Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

pr00ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKOM OSP Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczna Małopolska 2019
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 16.04.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 43.300,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 20.000,00 zł
Numer umowy: I/1758/RO/2427/19
Data zawarcia umowy: 14.08.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje doposażenie jednostki OSP Tomice w 2 zestawy aparatów powietrznych i 2 szt. butli kompozytowych do aparatów powietrznych oraz jednostki OSP Lgota w 6 kompletów ubrań ochronnych do działań bojowych.
Data otrzymania środków: …….

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 22.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 138.855,09 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 68.629,00 zł
Numer umowy: VI/139/RO/19
Data zawarcia umowy: 27.06.2019 r.
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację drogi rolniczej o długości 333 mb. poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: …..

pr00MALUCH 2019 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach modułu 2
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 20.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 192.040,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 27.600,00 zł
Numer umowy: 4/M2/RC/F/2019
Data zawarcia umowy: 10.06.2019 r.
Opis projektu: Projekt zakłada zapewnienie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Tomicach.
Data otrzymania środków: …..

pr00AKTYWNY WYPOCZYNEK W TOMICACH – BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 2/4/2019
Data złożenia wniosku: 01.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 146.610.17 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 84.989,00 zł
Numer umowy: 00043-6523.2-SW0610003/19
Data zawarcia umowy: 29.05.2019 r.
Opis projektu: Operacja zakłada budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostępnianego obiektu infrastruktury rekreacyjnej przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach. W ramach operacji zaplanowano wykonanie siłowni zewnętrznej o powierzchni 80 m2 wyposażeonej w elementy o funkcji: podciąganie, drabinka, wyciskanie siedząc, prasa nożna, twister i wahadło. Ponadto zostanie wymieniona nawierzchnia na nieużytkowanym obiekcie rekreacyjnym, który zyska nową, bezpieczną nawierzchnię SBR+ERDM.
Data otrzymania środków: …..

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 03.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 26.640,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 25.200,00 zł
Numer umowy: —-
Data zawarcia umowy: 15.01.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (9 grup) w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019. Stanowi on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: …..

pr00ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU UTWORZENIA CENTRUM REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADOCZA

Nazwa programu: Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 1/2/2018
Data złożenia wniosku: 23.04.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 479.657,45 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 299.977,00 zł
Numer umowy: SW06-6523.2-SW0610024/18/19
Data zawarcia umowy: 07.02.2019 r.
Opis projektu: Operacja zakłada budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostępnianego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w postaci centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza przy ul. Piastowskiej w centrum wsi. W ramach operacji zaplanowano wykonanie: siłowni zewnętrznej otwartej złożonej z czterech zestawów podwójnych, placu zabaw, na którym znajdą się urządzenia zabawowe i obiektów małej architektury.Dodatkowo strefa rekreacyjna wyposażona zostanie w tablicę informacyjną połączoną ze stojakiem rowerowym i ławką bez oparcia, ławki parkowe bez oparcia, ławki z oparciem połączone z elementami rekreacji dla osób starszych typu Active Senior, ławki z siedziskiem i oparciem drewnianym, kosze na śmieci z nakrywką, tablice informacyjne z regulaminem dla siłowni i placu zabaw oraz dwie ozdobne pergole, pod którymi znajdą się ławki z oparciem oraz jeden zestaw do gier (stół do szachów oraz dwa siedziska). Całość od strony potoku „Radoczanka” zostanie zabezpieczona ogrodzeniem wewnętrznym panelowym.
Data otrzymania środków: …..

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: IXH/62/EK/17
Data zawarcia umowy: 20.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: …..

pr00WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE

Nazwa programu: LIFE – IP Małopolska / LIFE 14 IPE PL021
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 90.009,00 euro (70.000.000,00 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.946,00 euro (42.000.000,00 zł)
Numer umowy: IXA/784/SR/16
Data zawarcia umowy: 05.12.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego poprzez podjęcie działań m.in. utworzenie sieci Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań, a także wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię.
Data otrzymania środków: …..