logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / CAF w UG Tomice

CAF w UG Tomice

04 października 2013 r.

caf_logo11a00Czym jest metoda CAF 2006?
Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest
narzędziem kompleksowego zarządzania jakościąprzeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy. Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 1 – 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model zawiera 9 kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
– kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
– kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Co umożliwia metoda CAF?
– ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
– ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
– uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
– uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),
– wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
– upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
– włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
– pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.

W jaki sposób metoda CAF jest stosowana w UG Tomice?
Stosowanie metody CAF w Urzędzie przebiega w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:
FAZA I
Początek drogi z metodą CAF
– Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny
– Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny
FAZA II
Proces samooceny
– Krok 3: Utworzenie grupy samooceny
– Krok 4: Organizacja szkoleń
– Krok 5: Przeprowadzenie samooceny
– Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny
FAZA III
Plan usprawnień / ustalenie priorytetów
– Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia
– Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
– Krok 9: Realizacja planu doskonalenia
– Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF
Pierwsza samoocena według metody CAF została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Tomice w 2011 roku w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej.
Powtórna samoocena zostanie przeprowadzona do końca 2013 r. w ramach Projektu „Droga do lepszego zarządzania” realizowanego przez firmę TechMaster Monika Stasica z Żywca – Lidera Projektu oraz Partnerów: Gminę Gorlice, Gminę Lanckorona, Gminę Krościenko, Gminę Skała i Gminę Tomice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat stosowania metody CAF w Urzędzie Gminy Tomice?
Na mocy zarządzenia Nr 76/2013 Wójta Gminy Tomice z dnia 27 września 2013 r. został powołany Koordynator CAF i osoba wspierająca Koordynatora dla dokonania II samooceny według metody CAF w Urzędzie Gminy Tomice.
Koordynator CAF: Sekretarz Gminy – Ryszard Góralczyk.; tel. 33 823 35 98, e-mail: gmina@tomice.pl
Osoba wspierająca Koordynatora CAF: Grzegorz Łopatecki – Inspektor ds. Organizacyjnych i Promocji, tel. 33 823 41 12, e-mail: sor.gmina@tomice.pl
Koordynator CAF i osoba wspierająca Koordynatora, na wszystkich etapach procesu, udzielać będą zainteresowanym osobom informacji na temat zrealizowanych w ramach II samooceny działań oraz osiągniętych rezultatów.
Informacje na temat II samooceny CAF w Urzędzie Gminy Tomice będą przekazywane w szczególności:
– kierownictwu Urzędu,
– pracownikom Urzędu,
– klientom Urzędu (społeczności lokalnej),
– firmie TechMaster Monika Stasica w Żywcu,
– Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.
Informacje o działaniach podejmowanych w projekcie oraz efektach samooceny CAF będą przekazywane za pośrednictwem:
– strony internetowej Urzędu: www.tomice.pl,
– informacji doręczanych w formie wydruku,
– bezpośrednich spotkań kierownictwa Urzędu z pracownikami,
– folderu o wynikach samooceny CAF w Urzędzie Gminy.

Koordynator CAF
(-) Ryszard Góralczyk

ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU CAF W URZĘDZIE GMINY TOMICE

Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Tomice z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej Koordynatora dla dokonania II samooceny w Urzędzie Gminy Tomice

Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Tomice z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia”Planu komunikacji dla projektu II samooceny w Urzędzie Gminy Tomice”

Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Tomice z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Grupy Samooceny

SPRAWOZDANIE Z SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY TOMICE

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie informacji zebranych w wyniku przeprowadzenia II samooceny w Urzędzie Gminy Tomice. Proces samooceny został zrealizowany zgodnie z metodą CAF 2006.

SPRAWOZDANIE Z II SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ W UG TOMICE (do pobrania w formacie .pdf)

PLAN DOSKONALENIA W URZĘDZIE GMINY TOMICE

Krokiem 8 wdrożenia metody samooceny CAF w Urzędzie Gminy w Tomicach jest upowszechnienie informacji o planie doskonalenia. Informację tą prezentujemy poniżej:

PLAN DOSKONALENIA W URZĘDZIE GMINY TOMICE (do pobrania w formacie .pdf)

18 grudnia 2012 r.

misja_wizja

09 marca 2012 r.

cert_caf12

12 września 2011 r.

Wdrażanie metody CAF w Urzędzie Gminy Tomice

caf_logo11a00Urząd Gminy Tomice bierze udział w projekcie systemowym pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.2. „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”.

Czym jest metoda CAF?
Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF powstała w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy ministrami krajów członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za administrację publiczną. CAF został oparty głównie na kryteriach i zasadach Modelu Doskonałości EFQM opracowanym przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością.
Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy.
Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Metoda CAF dostarcza łatwe w użyciu narzędzie, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.
Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
• kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy
• kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności

Co umożliwia metoda CAF?
• Ocenę funkcjonowania Urzędu opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
• Ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
• Uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
• Uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),
• Wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
• Upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz Urzędu,
• Włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność Urzędu,
• Pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.

Jak metoda CAF będzie wdrażana w Urzędzie Gminy Tomice?
Wdrażanie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegać w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:
FAZA I – Początek drogi z metodą CAF
• Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny
• Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny
FAZA II – Proces samooceny
• Krok 3: Utworzenie grupy samooceny
• Krok 4: Organizacja szkoleń
• Krok 5: Przeprowadzenie samooceny
• Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny
FAZA III – Plan usprawnień / ustalenie priorytetów
• Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia
• Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
• Krok 9: Realizacja planu doskonalenia
• Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat projektu wdrożenia metody CAF?
Na mocy zarządzenia Nr 36/2011 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 lipca 2011 r. został powołany koordynator CAF w Urzędzie oraz osoba wspierająca koordynatora.
Koordynator CAF: Ryszard Góralczyk – Sekretarz Gminy Tomice, tel. 33 823 35 98, e-mail: gmina@tomice.pl
Osoba wspierająca koordynatora CAF: Grzegorz Łopatecki – Inspektor ds. Organizacyjnych i Promocji w Urzędzie Gminy Tomice, tel. 33 823 41 12, e-mail: sor.gmina@tomice.pl
Koordynator CAF lub w zastępstwie – osoba wspierająca koordynatora, na wszystkich etapach projektu, udzielać będzie zainteresowanym osobom informacji na temat zrealizowanych w projekcie działań oraz osiągniętych rezultatów.
Bieżące informacje na temat projektu wdrożenia metody CAF będą przekazywane w szczególności: kierownictwu Urzędu, członkom Grupy Samooceny, pozostałym pracownikom Urzędu, klientom (społeczności lokalnej) oraz partnerom: Spółce z o.o. F5 Konsulting i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Pracownicy Urzędu otrzymywać będą bieżące informacje na temat działań podejmowanych w projekcie oraz efektów wdrożenia metody CAF za pośrednictwem:
• strony internetowej Urzędu: www.tomice.pl
• tablicy ogłoszeń w Urzędzie
• informacji doręczanych w formie wydruku
• bezpośrednich spotkań z pracownikami

Koordynator CAF
( – ) Ryszard Góralczyk

ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU CAF W URZĘDZIE GMINY TOMICE

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Tomice z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu komunikacji dla projektu samooceny w Urzędzie Gminy Tomice”

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Tomice z dnia 7 września 2011 r. w sprawie powołania Grupy Samooceny

SPRAWOZDANIE Z SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY TOMICE

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie informacji zebranych w wyniku przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Gminy Tomice. Proces samooceny został zrealizowany w okresie od września do grudnia 2011 r. zgodnie z metodą CAF 2006.

SPRAWOZDANIE Z SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ W UG TOMICE (do pobrania w formacie .pdf)

PLAN DOSKONALENIA W URZĘDZIE GMINY TOMICE

Krokiem 8 wdrożenia metody samooceny CAF w Urzędzie Gminy w Tomicach jest upowszechnienie informacji o planie doskonalenia. Informację tą prezentujemy poniżej:

PLAN DOSKONALENIA W URZĘDZIE GMINY TOMICE (do pobrania w formacie .pdf)