Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Rada Gminy / Akty prawa miejscowego / Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2018-2023

Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2018-2023

ROK 2018


30.11.2018

II/8/2018


Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8652
30.11.2018

II/9/2018


Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8653
30.11.2018

II/10/2018


Uchwał w w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8654
30.11.2018

II/11/2018

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

zmiana uchwałą IV/38/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8655
30.11.2018

II/12/2018


Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lun innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8656
30.11.2018

II/13/2018

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8657
30.11.2018

II/14/2018

Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8658
30.11.2018

II/15/2018

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały ustalającej dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2018 r. Poz. 8659
30.11.2018

II/17/2018

Uchwała w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice

zmiana uchwałą IV/44/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2018 r. Poz. 8512
21.12.2018

III/21/2018

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2018 r. Poz. 9030
21.12.2018

III/33/2018

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2019.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.01.2019 r. Poz. 125

ROK 2019

25.01.2019

IV/37/2019

Ustalenie opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków zrzucane do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Radoczy.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.02.2019 r. Poz. 975
25.01.2019

IV/38/2019

Zmiana uchwały Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2019 r. Poz. 1053
25.01.2019

IV/43/2019

Zmiana statutów sołectw Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2019 r. Poz. 1054
25.01.2019

IV/44/2019

Zmiana uchwały Nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2019 r. Poz. 1055
04.03.2019

V/51/2019

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice - obszar 1.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 19.03.2019 r. Poz. 2355
04.03.2019

V/52/2019

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 19.03.2019 r. Poz. 2356
04.03.2019

V/54/2019

Zaliczenie ulicy Stawowej w Radoczy do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.03.2019 r. Poz. 2134