Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

pr00ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO I ODZIEŻY SPECJALNEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczny Strażak 2017
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 2.770,45 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.385,22 zł
Numer umowy: 19.07.2017 r.
Data zawarcia umowy: D/184/17/36
Opis projektu: Projekt przewiduje zakup jednego kompletu umundurowania bojowego dla OSP Witanowice składającego się z ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, kominarki i rękawic.
Data otrzymania środków: …..

pr00BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: …..
Data złożenia wniosku: 12.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 3.778.973,47 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.954.927,00 zł
Numer umowy: 00017-65150-UM0600125/16
Data zawarcia umowy: 29.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami, z 3 sieciowymi przepompowniami wraz z zasilaniem i oświetleniem oraz 4 przydomowymi oczyszczalniami ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Tomice o długości 6,914 km oraz wyposażenie 312 osób w dostęp do sieci kanalizacyjnej.
Data otrzymania środków: …..

pr00BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 2/3/2017
Data złożenia wniosku: 20.01.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 299.412,30 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 190.516,00 zł
Numer umowy: 00057-6935-UM0610222/17
Data zawarcia umowy: 29.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Tomice w postaci placu zabaw dla dzieci o powierzchni 1050 m2 wraz z przyległymi miejscami postojowymi, jako miejsca wspólnych spotkań dzieci i ich opiekunów . Budowa placu zabaw jest pierwszym etapem działań zmierzających do zagospodarowania terenu przy ZSP w Tomicach ca cele sportowo-rekreacyjne, obejmujących również modernizację boisk sportowych, budowę siłowni zewnętrznej i sceny letniej.
Data otrzymania środków: …..

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: IXH/62/EK/17
Data zawarcia umowy: 20.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: …..

pr00MALUCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 270.000,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 127.960,00 zł
Numer umowy: 7/M1/T/2017
Data zawarcia umowy: 25.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje adaptację istniejących pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach na potrzeby żłobka, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie jego funkcjonowania.
Data otrzymania środków: …..

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 15.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 24.400,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 22.400,00 zł
Numer umowy: 95/SKS/2017
Data zawarcia umowy: 23.01.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch edycjach wiosennej 16.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017. Stanowić on będzie narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: …..

pr00WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE

Nazwa programu: LIFE – IP Małopolska / LIFE 14 IPE PL021
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 90.009,00 euro (70.000.000,00 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.946,00 euro (42.000.000,00 zł)
Numer umowy: IXA/784/SR/16
Data zawarcia umowy: 05.12.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego poprzez podjęcie działań m.in. utworzenie sieci Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań, a także wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię.
Data otrzymania środków: …..

pr00OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TOMICE

Nazwa programu: Przygotowanie programów rewitalizacji
Instytucja wdrażająca: Województwo Małopolskie i Ministerstwo Rozwoju
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 04.08.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 114.000,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 102.600,00 zł
Numer umowy: IXA/585/PR/16
Data zawarcia umowy: 20.10.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2017-2023, z uwagi na fakt, iż wstępna diagnoza Gminy Tomice potwierdziła występowanie w jej granicach terenów zdegradowanych, wymagających podjęcia w ramach sporządzanego programu zintegrowanych działań naprawczych. Po przeprowadzeniu działań przygotowawczych m.in. zebraniu niezbędnych danych i konsultacji społecznych, zostanie opracowany program, który będzie stanowił dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne.
Data otrzymania środków: …..