Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Rada Gminy / Akty prawa miejscowego / Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2018-2023

Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2018-2023

ROK 2018


30.11.2018

II/8/2018


Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

traci moc uchwałą
LIV/424/2023

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8652
30.11.2018

II/9/2018


Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8653
30.11.2018

II/10/2018


Uchwał w w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8654
30.11.2018

II/11/2018

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

traci moc uchwałą
XXV/232/2020


zmiana uchwałą XIV/142/2019


zmiana uchwałą IV/38/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8655
30.11.2018

II/12/2018


Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lun innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

traci moc uchwałą XIV/143/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8656
30.11.2018

II/13/2018

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi

traci moc uchwałą XIV/146/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8657
30.11.2018

II/14/2018

Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

traci moc uchwałą XIV/147/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8658
30.11.2018

II/15/2018

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały ustalającej dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8659
30.11.2018

II/17/2018

Uchwała w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice

zmiana uchwałą IV/44/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2018 r. Poz. 8512
21.12.2018

III/21/2018

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

zmiana uchwałą XIV/148/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2018 r. Poz. 9030
21.12.2018

III/33/2018

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2019.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.01.2019 r. Poz. 125

ROK 2019

25.01.2019

IV/37/2019

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków zrzucane do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Radoczy.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.02.2019 r. Poz. 975
25.01.2019

IV/38/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2019 r. Poz. 1053
25.01.2019

IV/43/2019

Uchwała w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2019 r. Poz. 1054
25.01.2019

IV/44/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2019 r. Poz. 1055
04.03.2019

V/51/2019

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice - obszar 1.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 19.03.2019 r. Poz. 2355
04.03.2019

V/52/2019

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 19.03.2019 r. Poz. 2356
04.03.2019

V/54/2019

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej w Radoczy do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.03.2019 r. Poz. 2134
29.03.2019

VI/67/2019

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.04.2019 r. Poz. 3146
29.03.2019

VI/68/2019

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice - obszar 1.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.04.2019 r. Poz. 3147
29.03.2019

VI/71/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

traci moc uchwałą
XL/332/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.04.2019 r. Poz. 3044
29.03.2019

I/2019

Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2018 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.07.2019 r. Poz. 5617
26.04.2019

VII/76/2019

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.05.2019 r. Poz. 4055
26.04.2019

VII/78/2019

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.05.2019 r. Poz. 3806
26.04.2019

VII/79/2019

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.05.2019 r. Poz. 3807
26.04.2019

VII/80/2019

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach

traci moc uchwałą
XXXIX/319/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.05.2019 r. Poz. 3808
20.09.2019

XI/113/2019

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą
XLVIII/384/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 26.09.2019 r. Poz. 6796
20.09.2019

XI/114/2019

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wykorzystania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 26.09.2019 r. Poz. 6797
20.09.2019

XI/115/2019

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 26.09.2019 r. Poz. 6798
20.09.2019

XI/117/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 26.09.2019 r. Poz. 6799
20.09.2019

XI/118/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 26.09.2019 r. Poz. 6800
31.10.2019

XII/123/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/764/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomice

traci moc uchwałą
XXVI/236/2020


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 18.11.2019 r. Poz. 7975
29.11.2019

XIII/128/2019

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

traci moc uchwałą
XXXVI/303/2021


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9372
29.11.2019

XIII/129/2019

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9373
29.11.2019

XIII/130/2019

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9374
29.11.2019

XIII/131/2019

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9375
29.11.2019

XIII/133/2019

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w tych sprawach

traci moc uchwałą
XXIII/220/2020


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9376
06.12.2019

XIV/140/2019

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XXV/230/2020


zmiana uchwałą Nr XV/149/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9389
06.12.2019

XIV/141/2019

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

traci moc uchwałą
XXV/231/2020


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9390
06.12.2019

XIV/142/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

traci moc uchwałą
XXV/232/2020


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9391
06.12.2019

XIV/143/2019

Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

traci moc uchwałą
XXV/233/2020


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9392
06.12.2019

XIV/144/2019

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9393
06.12.2019

XIV/145/2019

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości

zmiana uchwałą Nr XXV/234/2020

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9394
06.12.2019

XIV/146/2019

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9395
06.12.2019

XIV/147/2019

Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9396
06.12.2019

XIV/148/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2019 r. Poz. 9397
30.12.2019

XV/149/2019

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XXV/230/2020


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.01.2020 r. Poz. 387
30.12.2019

XV/151/2019

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.01.2020 r. Poz. 388
30.12.2019

XV/158/2019

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2020.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.01.2020 r. Poz. 390

ROK 2020

31.01.2020

XVI/159/2020

Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomice na rok szkolny 2019/2020.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.02.2020 r. Poz. 1368
28.02.2020

XVII/170/2020

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.03.2020 r. Poz. 2006
28.02.2020

XVII/171/2020

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzony przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.03.2020 r. Poz. 2007
28.02.2020

XVII/172/2020

Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminie Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.03.2020 r. Poz. 2008
25.03.2020

I/2020

Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2019 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.07.2020 r. Poz. 4637
08.05.2020

XVIII/179/2020

Uchwała w sprawie nadania imienia i patrona Szkole Podstawowej w Woźnikach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.05.2020 r. Poz. 3360
08.05.2020

XVII/182/2020

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.05.2020 r. Poz. 3361
08.05.2020

XVII/186/2020

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych zarządzanych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą
XL/331/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.05.2020 r. Poz. 3362
29.05.2020

XIX/190/2020

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Kultury Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.06.2020 r. Poz. 3828
07.08.2020

XXI/209/2020

Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomice na rok szkolny 2020/2021.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.08.2020 r. Poz. 5217
02.10.2020

XXIII/218/2020

Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Tomice trzech placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i połączenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.10.2020 r. Poz. 6292
02.10.2020

XXIII/219/2020

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.10.2020 r. Poz. 6293
02.10.2020

XXIII/220/2020

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w tych sprawach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.10.2020 r. Poz. 6294
02.10.2020

XXIII/221/2020

Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Tomice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

traci moc uchwałą
XLVI/376/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.10.2020 r. Poz. 6295
11.12.2020

XXV/230/2020

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2020 r. Poz. 8208
11.12.2020

XXV/231/2020

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2020 r. Poz. 8209
11.12.2020

XXV/232/2020

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty

traci moc uchwałą
XXXIX/320/2021

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2020 r. Poz. 8210
11.12.2020

XXV/233/2020

Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

traci moc uchwałą
XL/329/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2020 r. Poz. 8211
11.12.2020

XXV/234/2020

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2020 r. Poz. 8212
29.12.2020

XXVI/236/2020

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.01.2021 r. Poz. 473
29.12.2020

XXVI/245/2020

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2021.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.01.2021 r. Poz. 368
29.01.2021

XXVII/251/2021

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

traci moc uchwałą
XL/330/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 29.01.2021 r. Poz. 805
23.03.2021

1/2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tomice za 2020 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.07.2021 r. Poz. 3923
30.04.2021

XXIX/268/2021

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia zasad najmowania lokali mieszkańców od innych właścicieli oraz ich podnajmowania w celu zapewnienia lokali socjalnych na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.05.2021 r. Poz. 2716
27.08.2021

XXXII/282/2021

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na tok szkolny 2021/2022

traci moc uchwałą
XXXV/298/2021

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.09.2021 r. Poz. 5001
24.09.2021

XXXIII/293/2021

Uchwała w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.09.2021 r. Poz. 5478
29.10.2021

XXXV/297/2021

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.11.2021 r. Poz. 6211
29.10.2021

XXXV/298/2021

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022

traci moc uchwałą
XLVIII/387/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.11.2021 r. Poz. 6212
29.10.2021

XXXV/299/2021

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzaniami psychicznymi, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi, jak również trybu ich pobierania.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.11.2021 r. Poz. 6213
10.11.2021

XXXVI/303/2021

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

traci moc uchwałą
L/397/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.11.2021 r. Poz. 6445
10.11.2021

XXXVI/304/2021

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tomice

traci moc uchwałą
L/398/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.11.2021 r. Poz. 6446
30.12.2021

XXXIX/319/2021

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.01.2022 r. Poz. 180
30.12.2021

XXXIX/320/2021

Uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.01.2022 r. Poz. 181
30.12.2021

XXXIX/321/2021

Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-sportoweuchylona Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.01.2022 r. Poz. 182
30.12.2021

XXXIX/323/2021

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2022.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.01.2022 r. Poz. 516
28,01.2022

XL/329/2022

Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.02.2022 r. Poz. 822
28.01.2022

XL/330/2022

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznejDz. U. Woj. Małop. z dnia 02.02.2022 r. Poz. 823
28.01.2022

XL/331/2022

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych zarządzanych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.02.2022 r. Poz. 824
28.01.2022

XL/332/2022

Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

zmiana uchwałą
LVI/434/2023

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.02.2022 r. Poz. 825
25.02.2022

XLI/338/2022

Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach i sal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.02.2022 r. Poz. 1513
25.03.2022

XLII/350/2022

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2022 roku".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.04.2022 r. Poz. 2217
06.04.2022

XLIII/355/2022

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.04.2022 r. Poz. 2659
29.04.2022

XLIV/359/2022

Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenie tego handlu.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.05.2022 r. Poz. 3398
27.05.2022

XLV/363/2022

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tomice, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.06.2022 r. Poz. 3974
27.05.2022

XLV/364/2022

Uchwała w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Tomice uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.05.2022 r. Poz. 3975
24.06.2022

XLVI/376/2022

Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Tomice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.07.2022 r. Poz. 4434
26.08.2022

XLVIII/384/2022

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/301/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.09.2022 r. Poz. 5663
26.08.2022

XLVIII/385/2022

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.09.2022 r. Poz. 5664
26.08.2022

XLVIII/386/2022

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów psychologicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.09.2022 r. Poz. 5665
26.08.2022

XLVIII/387/2022

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2022.2023

traci moc uchwałą
LI/407/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.09.2022 r. Poz. 5666
28.09.2022

XLVIX/394/2022

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zygodowice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.09.2022 r. Poz. 6269
28.10.2022

L/397/2022

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.11.2022 r. Poz. 7340
28.10.2022

L/398/2022

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.11.2022 r. Poz. 7341
28.10.2022

L/400/2022

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lgota.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.11.2022 r. Poz. 7572
28.10.2022

L/401/2022

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.11.2022 r. Poz. 7577
23.11.2022

LI/407/2022

Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu przejazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i rodziców

traci moc uchwałą
LIV/425/2023

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.12.2022 r. Poz. 7868
09.12.2022

LII/411/2022

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2022 r. Poz. 8781
28.12.2022

LIII/417/2022

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na Rok 2023.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.01.2023 r. Poz. 490
27.01.2023

LIV/424/2023

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.02.2023 r. Poz. 1179
27.01.2023

LIV/425/2023

Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa a rt. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.02.2023 r. Poz. 1180
27.01.2023

LIV/426/2023

Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.01.2023 r. Poz. 490
03.03.2023

LV/431/2023

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.03.2023 r. Poz. 1945
31.03.2023

LVI/434/2023

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XL/332/2022 Rady Gminy Tomice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.04.2023 r. Poz. 2695
31.03.2023

LV/435/2023

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2023 roku".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.04.2023 r. Poz. 2696