innymi gminami, finansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, przewidującym wdrożenie w Urzędzie Gminy Tomice rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
9. Został ogłoszony nabór do Żłobka Gminnego w Tomicach.
10. Przy siedzibie Urzędu Gminy zorganizowano pokaz kotłów na paliwo stałe, które spełniają wymagania w zakresie efektywności energetycznej i norm emisji.
11. W Szkole Podstawowej w Woźnikach przebywała delegacja nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Kecskemét na Węgrzech.

12. Wójt uczestniczył:
1) w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Region Beskidy”,
2) w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury oraz Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy,
3) w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze,
4) w naradach z dyrektorami szkół w sprawie projektów organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018,
5) w IV Ekologicznej Olimpiadzie Kreatywności w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
6) w VII Gminnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
7) w obchodach Dnia Strażaka organizowanych w jednostkach OSP,
8) w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Wadowicach,
9) w wernisażu wystawy i imprezie pn. „Majowe Bałysowanie” w Galerii Sztuki Bałysówka w Tomicach.