Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Współpraca z UR / Seminarium naukowe związane z informacją przestrzenną gminy Tomice

Seminarium naukowe związane z informacją przestrzenną gminy Tomice

ur_tom14-22014.02.04 – III SEMINARIUM NAUKOWE W KRAKOWIE

We wtorek (04.02) w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyło się III seminarium naukowe nt. „Instrumenty kształtowania oraz diagnozowania ładu przestrzennego”. Było ono okazją do podsumowania trzyletniej już współpracy Uniwersytetu z naszą Gminą. W jego trakcie Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch otrzymał kolejny system informacyjny – Gminną Ewidencję Zabytków: www.tomice.pl/zabytki.

Podczas swojego wystąpienia Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch wyraził uznanie, a także podziękowanie dla pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu oraz studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji za dotychczasową współpracę w zakresie budowania wielodziedzinowego systemu informacji przestrzennej dla Gminy Tomice. Dzięki niej Gmina posiada bowiem rozbudowaną bazę danych przestrzennych i kartograficzny system ich prezentacji. Dodał, że już dziś mieszkańcy i inwestorzy posiadają dostęp online do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice. Wójt odniósł się także do rozpoczynającego się kolejnego roku współpracy, wyrażając nadzieję na kolejne jej efekty w zakresie systemu informacji przestrzennej m.in. stworzenie gminnego geoportalu.

W seminarium poza pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rolniczego na czele z Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Krzysztofem Ostrowskim i Kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. inż. Krzysztofem Gawrońskim udział wzięli przedstawiciele pięciu Gmin współpracujących z UR tj. Sułoszowa, Zielonki, Tomice, Skała i Michałowice.

 

ur_tom14-22013.02.11 – II SEMINARIUM NAUKOWE W KRAKOWIE

W poniedziałek, 11 lutego 2012 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyło się seminarium i warsztaty z udziałem władz, pracowników i studentów Wydziału oraz wójta i pracowników Urzędu Gminy.

Spotkanie było okazją do podsumowania niespełna dwuletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a Gminą Tomice w zakresie opracowania systemu informacji przestrzennej, wykonania podstawowych elementów systemu i wdrożenia systemu w struktury sieci Urzędu Gminy. W czasie spotkania Urząd otrzymał wartościowy system informacyjny obejmujący m.in. inwentaryzację gruntów i budynków, dróg, elementów infrastruktury technicznej, zestaw map cyfrowych. W seminarium i warsztatach wzięli też udział przedstawiciele innych gmin, które podjęły współpracę z Uniwersytetem w zakresie informacji przestrzennej (Sułoszowa, Zielonki) lub zamierzają ją podjąć (Skała). W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są studenci kierunków Gospodarka Przestrzenna oraz Geodezja i Kartografia, ale przede wszystkim pracownicy naukowi Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, w szczególności dr inż. Tomasz Salata.

Dotychczasowa współpraca z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji zaowocowała wykonaniem kilku prac dyplomowych (inżynierskich) w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, dostępnych do wglądu w Urzędzie Gminy:
1) Adamski Grzegorz. Wykorzystanie formatu SVG do wykonania mapy drogowej gminy Tomice.
2) Hernik Katarzyna. Analiza obszarów budowlanych w aspekcie elementów zainwestowania terenu na przykładzie gminy Tomice.
3) Knap Antoni. Zasięg oddziaływania usług społecznych na przykładzie gminy Tomice.
4) Kołtuniuk Karol. Publikowanie danych przestrzennych za pomocą HTML.
5) Swolany Katarzyna. Charakterystyka terenów mieszkaniowych gmin Tomice i Sułoszowa w kontekście procesów suburbanizacji.
6) Urbanek Justyna. Gminna ewidencja zabytków jako przykład systemu informacji przestrzennej.
7) Warżała Michał. Opracowanie systemu ewidencji infrastruktury technicznej gminy Tomice przy pomocy narzędzi GIS.
8) Żurek Grzegorz. Ustalenie wskaźników zainwestowania gminy Tomice.

Dane pozyskane w gminie Tomice wykorzystywane są również w badaniach i publikacjach naukowych pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, np. w październiku 2012 r. we Wrocławiu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno – Przestrzennych, dr inż. Tomasz Salata i mgr Karol Król przedstawili wykład: Zastosowanie języków skryptowych JavaScript w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych na przykładzie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice.

 

ur_tom14-22012.01.30 – I SEMINARIUM NAUKOWE W KRAKOWIE

W poniedziałek, 30 stycznia 2012 roku, po kilku miesiącach współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, przedstawiciele Urzędu Gminy wzięli udział w seminarium poświęconym podsumowaniu pierwszej części projektu.
Przypomnijmy, 20 maja 2011 r. Wójt Gminy Tomice, upoważniony przez Radę Gminy stosowną uchwałą, podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji – prof. dr hab. Jana Pawełka.

Celem zawartego porozumienia jest m.in. opracowanie dla Urzędu Gminy systemu informacji przestrzennej, wykonanie podstawowych elementów systemu i wdrożenie systemu w struktury sieci komputerowej Urzędu.

W realizację projektu zaangażowali się pracownicy naukowi Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu oraz studenci III-go roku kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Koordynatorem projektu jest dr inż. Tomasz Salata, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry, specjalizujący się w systemach informacji przestrzennej GIS wykorzystywanych w dziedzinach ochrony środowiska, rejestracji zdarzeń i zjawisk krajobrazowych oraz modelowania danych przestrzennych i opisowych w systemach informatycznych.

Przedstawiciele Urzędu Gminy spotkali się z dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji – prof. dr hab. Janem Pawełkiem i prodziekanem Wydziału pełniącym funkcję kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu – prof. dr hab. inż. Krzysztofem Gawrońskim, oraz z pracownikami Katedry.

Seminarium w Krakowie było związane z przekazaniem pierwszej części przygotowanego systemu informacyjnego wraz z wygłoszeniem prezentacji tematu przez studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji i pracowników naukowych Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

W trakcie seminarium odbyły się warsztaty dla pracowników Urzędu Gminy z zakresu obsługi programu Quantum GIS umożliwiającego zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, zastosowanie danych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych, tworzenie map oraz współpracę z innymi programami Open Source. Uczestnicy warsztatów zapoznali się ze zgromadzonymi w ramach projektu danymi przestrzennymi gminy Tomice i możliwościami praktycznego zastosowania danych i wolnego oprogramowania m.in. w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, zarządzaniu drogami, systemami adresowymi nieruchomości, ochroną środowiska.

W części plenarnej seminarium, która odbyła się w Sali Audytoryjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, studenci III-go roku kierunku Gospodarka Przestrzenna zaprezentowali wykonane prace na terenie gminy Tomice z zakresu oceny stanu budynków i budowli, stanu infrastruktury drogowej i inwentaryzacji zabytków. Za wykonanie tej części projektu studenci otrzymali certyfikaty z rąk prodziekana Wydziału, Krzysztofa Gawrońskiego i wójta Gminy Tomice, Adama Kręciocha.

Z zainteresowaniem uczestnicy sesji plenarnej wysłuchali wystąpienia mgra Karola Króla, pracownika Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, który zaprezentował, wykonaną w ramach projektu, stronę internetową poświęconą gminnej ewidencji zabytków. Ewidencja powstała dzięki pasji samego autora strony, pracy studentów w terenie oraz zaangażowaniu dr inż. Barbary Prus przy tworzeniu ewidencji zabytków.

Na zakończenie spotkania Urząd Gminy otrzymał pierwszą część systemu informacji przestrzennej zawierającą dane o charakterze katastralnym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dane o budynkach i adresach budynków, warunki glebowo-rolnicze, warunki topograficzne, informacje z zakresu infrastruktury drogowej oraz gminną ewidencję zabytków. Już niebawem niektóre informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu.