logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Współpraca z UR / Artykuły naukowe i wykłady pracowników naukowych uniwersytetu rolniczego

Artykuły naukowe i wykłady pracowników naukowych uniwersytetu rolniczego

doc141) Tomasz Salata, Barbara Prus, Karol Król. Opracowanie i zastosowanie nowoczesnego modelu danych przestrzennych dla stworzenia gminnej ewidencji zabytków. Artykuł przedstawia zagadnienie inwentaryzacji zabytków nieruchomych oraz opracowanie kart adresowych w celu stworzenia gminnej ewidencji zabytków w gminie Tomice, w powiecie wadowickim w woj. małopolskim. Utworzenie gminnej ewidencji zabytków stało się obowiązkiem samorządów gminnych po wejściu w życie ustawy z 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków. Ponadto, ewidencjonowania zabytków oraz ich ochrony wymaga ustawodawstwo związane z prowadzeniem polityki planistyczno-przestrzennej na terenie gminy. Praca powstała w oparciu o informacje przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Gminy Tomice, a przede wszystkim o wywiad terenowy, w ramach którego zweryfikowano aktualność posiadanej ewidencji zabytków, uzupełniono o dodatkowe informacje, w tym zdjęcia, opis zabytku, stanu technicznego, współrzędne w obowiązującym układzie odniesienia.

Artykuł do pobrania

doc142) Barbara Prus, Tomasz Salata. Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej Gminy Tomice. Artykuł opiera się na analizie wybranych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Tomice położonej w woj. małopolskim. Celem opracowania jest łączna ocena mierzalnych, środowiskowych zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wyznaczonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy RP). Elementarne analizy dotyczyły jakości i przydatności rolniczej gleb, kategorii ochrony gleb o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz stopni uwilgotnienia gleb. Łączna ocena bonitowanych elementów pozwoliła na wyznaczenie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej najbardziej cennych pod kątem rolniczoprzyrodniczym. Kolejny aspekt dotyczył wyznaczenia terenów, które ze względu na swoje wadliwości, mogą stanowić rezerwę terenów przeznaczanych na cele nierolnicze. Do badania wybranych elementów środowiskowych rolniczej przestrzeni produkcyjnej zastosowano podstawowe techniki geoprocessingu. Analizy opracowano w programie Quantum GIS.

Artykuł do pobrania

doc143) Karol Król, Tomasz Salata. Gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich. Interaktywne aplikacje internetowe to pojęcie szerokie. Możliwości ich zastosowań są praktycznie nieograniczone. Dysponując wiedzą, umiejętnościami, oprogramowaniem oraz środkami finansowymi jedynym ograniczeniem może się okazać wyobraźnia zespołu projektowego. Wraz z rozpowszechnianiem się technik i narzędzi komputerowych udostępnianych nieodpłatnie i tworzonych przez społeczności pasjonatów, możliwe staje się tworzenie pełnowartościowych aplikacji przy bardzo niewielkich nakładach finansowych. Jedną z grup funkcjonalności w jakie wyposażyć można aplikacje sieciowe jest gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych o charakterze przestrzennym. Ich ogromną zaletą jest możliwość upublicznienia opracowań tworzonych na komputerach lokalnie, za pośrednictwem Internetu. Aplikacje sieciowe udostępniane w Internecie mogą być wykorzystywane w codziennej pracy administracji publicznej, wspomagając proces decyzyjny np. w zakresie ochrony środowiska czy zagospodarowania i rozwoju danego obszaru. Z aplikacji tych skorzystać może również społeczność lokalna. W pracy przedstawiono wybrane techniki oraz narzędzia programistyczne, które wykorzystano do przygotowania aplikacji internetowych o różnym stopniu interaktywności. Położono nacisk na możliwe zastosowania praktyczne i przedstawiono wdrożenia w wybranych gminach województwa małopolskiego.

Artykuł do pobrania

doc144) Barbara Prus, Tomasz Salata Spatial management policies in the community of Tomice in the context of development directions of investment areas. The fundaments for sustainable development are constitute by spatial management policies expressed in the study of conditions and directions of spatial management as well as in the local spatial management plan. Polish agricultural lands are more often reclassifed as non-agricultural areas. For example, this is confrmed by statistical data from the Polish Central Statistical Offce. Also, there is an increasing number of non-agricultural and non-forest areas in spatial management studies. Ensuring access to technical infrastructure is an important argument in favour for development of investment areas. This article analyses, land zoning patterns in the community of Tomice, with particular consideration to investment areas. This paper also takes a close look at local spatial management policies and discusses the location of investment areas in the context of their access to utilities network. The article applies geoprocessing methods, including geometric and spatial analysis of selected basic evaluation fields.

Artykuł do pobrania

doc145) Tomasz Salata Prezentacja „Systemy adresowe oparte o GIS”.

Artykuł do pobrania

doc146) Barbara Prus. Wybrane przykłady zastosowania informacji przestrzennej na potrzeby identyfikacji obszarów problemowych. Artykuł prezentuje wybrane przykłady zastosowania analizy informacji przestrzennej do inwentaryzacji uwarunkowań rozwoju małopolskiej gminy Tomice. Następnie dokonano ich oceny pod kątem klasyfikacji obszarów problemowych w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienie identyfikacji obszarów problemowych zostało poruszone w skali lokalnej (gminnej), w oparciu o powstające w ramach planowania miejscowego dokumenty planistyczne. Jako pojęcie obszaru problemowego przyjęto definicję z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obszar problemowy określa jako „obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, wskazany w (…) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. Do analizy wybranych elementów fizjograficznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej, terenów inwestycyjnych i obszarów funkcyjnych zostały zastosowane podstawowe techniki geoprocessingu. Analizy opracowano w programie Quantum GIS. W artykule wykorzystano badania własne nad delimitacją obszarów problemowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Artykuł do pobrania

doc147) Barbara Prus. Analiza polityki przestrzennej gminy Tomice z uwzględnieniem kierunków rozwoju obszarów inwestycyjnych w aspekcie parametrów nasycenia terenów armaturą techniczną.

Artykuł do pobrania