logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Karty informacyjne (procedury)

Karty informacyjne (procedury)

O
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

P
Przyjęcie przez Wójta, Sekretarza Gminy lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
Przyjmowanie stron przez Wójta Gminy Tomice
Poświadczenie własnoręczności podpisu
Pisma do urzędu
Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest
Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

U
Udzielanie ulg w spłacie zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Gminy Tomice
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Gminy Tomice
Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania, za żołnierza samotnego
Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Gminy Tomice
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi
Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

W
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych
Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18 %, powyżej 18 % przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (detal) lub poza miejscem sprzedaży (kat. A, B, C-detal)
Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy
Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad trzy miesiące
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Wydanie dowodu osobistego

Z
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego Ze skutkami cywilnoprawnymi
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy|
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)
Zgłoszenie urodzenia
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)
Zgłoszenie zgonu
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędzie stanu cywilnego