Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Współpraca z UR / Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 1 kwietnia 2011 roku

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 1 kwietnia 2011 roku

Uchwała Nr VI/32/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Huggona Kołłątaja w Krakowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Tomice wyraża wolę zawarcia porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie:
1) opracowania i wdrożenia systemu informacji przestrzennej dla Gminy Tomice,
2) geodezji, kartografii i gospodarki przestrzennej związanej z obszarem Gminy Tomice,
3) wykonywania prac naukowo-badawczych, studialnych, koncepcyjnych, projektowych, ekspertyz i opinii oraz studenckich prac dyplomowych z zakresu inżynierii środowiska, geodezji, planowania i gospodarki przestrzennej.

§ 2

1. Szczegółowe warunki współpracy określi porozumienie zawarte z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Tomice do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak