Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Rada Gminy / Akty prawa miejscowego / Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2006-2010

Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2006-2010

ROK 2010


10.11.2010

XXXIV/262/2010


Uchwała zmieniająca uchwałę ustalającą stawki opłat za umieszczanie reklamy w pasie drogowym.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.12.2010 r. Nr 659, poz. 5457
08.10.2010

XXXIII/257/2010


Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Traci moc uchwałą XVIII/186/2020


zmiana uchwałą XXXIV/262/2010

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.12.2010 r. Nr 659, poz. 5455
08.10.2010

XXXIII/256/2010


Uchwała zmieniająca uchwałe Nr XXX/241/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie nazw ulic w miejscowości TomiceDz. U. Woj. Małop. z dnia 09.12.2010 r. Nr 659, poz. 5454
31.08.2010

XXXII/252/2010


Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/246/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.11.2010 r. Nr 567, poz. 4372
30.07.2010

XXXI/246/2010


Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zmiana uchwałą XXXII/252/2010


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.11.2010 r. Nr 567, poz. 4371
30.07.2010

XXXI/245/2010


Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

zmiana uchwałą XIX/163/2012


zmiana uchwałą VIII/45/2015


zmiana uchwałą XIV/106/2016


zmiana uchwałą XX/142/2016


zmiana uchwałą XXIV/176/2017


zmiana uchwałą XXIII/219/2020


zmiana uchwałą XLII/355/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.09.2010 r. Nr 480, poz. 3608
02.07.2010

XXX/241/2010


Uchwała w sprawie nazw ulic w miejscowości Tomice

zmiana uchwałą XXXIII/256/2010


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.08.2010 r. Nr 401, poz. 2840
27.05.2010

XXIX/238/2010


Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/224/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą Nr XXXVII/301/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.07.2010 r. Nr 362, poz. 2501
27.05.2010

XXIX/237/2010


Uchwała w sprawie zasad finansowania ze środków budżetu Gminy Tomice kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Tomice, należacych do osób fizycznych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.07.2010 r. Nr 362, poz. 2500
27.05.2010

XXIX/233/2010


Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.07.2010 r. Nr 362, poz. 2498
30.04.2010

I/2010


Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gmina Tomice za 2009 r..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.06.2010 r. Nr 306, poz. 2075
30.04.2010

XXVIII/231/2010

Uchwała w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Tomice, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

przywrócenie podziału na okręgi -postanowienie Komisarza Wyborczego


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.05.2010 r. Nr 244, poz. 1633
30.04.2010

XXVIII/225/2010

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

traci moc uchwałą XXXVI/294/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.06.2010 r. Nr 288, poz. 1938
30.04.2010

XXVIII/224/2010

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą Nr XXXVII/301/2018


zmiana uchwałą XXX/241/2013


zmiana uchwałą XXIX/238/2010

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.06.2010 r. Nr 288, poz. 1937
19.03.2010

XXVII/213/2010


Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tomice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tomice

traci moc uchwałą XXXIV/270/2018


stwierdzenie nieważności uchwały w części - KI-411/89/10

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 26.05.2010 r. Nr 264, poz. 1737

ROK 2009


29.12.2009

XXVI/208/2009


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/186/2009 Rady Gminy Tomice w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych, prowadzonych na terenie gminy Tomice przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.03.2010 r. Nr 57, poz. 378
29.12.2009

XXVI/203/2009


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2010.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 29.04.2010 r. Nr 185, poz. 1205
29.12.2009

XXVI/197/2009


Uchwała w sprawie określenia świadczeń udzielanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Tomice oraz warunków i trybu ich przyznawania.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.02.2010 r. Nr 40, poz. 278
13.11.2009

XXV/186/2009


Uchwała w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych, prowadzonych na terenie gminy Tomice przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

uchylona uchwałą XXVI/208/2009


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2009 r. Nr 806, poz. 6446
13.11.2009

XXV/185/2009


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą XI/81/2011


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.11.2009 r. Nr 729, poz. 5582
28.08.2009

XXIV/178/2009


Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.09.2009 r. Nr 623, poz. 4696
24.04.2009

XXII/162/2009


Uchwała w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 18.07.2009 r. Nr 421, poz. 3055
20.03.2009

XXI/156/2009


Uchwała w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w  szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 18.07.2009 r. Nr 421, poz. 3054
20.03.2009

XXI/154/2009


Uchwała w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Tomice".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 18.07.2009 r. Nr 421, poz. 3053
30.01.2009

XX/149/2009


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2009.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.09.2009 r. Nr 527, poz. 3948
30.01.2009

XX/147/2009


Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tomice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

traci moc uchwałą XV/117/2012


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.03.2009 r. Nr 146, poz. 1040

ROK 2008


29.12.2008

XIX/144/2008


Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Tomice

t.j. uchwałą XXXII/264/2014


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.03.2009 r. Nr 146, poz. 1039
29.12.2008

XIX/137/2008


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Tomice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.03.2009 r. Nr 146, poz. 1038
29.12.2008

XIX/136/2008


Uchwała w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice

uchylona uchwałą XXI/156/2009


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.03.2009 r. Nr 146, poz. 1037
29.12.2008

XIX/135/2008


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.03.2009 r. Nr 146, poz. 1036
14.11.2008

XVIII/127/2008

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnegotraci moc uchwałą XI/79/2011Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2008 r. Nr 793, poz. 5711
14.11.2008

XVIII/126/2008

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 r..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2008 r. Nr 793, poz. 5710
14.11.2008

XVIII/125/2008

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą XI/78/2011


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2008 r. Nr 793, poz. 5709
14.11.2008

XVIII/124/2008

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą XXV/185/2009


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2008 r. Nr 793, poz. 5708
14.11.2008

XVIII/123/2008

Uchwała w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"

traci moc uchwałą XIII/133/2019


zmiana uchwałą XXXV/288/2018


zmiana uchwałą Nr XXVI/192/2017

zmiana uchwałą
IX/62/2015


zmiana uchwałą
XVI/119/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.12.2008 r. Nr 825, poz. 6057
14.11.2008

XVIII/121/2008

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.12.2008 r. Nr 825, poz. 6055
14.11.2008

XVIII/120/2008

Uchwała w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice"

traci moc uchwałą XXVIII/224/2010

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.12.2008 r. Nr 825, poz. 6054
05.09.2008

XVII/113/2008


Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłgi opiekuńcze realizowane w Gminie Tomice

traci moc uchwałą XXXV/299/2021

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.11.2008 r. Nr 709, poz. 4919
27.06.2008

XVI/107/2008


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.09.2008 r. Nr 590, poz. 3892
25.04.2008

XIV/99/2008


Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.05.2008 r. Nr 346, poz. 2226
28.03.2008

XIII/94/2008


Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice

uchylony uchwałą XXIII/195/2013


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.05.2008 r. Nr 346, poz. 2225
28.03.2008

XIII/91/2008


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.06.2008 r. Nr 379, poz. 2403
08.02.2008

XII/87/2008


Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Tomice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

traci moc uchwałą XXXV/283/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.03.2008 r. Nr 22, poz. 1410
08.02.2008

XII/86/2008


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Tomicach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.03.2008 r. Nr 222, poz. 1409
08.02.2008

XII/85/2008


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na 2008 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.07.2008 r. Nr 449, poz. 2882

ROK 2007


14.12.2007

XI/77/2007


Uchwała w sprawie zwolnień w podatku leśnym.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12.2007 r. Nr 979, poz. 6895
14.12.2007

XI/76/2007


Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12.2007 r. Nr 979, poz. 6896
14.12.2007

X/69/2007


Uchwała w sprawie zasad korzystanie i odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.02.2008 r. Nr 91, poz. 680
16.11.2007

IX/67/2007


Uchwała w sprawie zwolnień w podatku leśnym

uchylona uchwałą
X/77/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2007 r. Nr 883, poz. 5863
16.11.2007

IX/66/2007


Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym

uchylona uchwałą
X/76/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2007 r. Nr 883, poz. 5862
16.11.2007

IX/65/2007


Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 r..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2007 r. Nr 883, poz. 5861
16.11.2007

IX/64/2007


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały XIII/67/2003 Rady Gminy Tomice z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2007 r. Nr 883, poz. 5860
16.11.2007

IX/63/2007


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XVIII/124/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.12.2007 r. Nr 883, poz. 5859
16.11.2007

IX/60/2007


Uchwała w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"

traci moc uchwałą XVIII/123/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.01.2007 r. Nr 61, poz. 460
16.11.2007

IX/59/2007


Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXV/215/2013


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.02.2008 r. Nr 91, poz. 679
16.11.2007

IX/58/2007


Uchwała w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice"

traci moc uchwałą XVIII/120/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.01.2007 r. Nr 61, poz. 459
06.09.2007

VIII/53/2007


Uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Tomice oraz zasad ich używania.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.11.2007 r. Nr 780, poz. 5139
06.09.2007

VIII/51/2007


Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum w Tomicach i sal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XLI/338/2022


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.11.2007 r. Nr 780, poz. 5138
19.07.2007

VII/46/2007


Uchwała w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXVI/197/2009


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.09.2007 r. Nr 667, poz. 4375
29.06.2007

VI/42/2007


Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Tomicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.08.2007 r. Nr 574, poz. 3827
29.06.2007

VI/40/2007


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach

traci moc uchwałą XIX/135/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.08.2007 r. Nr 574, poz. 3826
27.04.2007

V/30/2007


Uchwała w sprawie określenia inkasenta podatków i opłat lokalnych w sołectwie Tomice

traci moc uchwałą VI/35/2011


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.05.2007 r. Nr 397, poz. 2632
27.04.2007

V/29/2007


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą
XII/86/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.06.2007 r. Nr 441, poz. 2923
16.02.2007

IV/24/2007


Uchwała w sprawie określenia inkasenta podatków i opłat lokalnych w sołectwie Witanowice

traci moc uchwałą VI/35/2011


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.03.2007 r. Nr 158, poz. 1138
16.02.2007

IV/23/2007


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tomicach

traci moc uchwałą
XVI/107/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.03.2007 r. Nr 158, poz. 1139
16.02.2007

IV/21/2007


Uchwała w sprawie nadania Gimnazjum w Tomicach imienia "Noblistów Polskich".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.08.2007 r. Nr 574, poz. 3825
16.02.2007

IV/20/2007


Uchwała budżetowa Gminy Tomice na 2007 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.05.2007 r. Nr 364, poz. 2413

ROK 2006


28.12.2006

III/14/2006


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
IX/63/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 22.01.2007 r. Nr 35, poz. 189
06.12.2006

II/11/2006


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
IX/63/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.12.2006 r. Nr 926, poz. 5704