Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Projekty gminne / Projekty planowane

Projekty planowane

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. PODLAS W LGOCIE

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 19.06.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 77.594,44 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 30.000,00 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje modernizację drogi rolniczej – ul. Podlas w Lgocie o długości 250 mb. poprzez wyczyszczenie rowów i przepustów z namułu, moderenizację odwodnienia, wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz ścinanie poboczy, uzupełnienie kamieniem i utrwalenie emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: …..

pr00OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY TOMICE – CZ. II

Nazwa programu: Ochrona Powietrza
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.03.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 396,000,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 198.000,00 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje demontaż 40 szt. kotłowni węglowych opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, montaż 33 szt. ekologicznych kotłów na paliwo stałe opalane węglem wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 1 kotła na biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. oraz 6 szt. kotłów gazowych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Nowe źródła ciepła spełniać będą normy określone przez WFOŚiGw w Krakowie w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
Data otrzymania środków: …..

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. SŁONECZNA W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 17.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 138.906,85 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 69.453,42 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje modernizację drogi rolniczej– ul. Słonecznej w Woźnikach o długości 330 mb. poprzez wyczyszczenie nawierzchni drogowej, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz obustronne ścięcie poboczy, uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem i powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: …..

pr00WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY GAZOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY TOMICE

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 01.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 199.832,28 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 196.800,33 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewiduje zastąpienie 13 starych kotłów i pieców węglowych ekologicznymi kotłami gazowymi. Dodatkowo prowadzone będą działania podnoszące świadomość ekologiczną BO mieszkańców w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji oraz poprawy efektywności energetycznej budynków.
Data otrzymania środków: …..

pr00AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
10 oś priorytetowa „Wiedza i kompetencje”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.10.01.03-12-0394/16
Data złożenia wniosku: 30.09.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 404.536,25 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 384.309,25 zł
Numer umowy: …..
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt kierowany do 136 uczniów i 19 nauczycieli w 4 szkołach: SP Radocza, SP Witanowice, SP Woźniki i Gimnazjum Tomice. Zakłada on wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkół, umożliwiającego wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych. W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe, przeprowadzone zostaną zajęcia w blokach szkoleń matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i metodą eksperymentu oraz przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli. Projekt realizowane będzie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Data otrzymania środków: …..