Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 03.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 26.640,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 25.200,00 zł
Numer umowy: —-
Data zawarcia umowy: 15.01.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (9 grup) w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019. Stanowi on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: …..

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 8634023
Data złożenia wniosku: 02.11.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 46.780,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 18.000,00 zł
Numer umowy: 2019/0167/2249/ZSdU/DS/546/TP
Data zawarcia umowy: 07.03.2019 r.
Opis projektu: Projekt obejmuje naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostanie 105 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewni uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 3 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków: …..

pr00ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU UTWORZENIA CENTRUM REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADOCZA

Nazwa programu: Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 1/2/2018
Data złożenia wniosku: 23.04.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 479.657,45 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 299.977,00 zł
Numer umowy: SW06-6523.2-SW0610024/18/19
Data zawarcia umowy: 07.02.2019 r.
Opis projektu: Operacja zakłada budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostępnianego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w postaci centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza przy ul. Piastowskiej w centrum wsi. W ramach operacji zaplanowano wykonanie: siłowni zewnętrznej otwartej złożonej z czterech zestawów podwójnych, placu zabaw, na którym znajdą się urządzenia zabawowe i obiektów małej architektury.Dodatkowo strefa rekreacyjna wyposażona zostanie w tablicę informacyjną połączoną ze stojakiem rowerowym i ławką bez oparcia, ławki parkowe bez oparcia, ławki z oparciem połączone z elementami rekreacji dla osób starszych typu Active Senior, ławki z siedziskiem i oparciem drewnianym, kosze na śmieci z nakrywką, tablice informacyjne z regulaminem dla siłowni i placu zabaw oraz dwie ozdobne pergole, pod którymi znajdą się ławki z oparciem oraz jeden zestaw do gier (stół do szachów oraz dwa siedziska). Całość od strony potoku „Radoczanka” zostanie zabezpieczona ogrodzeniem wewnętrznym panelowym.
Data otrzymania środków: …..

pr00ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE MIESZKAŃCÓW W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Cyfrowa Polska
Instytucja wdrażająca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 25.06.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 53.190,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.190,00 zł
Numer umowy: 15/EK/06/2018
Data zawarcia umowy: 30.07.2018
Opis projektu: Projekt przewiduje podniesienie kompetencji cyfrowych 96 mieszkańców Gminy Tomice w wieku 25-74 w wyniku realizacji 128 h. szkoleń w 8 grupach.
Data otrzymania środków: …..

pr00BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: …..
Data złożenia wniosku: 12.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 3.778.973,47 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.954.927,00 zł
Numer umowy: 00017-65150-UM0600125/16
Data zawarcia umowy: 29.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami, z 3 sieciowymi przepompowniami wraz z zasilaniem i oświetleniem oraz 4 przydomowymi oczyszczalniami ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Tomice o długości 6,914 km oraz wyposażenie 312 osób w dostęp do sieci kanalizacyjnej.
Data otrzymania środków: …..

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: IXH/62/EK/17
Data zawarcia umowy: 20.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: …..

pr00WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE

Nazwa programu: LIFE – IP Małopolska / LIFE 14 IPE PL021
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 90.009,00 euro (70.000.000,00 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.946,00 euro (42.000.000,00 zł)
Numer umowy: IXA/784/SR/16
Data zawarcia umowy: 05.12.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego poprzez podjęcie działań m.in. utworzenie sieci Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań, a także wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię.
Data otrzymania środków: …..