Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Rada Gminy / Akty prawa miejscowego / Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2002-2006

Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2002-2006

ROK 2006


27.10.2006XXXV/232/2006Uchwała w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2006 r. Nr 799, poz. 4818
27.10.2006XXXV/231/2006Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą
IX/58/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2006 r. Nr 799, poz. 4817
31.08.2006XXXIII/226/2006Uchwała w sprawie określenia inkasenta podatków w sołectwie Witanowice

traci moc uchwałą
IV/24/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2006 r. Nr 799, poz. 4816
16.08.2006

27/06


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.09.2006 r. Nr 551, poz. 3513
04.07.2006

1/Tomice/2006


Porozumienie zawatre między Powiatem Wadowickim a Gminą Tomice w sprawie wykonania zadania: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1778 K Witanowice - Lgota - Wyźrał, m. Witanowice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 19.10.2006 r. Nr 648, poz. 3979
26.06.2006XXXII/221/2006Uchwała w sprawie zmian w statutach jednostek budżetowych Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.08.2006 r. Nr 520, poz. 3271
26.06.2006XXXII/220/2006Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

uchylona uchwałą
XXI/179/2013


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.08.2006 r. Nr 520, poz. 3270
27.04.2006XXXI/213/2006Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy w Tomicach

traci moc uchwałą
XXIX/233/2010


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.08.2006 r. Nr 518, poz. 5254
27.04.2006XXXI/212/2006Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą
V/29/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.08.2006 r. Nr 518, poz. 3253
03.03.2006

XXX/204/2006


Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XXXIX/332/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.05.2006 r. Nr 227, poz. 1574

ROK 2005


29.12.2005

XXIX/197/2005


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.01.2006 r. Nr 38, poz. 213
29.12.2005

XXIX/194/2005


Uchwała Budżetowa na 2006 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.10.2006 r. Nr 652, poz. 3994
02.12.2005

XXVIII/189/2005


Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą
XXXV/231/2006


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.01.2006 r. Nr 8, poz. 39
02.12.2005

XXVIII/188/2005


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
II/11/2006


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.12.2005 r. Nr 725, poz. 5257
02.12.2005

XXVIII/187/2005


Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

traci moc uchwałą
XVIII/127/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.12.2005 r. Nr 725, poz. 5256
02.12.2005XXVIII/186/2005Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XVIII/125/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.12.2005 r. Nr 725, poz. 5255
30.08.2005

XXVI/174/2005


Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XII/86/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.09.2005 r. Nr 537, poz. 3779

traci moc
uchwałą
XII/86/2015


03.06.2005

XXV/169/2005


Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tomice

traci moc uchwałą XXII/158/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.07.2005 r. Nr 402, poz. 2908.
30.03.2005

XXIII/162/2005


Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.06.2005 r. Nr 292, poz. 2132
30.03.2005

XXIII/159/2005


Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Tomice

t.j. uchwałą
XXXII/264/2014


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.06.2005 r. Nr 292, poz. 2133
30.03.2005

XXIII/158/2005


Uchwała w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.08.2005 r. Nr 453, poz. 2005
30.03.2005

XXIII/155/2005


Uchwała w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tomicach do wydawania decyzji administracyjnych w spreawach świadczeńpomocy materialnej o charakterze socjalnym.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.11.2005 r. Nr 594, poz. 4106
30.03.2005

XXIII/154/2005


Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tomice

stwierdzenie nieważności uchwały -
PN.II.0911-157-05


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.06.2005 r. Nr 313, poz. 2287
28.02.2005

XXII/152/2005


Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji za prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.06.2005 r. Nr 333, poz. 2515
28.02.2005

XXII/151/2005


Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/136/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Dz. U. Woj Małop. z dnia 07.04. 2005 r . Nr 185, poz. 1213
28.02.2005

XXII/148/2005


Uchwała w sprawie zasad i trybu umieszczania reklam na terenach obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność GminyTomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.04.2005 r. Nr 185, poz. 1214
28.02.2005

XXII/147/2005


Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

zmieniona uchwałą
XXIII/162/2005


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.04.2005 r. Nr 185, poz. 1215
28.02.2005

XXII/146/2005


Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z zakresu zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.04.2005 r. Nr 185, poz. 1216
28.02.2005

XXII/144/2005


Uchwała Budżetowa na 2005 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.08.2005 r. Nr 468, poz. 3492

ROK 2004


29.12.2004

XXI/136/2004


Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

traci moc uchwałą
VI/35/2011


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 19.01.2005 r. Nr 30, poz. 172
26.11.2004

XX/132/2004


Uchwała w sprawie wprawdzenia opłaty administracyjnej.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2004 r. Nr 400, poz. 4477
26.11.2004

XX/131/2004


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowytch na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XXVIII/188/2005


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2004 r. Nr 400, poz. 4476
26.11.2004

XX/130/2004


Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji formularzy informacji i deklaracji niezbędnych  do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

traci moc uchwałą
XXVIII/187/2005


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2004 r. Nr 400, poz. 4475
26.11.2004

XX/129/2004


Uchwała w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą Nr X/71/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2004 r. Nr 400, poz. 4474
26.11.2004

XX/128/2004


Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XXVIII/186/2005


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2004 r. Nr 400, poz. 4473
26.11.2004

XX/126/2004


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach

traci moc uchwałą
VI/40/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2004 r. Nr 411, poz. 4694
26.11.2004

XX/125/2004


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tomicach

traci moc uchwałą
IV/23/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2004 r. Nr 411, poz. 4693
31.08.2004

XIX/118/2004


Uchwała w sprawie ustalenia warunków przyznawania i zasad za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach

traci moc uchwałą
XVII/113/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.10.2004 r. Nr 306, poz. 3274
31.08.2004

XIX/117/2004


Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie posiłku.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.10.2004 r. Nr 306, poz. 3273
31.08.2004

XIX/116/2004


Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach

traci moc uchwałą
XXXI/245/2010


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.10.2004 r. Nr 306, poz. 3272
31.08.2004

XIX/115/2004


Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Tomice

zmiana uchwałą
XXXIV/217/2014
zmiana uchwałą
XIII/91/2008
zmiana uchwałą XIII/93/2016


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.10.2004 r. Nr 306, poz. 3271
21.05.2004

XVII/106/2004


Uchwała w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.06.2004 r. Nr 156, poz. 1880
27.04.2004

XVI/98/2004


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą
XXXI/212/2006


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.06.2004 r. Nr 137, poz. 1729
27.04.2004

XVI/97/2004


Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą
XX/147/2009


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.07.2004 r. Nr 165, poz. 1975
27.04.2004

XVI/96/2004


Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.07.2004 r. Nr 165, poz. 1974
27.02.2004

XV/87/2004


Uchwała w sprawie ustalenia opłat za przygotowanie posiłów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice

traci moc uchwałą
X/69/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.04.2004 r. Nr 86, poz. 1143
27.02.2004

XV/86/2004


Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu Samorządowych w Tomicach

traci moc uchwałą
XIX/136/2008


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.04.2004 r. Nr 86, poz. 1142
27.02.2004

XV/85/2004


Uchwała w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchmości i wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność GminyTomice na okres dłuższy niż 3 lata

traci moc uchwałą
XXII/85/2020


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.04.2004 r. Nr 86, poz. 1141
27.02.2004

XV/82/2004


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2004.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 22.06.2004 r. Nr 149, poz. 1807

ROK 2003


29.12.2003

XIV/75/2003


Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie posiłku.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.01.2004 r. Nr 20, poz. 273
03.12.2003

XIII/71/2003


Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice

uchylona uchwałą
XXIII/195/2013


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.02.2004 r. Nr 37, poz. 495
03.12.2003

XIII/70/2003


Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Tomicach

traci moc uchwałą
XVII/132/2012


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.02.2004 r. Nr 28, poz. 379
03.12.2003

XIII/68/2003


Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2003 r. Nr 435, poz. 4894
03.12.2003

XIII/67/2003


Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Tomice

uchylona uchwałą
IX/67/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2003 r. Nr 435, poz. 4893
03.12.2003

XIII/66/2003


Uchwała w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości

traci moc uchwałą
XX/130/2004


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2003 r. Nr 435, poz. 4892
03.12.2003

XIII/65/2003


Uchwała w sprawie zmiany podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XX/129/2004


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.12.2003 r. Nr 435, poz. 4891
28.10.2003

XII/61/2003


Uchwała w sprawie zmiany niektórych uchwał Rady Gminy stanowiących prawo miejscowe w Gminie Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.01.2002 r. Nr 20, poz. 274
28.10.2003

XII/59/2003


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tomicach

traci moc uchwałą
V/29/2007


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12. 2003 r. Nr 459, poz. 5453
28.10.2003

XII/58/2003


Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.01.2004 r. Nr 13, poz. 172
28.08.2003

X/50/2003


Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tomicach

uchylona uchwałą
XV/115/2012


DZ. U. Woj. Małop. z dnia 19.09.2003 r. Nr 305, poz. 3549
28.08.2003

X/49/2003


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o utworzeniu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 19.09.2003 r. Nr 305, poz. 3550
24.06.2003

VIII/44/2003


Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół w Tomicach

uchylona uchwałą
X/49/2003


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.08.2003 r. Nr 258, poz. 3058
16.04.2003

VII/39/2003


Uchwała w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie posiłku

traci moc uchwałą
XIV/75/2003


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.06.2003 r. Nr 141, poz. 1884
16.04.2003

VII/37/2003


Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.06.2003 r. Nr 141, poz. 1883
21.03.2003

VI/34/2003


Uchwała w sprawie określenia zmian w uchwale określającej zasady usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych

traci moc uchwałą
XXXIX/326/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.05.2003 r. Nr 111, poz. 1440
21.03.2003

VI/33/2003


Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomice

t.j. uchwałą
/264/2014


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.05.2003 r. Nr 103, poz. 1348
21.03.2003

VI/32/2003


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na 2003 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.10.2003 r. Nr 374, poz. 3976

ROK 2002


30.12.2002

III/24/2002


Uchwała w sprawie uchwalenia na terenie Gminy Tomice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożyciu poza miejscem sprzedaży

traci moc uchwałą
XXXIX/325/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.01.2003 r. Nr 20, poz. 294
30.12.2002

III/20/2002


Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

traci moc uchwałą
XXX/204/2006


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.02.2003 r. Nr 21, poz. 311
15.12.2002

4574


Protokół wyników referendum gminnego przeprowadzonego w dniu 15 grudnia 2002 r. w sprawie powołania zespołów szkolno-gimnazjalnych w Radoczy, Woźnikach, Witanowicach i Tomicach na bazie istniejących szkół podstawowych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2002 r. Nr 322, poz. 4574
09.12.2002

II/16/2002


Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Tomice opłaty aministracyjnej za sporządzenie testamentu

stwierdzenie nieważności uchwały -
KI/4001/1/03


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2002 r. Nr 319, poz. 4489
09.12.2002

II/15/2002


Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Tomice

uchylona uchwałą
XIX/157/2012


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2002 r. Nr 319, poz. 4488
09.12.2002

II/14/2002


Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XIII/67/2003


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2002 r. Nr 319, poz. 4487
09.12.2002

II/13/2002


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XX/131/2004


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2002 r. Nr 319, poz. 4486
09.12.2002

II/12/2002


Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i podatku leśnego

traci moc uchwałą
XX/130/2004


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2002 r. Nr 319, poz. 4485
09.12.2002

II/11/2002


Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i podatku rolnego

traci moc uchwałą
XX/130/2004


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2002 r. Nr 319, poz. 4484
09.12.2002

II/10/2002


Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i podatku od nieruchomości

traci moc uchwałą
XX/130/2004


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2002 r. Nr 319, poz. 4483
09.12.2002

II/9/2002


Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XX/128/2004


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.12.2002 r. Nr 319, poz. 4482