Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Gmina Tomice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji

Gmina Tomice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Gmina Tomice zgodnie z uchwałą nr 1237/16 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, otrzymała dofinansowanie w kwocie 102.600,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z założeniami projektu, którego wartość całkowita wynosi 114.000,00 zł (wkład własny gminy to 11.400,00 zł), dotacja wspomoże proces opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice” w dobrym koordynowaniu całego procesu i zachęceniu do uczestnictwa w nim jak największej liczby mieszkańców. Partycypacja społeczna odbywać się będzie poprzez takie narzędzia jak: uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz działalność Komitetu Rewitalizacji (forum współpracy zrzeszające przedstawicieli różnych środowisk).

Głównym strategicznym celem działania rewitalizacji będzie podniesienie atrakcyjności Gminy Tomice, jako miejsca zamieszkania i pracy oraz atrakcji turystycznej. Kolejnymi kierunkami działań, które mają za zadanie ograniczyć problemy społeczne na obszarze kryzysowym będzie poprawa warunków życia mieszkańców gminy w sferze bytowej, ekologicznej oraz społecznej (centrum kulturalne gminy), poprawa warunków nauki (rozbudowa placówek oświatowych) oraz wychowania przedszkolnego, rozwiązanie problemów komunikacyjnych, zabezpieczenie obiektów zabytkowych, architektonicznych i układu urbanistycznego, podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, zrównoważenie problemów ekologicznych na rewitalizowanym obszarze, powstanie nowych miejsc pracy, powstanie silnego produktu turystycznego.

Zaplanowane zadania nakierowane będą głównie na odnowę i przywrócenie pełnionych wcześniej funkcji oraz, dzięki nowo powstałym elementom, nadadzą obszarowi rewitalizowanemu nowych znaczeń.

W ramach działań przygotowawczych do opracowania programu rewitalizacji zaplanowane zostało m.in. zebranie danych niezbędnych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, analiza danych i opracowanie raportu, delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, konsultacje społeczne dotyczące obszarów zdegradowanych, sporządzenie projektu programu rewitalizacji, konsultacje społeczne projektu programu i uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 będzie stanowić dla Gminy Tomice dokument niezbędny przy ubieganiu się o dotację ze środków UE (np. z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”). Nie będzie on jednak jedynie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektów, lecz będzie stanowić również realne narzędzie dla Gminy i poszczególnych grup interesariuszy do wykorzystania przy planowaniu i wdrażaniu konkretnych działań w obrębie rewitalizowanego obszaru.

Gmina Tomice z dotacją na opracowanie programu rewitalizacji