Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Zasłużony dla gminy Tomice / Zarządzanie w sprawie ustanowienia wzoru statuetki

Zarządzanie w sprawie ustanowienia wzoru statuetki

ZARZĄDZENIE NR 205/2009
Wójta Gminy Tomice
z dnia 13 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wzoru statuetki „Zasłużony dla Gminy Tomice”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/154/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Tomice” Wójt Gminy Tomice zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam wzór statuetki o nazwie „Zasłużony dla Gminy Tomice” wraz z opisem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Tomice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Nr 205/2009
Wójta Gminy Tomice z dnia 13 sierpnia 2009 r.

Wzór statuetki o nazwie „Zasłużony dla Gminy Tomice”

1. Ustala się następujący wzór statuetki o nazwie „Zasłużony dla Gminy Tomice”:statuetka_zdgt09

2. Głównym motywem statuetki jest drzewo dębu z sześcioma żołędziami w koronie, symbolizującymi sześć miejscowości wchodzących w skład Gminy Tomice. U podstawy pnia usytuowany jest motyw liścia dębu, na którym umieszczono wizerunek herbu Gminy Tomice w formie płaskorzeźby. Dęby, ze względu na swój okazały wygląd i długowieczność, zawsze były przez ludzi darzone szczególną sympatią i szacunkiem. Występowały dawniej w królewskich i rycerskich herbach. Dziś motyw drzewa dębu, liści i żołędzi stosowany jest m.in. w herbach gmin jako symbol siły, szlachetności i sławy. Statuetka nawiązuje do dziedzictwa przyrodniczego Gminy Tomice, na obszarze której w zamierzchłych czasach w drzewostanie leśnym dominowały dęby szypułkowe, spośród których, kilka pozostało w formie pomników przyrody.
3. Dąb osadzony jest na podstawie w formie graniastosłupa. Na przedniej ścianie znajduje się wyżłobiony napis: Zasłużony dla Gminy Tomice, na tylnej, u podstawy – A. Wrona.
4. Statuetka ma wysokość 23 cm. Wykonana jest jako odlew z brązu. Niektóre elementy, w tym przednia ściana podstawy statuetki, są polerowane dla uzyskania większej czytelności i kontrastu.
5. Autorem projektu statuetki jest artysta-rzeźbiarz Andrzej Wrona z Tomic.

Wójt Gminy Tomice
Adam Kręcioch