Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Zasłużony dla gminy Tomice / Uchwała w sprawie ustanowienia wyróżnienia

Uchwała w sprawie ustanowienia wyróżnienia

UCHWAŁA NR XXI/154/2009
Rady Gminy Tomice
z dnia 20 marca 2009
 roku

w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Tomice”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i § 4 ust. 2 Statutu Gminy Tomice, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy Tomice z dnia 21 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 103, poz. 1348 z późn. zm.),

Rada Gminy Tomice
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się wyróżnienie dla osób zasłużonych dla Gminy Tomice pod nazwą „Zasłużony dla Gminy Tomice”, nadawane przez Radę Gminy Tomice, jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia mające znaczenie dla Gminy Tomice i jej mieszkańców.

§ 2

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Tomice” może być nadane osobie fizycznej, organizacji pozarządowej, innej osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 3

Wyróżnienie nadawane jest za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Tomice w zakresie:
1) działalności gospodarczej,
2) działalności społecznej,
3) ochrony zdrowia,
4) oświaty, kultury, nauki i sztuki,
5) kultury fizycznej i sportu,
6) promocji gminy.

§ 4

Powołuje się Kapitułę Wyróżnienia w składzie:
1) Przewodniczący Rady Gminy Tomice,
2) Wójt Gminy Tomice,
3) Sekretarz Gminy Tomice,
4) Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice,
5) Pracownik Urzędu Gminy właściwy w sprawach promocji Gminy.

§ 5

Do kompetencji Kapituły należy:
1) Przyjmowanie wniosków o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Tomice”,
2) Analiza wniosków o nadanie wyróżnienia i przedstawienie kandydata Radzie Gminy.

§ 6

Wzór wniosku o nadanie wyróżnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Tomice” nadaje Rada Gminy w formie uchwały.

§ 8

1. Prawo zgłaszania wniosków o nadanie wyróżnienia posiadają:
1) stali mieszkańcy Gminy Tomice w liczbie co najmniej 50 osób,
2) statutowe władze organizacji społecznych i pozarządowych,
3) radni w liczbie co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady Gminy,
4) Wójt Gminy Tomice.
2. Wnioski o nadanie wyróżnienia składa się w Urzędzie Gminy Tomice.

§ 9

1. Osoby, którym Rada Gminy Tomice nadała wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Tomice”:
1) otrzymują dyplom okolicznościowy oraz statuetkę, której wzór ustali Wójt Gminy Tomice,
2) wpisywane są do Księgi Osób Zasłużonych dla Gminy Tomice.
2. Informację o nadaniu wyróżnienia zamieszcza się w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice.

§ 10

Wyróżnienie wręcza się na sesji Rady Gminy lub podczas ważnych uroczystości o charakterze gminnym.

§ 11

Wręczenia wyróżnienia dokonuje Przewodniczący Rady Gminy Tomice wraz z Wójtem Gminy Tomice lub upoważnione przez nich osoby.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY –  wniosek o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Tomice” (do pobrania)