Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Gmina Tomice z nową Strategią Rozwoju na lata 2016-2025

Gmina Tomice z nową Strategią Rozwoju na lata 2016-2025

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Pomimo okresu wakacyjnego, w piątek (22.07) obyła się kolejna XVIII sesja Rady Gminy Tomice, zwołana przez jej Przewodniczącego – Zygmunta Szymczaka. Po otwarciu sesji radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, a następnie przystąpili do rozpatrzenia siedmiu projektów uchwał.

Radni przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 – istotny dokument planowania rozwoju lokalnego określający kluczowe kierunki rozwoju Gminy Tomice. Celem Strategii jest bowiem określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań strategicznych oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Tomice w najbliższych latach. Strategia stanowi również niezbędny dokument w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 UE, bowiem niektóre nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych określają wymogi w zakresie przedłożenia zgodności projektu z dokumentem strategicznym Gminy.

Rada postanowiła także o utworzeniu Przedszkolu Publicznego w Witanowicach oraz o utworzeniu z nowo powstałego Przedszkola oraz istniejącej Szkoły Podstawowej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.

Podczas obrad radni ustalili również opłatę za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Radoczy, wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie działek położonych w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną, wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie działki położonej w miejscowości Zygodowice, z przeznaczeniem pod drogę gminną, dokonali zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023.