Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty zakończone

Projekty zakończone

pr00BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI W POSTACI PUMPTRACKA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 1/2022
Data złożenia wniosku: 04.02.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 215.679,27 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 137.236,00 zł
Numer umowy: 02329-6935-UM0613057/22
Data zawarcia umowy: 27.04.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę pumptracka, będącego rowerowym placem zabaw.
Data otrzymania środków: 17.03.2023 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 21.01.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 33.600,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.840,00 zł
Numer umowy: 285/2022
Data zawarcia umowy: 04.03.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (8 grupy – 140 osób) w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej w okresie od 15.02.2022 r. do 15.12.2022 r.. Stanowi on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2022 r.

pr00MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH : 1) DROGA DO LEŚNICZÓWKI W TŁUCZANI NR DZIAŁKI 1301/2 W MIEJSCOWOŚCI ZYGODOWICE, 2) DROGA UL. LIPOWA NR DZIAŁKI 1420/1 W MIEJSCOWOŚCI RADOCZA

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 3225/2022-RPP/UMWM-KR
Data złożenia wniosku: 14.01.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 269.917,78 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 108.000,00 zł
Numer umowy: VI/18/RO/22
Data zawarcia umowy: 03.06.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 1) droga do leśniczówki w Tłuczani nr działki 1301/2 w miejscowości Zygodowice o długości 361,5 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia tj. wykonanie ścianek czołowych przepustów, ścięcie mechaniczne poboczy i uzupełnienie ich frezem asfaltowym z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem emulsją asfaltową, 2) droga ul. Lipowa nr działki 1420/1 w miejscowości Radocza o długości 310 mb – wykonanie powierzchniowego potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową, remont odwodnienia tj. czyszczenie rowów i przepustów, wykonanie ścianek czołowych przepustów i nowych przepustów, ścięcie mechaniczne poboczy i uzupełnienie ich materiałem kamiennym.
Data otrzymania środków: 08.07.2022 r.

pr00BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W WOŹNIKACH – ETAP 1

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 21.04.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 138.277,53 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 41.700,00 zł
Numer umowy: II/355/SI/3481/21
Data zawarcia umowy: 31.11.2021 r.
Opis projektu:Projekt zakładał powstanie centrum rekreacji w Woźnikach – etap 1. Realizacja związana była z budową placu rekreacyjnego z urządzeniem typu street workout oraz siłowni zewnętrznej w układzie trzech urządzeń zewnętrznych podwójnych.
Data otrzymania środków: 14.02.2022 r.

pr00MALUCH + 2021 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2021
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 03.11.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 14.400,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 11.520,00 zł
Numer umowy: 42/M2/2021
Data zawarcia umowy: 28.05.2021 r.
Opis projektu: Projekt zakłada zapewnienie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Tomicach.
Data otrzymania środków: 13.12.2021 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 07.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 515.203,61 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 295.250,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.181.2021.SS
Data zawarcia umowy: 06.12.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał remont drogi gminnej ul. Podlesie Nr 470365K w Tomicach (odcinek w km od 0+010 do 0+992). Polegał on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy oraz remoncie istniejącego odwodnienia tj. rowy, czyszczenie przepustów, wykonanie ścianek czołowych przepustów i przebudowa przepustów.
Data otrzymania środków: 08.02.2022 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 05.12.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 17.720,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 16.800,00 zł
Numer umowy: 64/113/121
Data zawarcia umowy: 01.02.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (4 grupy – 66 osób) w dwóch edycjach wiosennej 18.01.2021-25.06.2021 i jesiennej 1.09.2021-24.12.2021. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2021 r.

pr00BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TOMICE – WITANOWICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 00064-651-UM06000196/19
Data złożenia wniosku: 14.11.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.549.189,12 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 774.907,96 zł
Numer umowy: IXf/236/FE/20
Data zawarcia umowy: 28.08.2020 r.
Opis projektu: Projekt będzie polegać na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 2560 m (w ramach środków zewnętrznych wybudowanych zostanie 2322 m sieci). Budowa wodociągu rozpocznie się w Tomicach od włączenia do istniejącego wodociągu w rejonie skrzyżowania ulic Wadowickiej i Krakowskiej i zostanie poprowadzona do stacji uzdatniania wody w Witanowicach. Nowa inwestycja umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Tomice, podniesie niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, a przede wszystkim zniweluje występujące niedobory wody, zwłaszcza w okresie letnim. W wyniku realizacji inwestycji z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę skorzysta 2852 mieszkańców Gminy Tomice.
Data otrzymania środków: 06.12.2021 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. DŁUGA W TOMICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.02.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 135.659,01 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 67.829,00 zł
Numer umowy: VI/114/RO/21
Data zawarcia umowy: 27.07.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi rolniczej ul. Długa w Tomicach o długości 550 mb polegającą na powierzchniowym podwójnym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową, remoncie odwodnienia tj. czyszczeniu rowów i przepustów oraz modernizacji przepustów oraz ścięciu mechanicznym poboczy i uzupełnieniu ich materiałem kamiennym.
Data otrzymania środków: 10.11.2021 r.

pr00ZAKUP UBRAŃ KOSZAROWYCH I SPRZĘTU TRENINGOWEGO DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Mały Strażak 2021
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 26.05.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 11.655,36 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 3.065,92 zł
Numer umowy: VI/114/RO/21
Data zawarcia umowy: 30.08.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup wyposażenia dla młodych strażaków ochotników z terenu naszej Gminy (dla MDP Radocza – 15 kompletów ubrań koszarowych oraz fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej; dla MDP Lgota – 3 elementy toru przeszkód MDP CTIF tj. 2 tarcze nalewowe z akumulatorem, stanowisko przyrządów i armatur oraz stanowisko węzłów).
Data otrzymania środków: 15.10.2021 r.

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 10876004
Data złożenia wniosku: 16.11.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 54.480,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 17.628,00 zł
Numer umowy: 2020/0208/2249/ZSdU/DS/357/DW
Data zawarcia umowy: 25.03.2020 r.
Opis projektu: Projekt obejmował naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostało 120 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzili wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewniła uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 3 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków: 12.02.2021 r.

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: IXH/62/EK/17
Data zawarcia umowy: 20.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: 31.12.2020 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 05.12.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 23.680,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 22.400,00 zł
Numer umowy: 122/2020
Data zawarcia umowy: 15.01.2020 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (8 grup – 151 osób) w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2020-21.06.2020 i jesiennej 1.09.2020-12.12.2020. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2020 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. STRAŻACKA W TOMICACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 11.09.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 97.932,90 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 44.814,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.226.2020.ALo
Data zawarcia umowy: 22.12.2020 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał remont drogi gminnej ul. Strażackiej Nr 470375K w Tomicach (odcinek w km od 0+020 do 0+188). Polegał on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy, remoncie istniejącego odwodnienia oraz regulacji pionowej studzienek.
Data otrzymania środków: 29.12.2020 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. DWORSKA W TOMICACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.08.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 297.803,83 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 166.276,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.133.2020.KK
Data zawarcia umowy: 07.10.2020 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał remont drogi gminnej ul. Dworskiej Nr 470366K w Tomicach (odcinek w km od 0+000 do 0+192, w km od 0+196 do 0+561 i w km od 0+613 do 1+049). Polegał on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy, czyszczeniu przepustów oraz rowów.
Data otrzymania środków:10.11.2020 r.

pr00MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 25.03.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 69.700,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 48.510,00 zł
Numer umowy: I/1164/TS/1675/20
Data zawarcia umowy: 08.09.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakładał modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego polegającą na nałożeniu na istniejącą nawierzchnię asfaltową nowej nawierzchni syntetycznej na podbudowie ET oraz wymianie zniszczonych urządzeń sportowych tj. zestawu do gry w siatkówkę i zestawu do gry w koszykówkę.
Data otrzymania środków: 06.10.2020 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. GRANICZNA W WITANOWICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 27.02.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 156.227,68 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 54.643,00 zł
Numer umowy: VI/176/RO/20
Data zawarcia umowy: 21.07.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakładał modernizację drogi rolniczej o długości 590 mb. poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: 04.09.2020 r.

pr00ZDALNA SZKOŁA PLUS

Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 25.05.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 94.976,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 94.976,00 zł
Numer umowy: 5511163935
Data zawarcia umowy: 16.06.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakładał zakup 32 komputerów wraz z pełnym oprogramowaniem oraz 32 pakietów aplikacji biurowych.
Data otrzymania środków: 23.07.2020 r.

pr00ZDALNA SZKOŁA

Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 01.04.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 59.973,10 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 59.973,10 zł
Numer umowy: 2736/2020
Data zawarcia umowy: 11.05.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakładał zakup 20 komputerów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz 10 dodatkowych pakietów oprogramowania dla uczniów i nauczycieli.
Data otrzymania środków: 26.05.2020 r.

pr00AKTYWNY WYPOCZYNEK W TOMICACH – BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 2/4/2019
Data złożenia wniosku: 01.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 152.875,50 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.559,30 zł
Numer umowy: 00043-6523.2-SW0610003/19
Data zawarcia umowy: 29.05.2019 r.
Opis projektu: Operacja zakładał budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostępnianego obiektu infrastruktury rekreacyjnej przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach. W ramach operacji wykonano siłownię zewnętrzną o powierzchni 80 m2 wyposażoną w elementy o funkcji: podciąganie, drabinka, wyciskanie siedząc, prasa nożna, twister i wahadło. Ponadto wymieniono 450 mb nawierzchni na nieużytkowanym obiekcie rekreacyjnym, który zyskała nową, bezpieczną nawierzchnię SBR+ERDM.
Data otrzymania środków: 21.04.2020 r.

pr00MALUCH 2019 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach modułu 2
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 20.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 188.431,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 26.100,00 zł
Numer umowy: 4/M2/RC/F/2019
Data zawarcia umowy: 10.06.2019 r.
Opis projektu: Projekt zakładał zapewnienie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Tomicach.
Data otrzymania środków: 31.12.2019 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 03.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 26.640,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 25.200,00 zł
Numer umowy: —-
Data zawarcia umowy: 15.01.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (9 grup) w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2019 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. GRUDKI W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 18.10.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 204.056,57 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 163.245,00 zł
Numer umowy: WR-III.805.10.122.2019
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewidywał remont drogi gminnej ul. Grudki Nr 470407K w Woźnikach (odcinek w km od 0+000 do 0+360 i w km od 0+922 do 1+239). Polegał on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy, czyszczeniu przepustów oraz rowów.
Data otrzymania środków: 23.12.2019 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 22.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 138.855,09 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 68.627,00 zł
Numer umowy: VI/139/RO/19
Data zawarcia umowy: 27.06.2019 r.
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację drogi rolniczej o długości 333 mb. poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: 19.12.2019 r.

pr00REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŹNIKACH – ETAP II A

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2019
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 13.03.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 34.176,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 13.670,00 zł
Numer umowy: II/148/RO/1836/19
Data zawarcia umowy: 22.07.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał remont schodów wejściowych i wykonanie przy nich balustrady stalowej, remont odprowadzenia wód opadowych z rynien, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku oraz na wymalowanie klatki schodowej.
Data otrzymania środków: 16.12.2019 r.

pr00REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŹNIKACH – ETAP II B

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2019
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 13.05.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 146.078,95 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 50.000,00 zł
Numer umowy: D/174/19/21
Data zawarcia umowy: 23.10.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 922,63 m2 (zakres niekwalifikowalny – 201,70 m2 – właściciel GS „SCh”)
Data otrzymania środków: 13.12.2019 r.

pr00ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKOM OSP Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczna Małopolska 2019
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 16.04.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 41.923,30 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 20.000,00 zł
Numer umowy: I/1758/RO/2427/19
Data zawarcia umowy: 14.08.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał doposażenie jednostki OSP Tomice w 4 aparaty powietrzne wraz z butlami kompozytowymi, sygnalizatorami bezruchu oraz panoramicznymi maskami pełnotwarzowymi oraz 2 zapasowe butle kompozytowe oraz jednostki OSP Lgota w 6 kompletów ubrań ochronnych do działań bojowych.
Data otrzymania środków: 11.12.2019 r.

pr00MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 01.04.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 252.872,97 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 163.000,00 zł
Numer umowy: I/1728/TS/2384/19
Data zawarcia umowy: 12.08.2019 r.
Opis projektu: Projekt zakładał modernizację ogólnodostępnego boiska sportowego o wymiarach 42×22 m. polegającą na odczyszczeniu boiska sportowego, sfrezowaniu wysokich uszkodzeń, nierówności, wywierceniu otworów filtracyjnych, zagruntowaniu powierzchni i wyłożeniu nawierzchni, w tym właściwej nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej o wysokości włosia 15-17 mm. Na całości zostały wymalowane linie. Dodatkowo zostały zamontowane nowe bramki, piłkochwyty i odnowione trybuny.
Data otrzymania środków: 26.11.2019 r.

pr00ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU UTWORZENIA CENTRUM REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADOCZA

Nazwa programu: Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 1/2/2018
Data złożenia wniosku: 23.04.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 531.360,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 299.977,00 zł
Numer umowy: SW06-6523.2-SW0610024/18/19
Data zawarcia umowy: 07.02.2019 r.
Opis projektu: Operacja zakładała budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostępnianego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w postaci centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza przy ul. Piastowskiej w centrum wsi. W ramach operacji wykonano: siłownię zewnętrzną otwartą złożoną z czterech zestawów podwójnych, plac zabaw, na którym znajdują się urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury.Dodatkowo strefa rekreacyjna wyposażona zostałae w tablicę informacyjną połączoną ze stojakiem rowerowym i ławką bez oparcia, ławki parkowe bez oparcia, ławki z oparciem połączone z elementami rekreacji dla osób starszych typu Active Senior, ławki z siedziskiem i oparciem drewnianym, kosze na śmieci z nakrywką, tablice informacyjne z regulaminem dla siłowni i placu zabaw oraz dwie ozdobne pergole, pod którymi znalazły się ławki z oparciem oraz dwa zestawy do gier (stół do szachów oraz dwa siedziska). Całość od strony potoku „Radoczanka” została zabezpieczona ogrodzeniem wewnętrznym panelowym.
Data otrzymania środków: 12.11.2019 r.

pr00ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE MIESZKAŃCÓW W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Cyfrowa Polska
Instytucja wdrażająca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 25.06.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 53.143,67 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 53.143,67 zł
Numer umowy: 15/EK/06/2018
Data zawarcia umowy: 30.07.2018
Opis projektu: Projekt przewidywał podniesienie kompetencji cyfrowych 96 mieszkańców Gminy Tomice w wieku 25-74 w wyniku realizacji 128 h. szkoleń w 8 grupach.
Data otrzymania środków: 30.09.2019 r.

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 8634023
Data złożenia wniosku: 02.11.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 46.656,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 18.569,00 zł
Numer umowy: 2019/0167/2249/ZSdU/DS/546/TP
Data zawarcia umowy: 07.03.2019 r.
Opis projektu: Projekt obejmował naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostało 105 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzili będą wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewnił uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 3 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków: 27.06.2019 r.

pr00BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: …..
Data złożenia wniosku: 12.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 2.459.843,38 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 954.338,50 zł
Numer umowy: 00017-65150-UM0600125/16
Data zawarcia umowy: 29.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami, z 3 sieciowymi przepompowniami wraz z zasilaniem i oświetleniem oraz 4 przydomowymi oczyszczalniami ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Tomice o długości 6,914 km oraz wyposażenie 312 osób w dostęp do sieci kanalizacyjnej.
Data otrzymania środków: 01.2019 r.

pr00BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 2/3/2017
Data złożenia wniosku: 20.01.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 335.253,82 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 190.516,00 zł
Numer umowy: 00057-6935-UM0610222/17
Data zawarcia umowy: 29.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Tomice w postaci placu zabaw dla dzieci o powierzchni 1050 m2 wraz z przyległymi miejscami postojowymi, jako miejsca wspólnych spotkań dzieci i ich opiekunów . Budowa placu zabaw była pierwszym etapem działań zmierzających do zagospodarowania terenu przy ZSP w Tomicach ca cele sportowo-rekreacyjne, obejmujących również modernizację boisk sportowych, budowę siłowni zewnętrznej i sceny letniej.
Data otrzymania środków: 04.01.2019 r.

pr00MALUCH 2018 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach modułu 1b i 2
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 17.11.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 195.392,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 58.000,00 zł
Numer umowy: 28/M2/2018 / 5/M1b/T/2018
Data zawarcia umowy: 16.05/2018 r. / 17.05.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje wymianę chodnika obok budynku żłobka wraz z aranżacją przenośnego placu zabaw, doposażenie istniejącego żłobka w niezbędne pomoce dydaktyczne i wyposażenie, zakup 6-osobowego wózka spacerowego, utworzenie dwóch dodatkowych miejsc oraz zapewnienie jego funkcjonowania.
Data otrzymania środków: 31.12.2018 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 05.01.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 29.600,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 28.000,00 zł
Numer umowy: 174/SKS/2018
Data zawarcia umowy: 15.01.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2018-22.06.2018 i jesiennej 3.09.2018-15.12.2018. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2018 r.

pr00ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKOM OSP Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczna Małopolska 2018
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.03.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 18.000,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 7.143,00 zł
Numer umowy: I/2361/SR/3349/19
Data zawarcia umowy: 23.10.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup akumulatorowego masztu oświetleniowego LED o mocy 16000 lm oraz 4 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych tj. ubrania specjalnego, hełmu, rękawicy, butów i kominiarki dla OSP Tomice.
Data otrzymania środków: 20.12.2018 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. ZIELONA W RADOCZY

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.02.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 133.920,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 56.817,00 zł
Numer umowy: VI/159/RO/18
Data zawarcia umowy: 12.06.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi rolniczej – ul. Zielonej w Radoczy o długości 420 mb. poprzez modernizację odwodnienia – wyczyszczenie rowów i przepustów z namułu oraz wykonanie ścianek czołowych przepustów, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem, uzupełnienie podbudowy kruszywem wraz z wyprofilowaniem nawierzchni, a także wykonanie nakładki z powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i gryzem..
Data otrzymania środków: 29.11.2018 r.

pr00OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY TOMICE – CZ. III

Nazwa programu: Ochrona Powietrza
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 29.03.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 266.500,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 133.250,00 zł
Numer umowy: D/240/18/21
Data zawarcia umowy: 21.09.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje demontaż 30 szt. kotłowni węglowych opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, montaż 19 szt. wysokosprawnych, nowoczesnych i ekologicznych kotłów na paliwo stałe opalane węglem wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 4 szt. kotłów na biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. oraz 7 szt. kotłów gazowych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Nowe źródła ciepła spełniać będą normy określone przez WFOŚiGw w Krakowie w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
Data otrzymania środków: 14.11.2018 r.

pr00ZAKUP ODZIEŻY SPECJALNEJ I SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczny Strażak 2018
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 27.02.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 8.298,81 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 4.000,00 zł
Numer umowy: D/123/18/36
Data zawarcia umowy: 27.06.2018
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup trzech kompletów umundurowania ochronnego posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla strażaków – ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach.
Data otrzymania środków: 21.08.2018 r.

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 6098901
Data złożenia wniosku: 10.11.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 54.439,99 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 18.000,00 zł
Numer umowy: 2018/0181/2249/ZSdU/DS/TP/1015
Data zawarcia umowy: 16.03.2018 r.
Opis projektu: Projekt obejmował naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostało 105 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzili wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewniła uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 2 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków: 08.08.2018 r.

pr00OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TOMICE

Nazwa programu: Przygotowanie programów rewitalizacji
Instytucja wdrażająca: Województwo Małopolskie i Ministerstwo Rozwoju
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 04.08.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 111.399,98,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 100.259,98 zł
Numer umowy: IXA/585/PR/16
Data zawarcia umowy: 20.10.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2017-2023, z uwagi na fakt, iż wstępna diagnoza Gminy Tomice potwierdziła występowanie w jej granicach terenów zdegradowanych, wymagających podjęcia w ramach sporządzanego programu zintegrowanych działań naprawczych. Po przeprowadzeniu działań przygotowawczych m.in. zebraniu niezbędnych danych i konsultacji społecznych, został opracowany program, który będzie stanowił dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne.
Data otrzymania środków: 13.07.2018 r.

pr00MALUCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 203.829,27 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 131.960,00 zł
Numer umowy: 7/M1/T/2017
Data zawarcia umowy: 25.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał adaptację istniejących pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach na potrzeby żłobka, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie jego funkcjonowania w 2017 roku.
Data otrzymania środków: 15.02.2018 r.

pr00ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP W TERENU GMINY TOMICE

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sprawiedliwości
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 171110-01108
Data złożenia wniosku: 10.11.017 r.
Wartość projektu ogółem: 36.600,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 35.400,00 zł
Numer umowy: DSRiN-V-7211-187/17
Data zawarcia umowy: 01.12.2017 r.
Opis projektu: Projekt obejmował zakup sprzętu ratowniczego tj. 4 zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 z szynami i deską oraz 2 szt. defibrylatorów AED niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku popełnionego przestępstwa dla sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tomice.
Data otrzymania środków: 11.01.2018 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 15.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 24.400,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 22.400,00 zł
Numer umowy: 95/SKS/2017
Data zawarcia umowy: 23.01.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch edycjach wiosennej 16.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2017 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. SŁONECZNA W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 17.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 132.617,43 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 38.406,00 zł
Numer umowy: VI/161/RO/17
Data zawarcia umowy: 19.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi rolniczej– ul. Słonecznej w Woźnikach o długości 330 mb. poprzez wyczyszczenie nawierzchni drogowej, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz obustronne ścięcie poboczy, uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem i powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: 30.11.2017 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. PODLAS W LGOCIE

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 19.06.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 77.594,44 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 30.000,00 zł
Numer umowy: VI/208/RO/17
Data zawarcia umowy: 07.09.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi rolniczej – ul. Podlas w Lgocie o długości 250 mb. poprzez wyczyszczenie rowów i przepustów z namułu, modernizację odwodnienia, wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz ścinanie poboczy, uzupełnienie kamieniem i utrwalenie emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: 30.11.2017 r.

pr00OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY TOMICE – CZ. II

Nazwa programu: Ochrona Powietrza
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.03.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 384.200,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 192.100,00 zł
Numer umowy: D/252/17/21
Data zawarcia umowy: 02.10.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał demontaż 40 szt. kotłowni węglowych opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, montaż 30 szt. ekologicznych kotłów na paliwo stałe opalane węglem wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 2 kotła na biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. oraz 8 szt. kotłów gazowych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Nowe źródła ciepła spełniać będą normy określone przez WFOŚiGw w Krakowie w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
Data otrzymania środków: 29.11.2017 r.

pr00ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO I ODZIEŻY SPECJALNEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczny Strażak 2017
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 2.770,45 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 1.385,22 zł
Numer umowy: 19.07.2017 r.
Data zawarcia umowy: D/184/17/36
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup jednego kompletu umundurowania bojowego dla OSP Witanowice składającego się z ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, kominiarki i rękawic.
Data otrzymania środków: 26.09.2017 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2017

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 07.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 41.438,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 13.300,00 zł
Numer umowy: I/306/TS/407/17
Data zawarcia umowy: 06.03.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów (8 grup po 15 uczestników) z klas I-VI szkół podstawowych, w wymiarze 16 zajęć 45-minutowych dla każdego uczestnika. Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 13 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Data otrzymania środków: 11.07.2017 r.

pr00OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY TOMICE

Nazwa programu: Ochrona Powietrza
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 23.05.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 177.691,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 67.261,33 zł
Numer umowy: D/334/16/21
Data zawarcia umowy: 29.09.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał zastąpienie w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tomice starych źródeł ciepła, nowymi, wysokosprawnymi i ekologicznymi. Poprzez przyznanie pomocy finansowej przez Gminę Tomice dla właścicieli budynków mieszkalnych realizujących wymianę, nastąpiło zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, co w konsekwencji przyczyniło się do poprawy jakości powietrza oraz poprawy jakości życia na terenie gminy.
Data otrzymania środków: 28.12.2016 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. KANIOWSKA W ZYGODOWICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 16.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 53.887,16 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 26.943,58 zł
Numer umowy: VI/274/RO/16
Data zawarcia umowy: 19.09.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi dojazdowej do pół – ul. Kaniowska w Zygodowicach o długości 253 m. poprzez wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej i warstwy ścieralnej oraz obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem.
Data otrzymania środków: 28.12.2016 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. ŁĘG W TOMICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 18.03.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 112.736,88 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 36.020,00 zł
Numer umowy: VI/146/RO/16
Data zawarcia umowy: 29.06.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi dojazdowej do pół – ul. Łęg w Tomicach o długości 1140 m. poprzez uzupełnienie podbudowy kamieniem łamanym, powierzchniowe podwójne utrwalenie (emulsja + grys) oraz ścięcie poboczy.
Data otrzymania środków: 14.12.2016 r.

pr00REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZYGODOWICACH

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2016
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 06.05.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 71.606,58 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 35.803,29 zł
Numer umowy: D/269/16/21
Data zawarcia umowy: 13.09.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał prace remontowo-budowlane polegające na demontażu 2 okien i fragmentu ściany z luksfer oraz montażu w ich miejsce 3 okien PCV, wymianie 2 drzwi i włazu na 3 drzwi stalowe ocieplone, demontażu i wymianie parapetów zewnętrznych, wykonania docieplenia ścian zewnętrznych oraz ścian cokołu budynku, a także wymianie istniejącej instalacji rynnowo-odwadniającej.
Data otrzymania środków: 16.11.2016 r.

pr00BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKA PODSTAWĄ SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Nazwa programu: Bezpieczny Strażak 2016
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 30.03.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 21.400,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 10.700,00 zł
Numer umowy: D/270/16/36
Data zawarcia umowy: 14.09.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup 8 kompletów umundurowania dzięki czemu nastąpiło zwiększenie zabezpieczenia strażaków – ratowników przed skutkami likwidacji zagrożeń, poprawiło się bezpieczeństwo strażaków – ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz zmniejszyło się zagrożenie w środowisku naturalnym, w tym szczególnie cennym przyrodniczo obszarze NATURA 2000.
Data otrzymania środków: 26.10.2016 r.

pr00BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADOCZY

Nazwa programu: Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 1910013
Data złożenia wniosku: 26.05.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 1.070.100,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 318.000,00 zł
Numer umowy: 2015/0526/2249/SubA/DIS/T
Data zawarcia umowy: 14.12.2015 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał budowę sali gimnastycznej o wymiarach 13,8 m x 29,3 m i wysokości 5,32 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowych i pomieszczeniem nauczyciela wychowania fizycznego.
Data otrzymania środków: 18.10.2016 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2016

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 07.12.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 42.390,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 11.300,00 zł
Numer umowy: I/381/PT/489/16
Data zawarcia umowy: 14.03.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów (8 grup po 15 uczestników) z klas I-VI szkół podstawowych, w wymiarze 16 zajęć 45-minutowych dla każdego uczestnika. Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 14 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
Data otrzymania środków: 15.07.2016 r.

pr00REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WITANOWICACH

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2015
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 27.02.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 46.799,44 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 22.763,00 zł
Numer umowy: II/80/SR/1457/15
Data zawarcia umowy: 13.07.2015 r.
Opis projektu: Projekt zakładał przede wszystkim konserwację pokrycia dachowego, wymianę orynnowania oraz wymianę i montaż drzwi garażowych. Zdemontowane zostały ponadto szklane pustaki, a w ich miejsce zostało zamontowane okno.
Data otrzymania środków: 14.12.2015 r.

pr00REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WITANOWICACH

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2015
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 04.05.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 78.200,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 39,100,00 zł
Numer umowy: D/348/15/21
Data zawarcia umowy: 21.10.2015 r.
Opis projektu: Projekt zakładał wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku na parterze i piętrze, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnicy oraz docieplenie zewnętrzne stropu na wejściem głównym.
Data otrzymania środków: 09.11.2015 r.

pr00KREOWANIE CIEKAWOŚCI ŚWIATA

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.01.02-12-097/12
Data złożenia wniosku: —
Wartość projektu ogółem: 604.184,77 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 604.184,77 zł
Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-12.0-97/12-00
Data zawarcia umowy: 22.03.2013 r.
Opis projektu: Celem projektu było podniesienie i dostosowanie poziomu umiejętności 194 uczniów Gimnazjum w Tomicach w zakresie kompetencji kluczowych po to, aby wyrównać szanse edukacyjne oraz zmniejszyć różnice w jakości usług edukacyjnych gimnazjum w stosunku do innych szkół. W projekcie były realizowane zajęcia wyrównawcze dla dzieci m.in. z matematyki, geografii, biologii, fizyki, chemii , języków obcych oraz dodatkowe z fotografii, informatyki, ceramiki, tańca i dziennikarstwa.
Data otrzymania środków: 27.07.2015 r.

pr00MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.01.01-12-093/14
Data złożenia wniosku: 09.07.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 555.225,69 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 555.225,69 zł
Numer umowy: —
Data zawarcia umowy: 29.08.2014 r.
Opis projektu: Celem projektu było wsparcie 7 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych na terenie gminy Tomice. We wszystkich oddziałach przedszkolnych zostały dokonane działania w zakresie organizacji placów zabaw tj. została wykonana bezpieczna nawierzchnia, zostały zakupione zabawki wielofunkcyjne, zostały zakupione i zamontowane huśtawki, bujaki i inne elementy placów zabaw. W oddziałach przy SP Woźniki zostały dostosowane toalety do potrzeb dzieci, jak również dla personelu. W związku z tworzeniem jak najlepszych warunków w oddziałach przedszkolnych zostały zakupione do każdego oddziału nowe meble przedszkolne, dodatkowe zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie szatni. Doposażone zostały kuchnie w nowe piece, kuchenki oraz sprzęt do gotowania i wydawania posiłków.
Data otrzymania środków: 27.07.2015 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2015

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.12.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 42.240,06 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 12.280,00 zł
Numer umowy: I/266/PT/385/15
Data zawarcia umowy: 16.03.2015 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów (8 grup po 15 uczestników) z klas I-VI szkół podstawowych, w wymiarze 16 zajęć 45-minutowych dla każdego uczestnika. Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 16 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
Data otrzymania środków: 17.07.2015 r.

pr00AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE TOMICE – ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH, CERAMICZNYCH ORAZ WIKLINIARSKICH JAKO DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 02/01/MP/2013/III
Data złożenia wniosku: 23.01.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 6.333,80 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 4.966,24 zł
Numer umowy: 02353-6930-UM0640404/14
Data zawarcia umowy: 04.06.2014 r.
Opis projektu: Celem projektu było wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie seminarium z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów kulinarnych, ceramicznych oraz wikliniarskich.
Data otrzymania środków: 08.05.2015 r.

pr00CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE (01.01.2013-31.12.2014)

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/7.1.1/ I /09 SYSTEM
Wnioskodawca: Gmina Tomice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
Nr wniosku: WND-POKL.07.01.01-12-012/12
Wartość projektu ogółem: 311.952,42 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 269.181,91 zł
Nr umowy: Aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-12-072/10-03 (Umowa UDA-POKL.07.01.01-12-072/10-00
Data zawarcia umowy: 07.02.2013 r.
Opis projektu: Grupa docelowa – 45 Uczestników Projektu z otoczeniem (30K i 15M), bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w tym rolników, korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Tomice.
Rodzaj wsparcia: indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, trening kompetencji i umiejętność społecznych, trening kompetencji rodzicielskich, kursy zawodowe w zależności od określonej ścieżki zawodowej.
Data otrzymania środków: 19.01.2015 r.

pr00DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA CYKLU WYDARZEŃ POD HASŁEM „ŁĄCZY NAS RZEKA”: SPŁYW KAJAKOWY, WYCIECZKA ORNITOLOGICZNA „WZDŁUŻ RZEKI SKAWY I WISŁY” ORAZ IMPREZA REKREACYJNA NAD POTOKIEM RADOCKIM

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 4 Leader
Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 02/02/MP/2014
Data złożenia wniosku: 10.03.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 10.477,60 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 8.250,00 zł
Numer umowy: 02456-6930-UM0640573/14
Data zawarcia umowy: 05.08.2014 r.
Opis projektu: Zorganizowano Dni Gminy Tomice, na które składał się cykl wydarzeń pod hasłem „Łączy nas rzeka”. W ramach proponowanych wydarzeń zostały zorganizowane następujące przedsięwzięcia: a) spływ kajakowy „Kajakiem przez Dolinę Karpia” – Celem imprezy było ukazanie dziedzictwa przyrodniczego Doliny Karpia, a w szczególności Doliny Dolnej Skawy; b) wycieczka ornitologiczna dla dzieci i młodzieży „Wzdłuż rzeki Skawy i Wisły” – Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży oraz „żywa” obserwacja wielu gatunków roślin i ptactwa zamieszkującego wzdłuż rzek Doliny Karpia; c) zorganizowanie imprezy rekreacyjnej nad potokiem Radockim – celem była organizacja imprezy, podczas której zostały zorganizowane konkursy mające ukazać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD, a w szczególności Gminy Tomice. Imprezę urozmaiciły występy lokalnych zespołów artystycznych oraz atrakcje: stoisko ceramiczno – garncarskie, kącik plastyczny dla dzieci, warsztaty cyrkowe. Na imprezie został zakończony Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany dla mieszkańców Doliny Karpia. Na imprezie został również zaprezentowany biesiadny występ artystyczny.
Data otrzymania środków: 08.01.2015 r.

 

pr00MODERNIZACJA I ADAPTACJA BOKSÓW GARAŻOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM OSP LGOTA

Nazwa programu: „Małopolskie Remizy 2014
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 27.02.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 62.907,60 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 26.920,00 zł
Numer umowy: II/98/SR/1612/14
Data zawarcia umowy: 23.07.2014 r.
Opis projektu: Wykonano modernizację istniejących 2 boksów garażowych m.in. wymianę drzwi garażowych, grzejników, posadzki, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz przekształceniu 1 boksu w salkę szkoleniowo-organizacyjną. Dodatkowo przez budynkiem zostały wykonane nowe murki oporowe z barierkami ochronnymi oraz ułożono chodnik z kostki brukowej.
Data otrzymania środków: 18.12.2014 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2014

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku 2014
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 05.12.2013 r.
Wartość projektu ogółem: 41.000,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 8.810,00 zł
Numer umowy: I/174/PT/255/14
Data zawarcia umowy: 03.03.2014 r.
Opis projektu: Zorganizowanie 8 kursów pływania dla 15-osobowych grup uczniów klas II-VI szkół podstawowych, z których każdy obejmowała 15 godzin lekcyjnych (15 jednorazowych wejść na basen z częstotliwością 1-2 wejść na tydzień). Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 3 marca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
Data otrzymania środków: 18.07.2014 r.

pr00FESTIWAL KULINARNY GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 04/03/MP/2012
Data złożenia wniosku: 06.07.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 19.304,35 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 15.300,00 zł
Nr umowy: 01268-6930-UM0640974/12
Data zawarcia umowy: 12.02.2013 r.
Opis projektu: Operacja wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspomogła rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze kulinarnym w tym: warsztatów z tworzenia kulinarnego produktu lokalnego, warsztatów kulinarnych, pokazu kulinarnego oraz wydania broszury kulinarnej. Operacja przyczyniła się do wyłonienia jednego produktu z Gminy Tomice, który w przyszłości może starać się o certyfikację w Dolinie Karpia.
Data otrzymania środków: 16.01.2014 r.

pr00DROGA DO LEPSZEGO ZARZĄDZANIA

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre działanie
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wnioskodawca: TechMaster M.Stasica wraz z partnerami: Gmina Tomice, Gmina Gorlice, Gmina Lanckorona, Gmina Krościenko nad Dunajcem, Gmina Skała
Nr wniosku: POKL.05.02.01-00-001/12
Data złożenia wniosku: 08.02.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 1.720.933,69 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 1.720.933,69 zł
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-001/12-00
Data zawarcia umowy: 26.10.2012 r.
Opis projektu: Poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez pięć j.s.t na podstawie wyników samooceny CAF. Zostało to zrealizowane poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych przez urzędy, wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kadr urzędów oraz wzmocnienie zdolności jednostek samorządu w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.
Data otrzymania środków: 31.12.2013 r.

pr00ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ZYGODOWICACH POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA ORAZ ODNOWIENIE I UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Odnowa i rozwój wsi
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 13/03/O/2012
Data złożenia wniosku: 09.07.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 413.949,42 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 267.846,00 zł
Nr umowy: UM06-6930-UM0630970/12
Data zawarcia umowy: 23.01.2013 r.
Opis projektu: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, w tym budowę chodnika przy drodze powiatowej, o dużym natężeniu ruchu i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych (jako budowa systemu informacji turystycznej).
Data otrzymania środków: 14.11.2013 r.

pr00RÓWNE SZANSE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-12-107/11
Data złożenia wniosku: 01.07.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 130.769,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 128.544,78 zł
Nr umowy: UDA.POKL.09.01.02-12-107/11-00
Data zawarcia umowy: 03.11.2011 r.
Opis projektu: Projektem zostali objęci uczniowie i uczennice klas I-III czterech szkół podstawowych gminy Tomice. W oparciu o przeprowadzone diagnozy w poszczególnych szkołach w zajęciach pozalekcyjnych wzięło udział 183 uczniów. Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne w każdej szkole było przeprowadzenie zajęć specjalistycznych, wspomagających pracę szkoły w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych. W projekcie, trwającym od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., zostały przeprowadzone następujące zajęcia: zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla uczniów z wadami postawy, zajęcia dla uczniów uzdolnionych muzyczno – plastycznie, zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi oraz zajęcia z języka angielskiego.
Data otrzymania środków: 24.09.2013 r.

pr00MAGICZNY ANGIELSKI W SZKOLE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.05.00-12-542/11
Data złożenia wniosku: 30.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 40.332,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 39.579,22 zł
Numer umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-542/11-00
Data zawarcia umowy: 26.04.2012 r.
Opis projektu
: Podniesiono jakość edukacji w ZSP w Tomicach poprzez umożliwienie nauki języka angielskiego 54 dzieciom metodą Magic English.
Data otrzymania środków: 04.09.2013 r.

pr00ANGIELSCY UCZNIOWIE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.05.00-12-541/11
Data złożenia wniosku: 30.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 38.403,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 38.368,64 zł
Numer umowy: UDA_POKL.09.05.00-12-541/11-00
Data zawarcia umowy: 26.04.2012 r.
Opis projektu: Podniesiono jakość edukacji w SP w Witanowicach poprzez umożliwienie nauki języka angielskiego 41 dzieciom metodą Magic English.
Data otrzymania środków: 04.09.2013 r.

pr00BEZOBSŁUGOWY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY TOMICE Z ZASTOSOWANIEM WOLNOSTOJĄCYCH GABLOT INFORMACYJNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Nazwa programu: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
Działanie 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
Zakres działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: SW06-6173-SW0600009/12
Data złożenia wniosku: 27.01.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 59.140,81 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 40.869,65 zł
Nr umowy: 00024-6173-SW0600009/12
Data zawarcia umowy: 01.06.2012 r.
Opis projektu: Utworzono bezobsługowy system informacji turystycznej w formie 12 szt. wolnostojących tablic informacyjnych pełniących funkcję punktów informacji turystycznej we wszystkich sześciu miejscowościach.
Data otrzymania środków: 08.08.2013 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2013

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku 2013
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: —
Wartość projektu ogółem: 41.325,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 9.000,00 zł
Numer umowy: —-
Data zawarcia umowy: 04.04.2013 r.
Opis projektu: Zorganizowanie 8 kursów pływania dla 15-osobowych grup uczniów klas II-III szkół podstawowych, z których każdy obejmował 15 godzin lekcyjnych (15 jednorazowych wejść na basen z częstotliwością 1-2 wejść na tydzień). Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 8 kwietnia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.
Data otrzymania środków: 25.07.2013 r.

pr00TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TOMICACH, RADOCZY, WITANOWICACH I WOŹNIKACH

Nazwa programu: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nr konkursu: 5/2010/7.2
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: MRPO.07.02.00-12-215/10
Data złożenia wniosku: 15.06.2010 r.
Wartość projektu ogółem: 1.245.240,40 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 435.165,34 zł
Data zawarcia umowy: 09.08.2011 r.
Nr umowy: MRPO.07.02.00-12-215/10-00-XVI/59/FE/11
Opis projektu: Przy szkole w Tomicach w ramach termomodernizacji wykonano przyłącze gazu oraz obieg kotłowy, zmodernizowana została instalacja CO wraz z izolacją. W Tomicach wykonane zostało dodatkowo ocieplenie istniejącego obiektu. Dla budynku szkolnego w Radoczy wymieniono grzejniki wraz z armaturą, ponadto przeprowadzone zostały próby szczelności gazu, a dodatkowo wykonano ocieplenie istniejącego obiektu. W Woźnikach i Witanowicach prace termomodernizacyjne polegały na modernizacji CO. W każdym budynku szkolnym objętym projektem zostały ocieplone ściany zewnętrzne budynków.
Data otrzymania środków: 18.07.2013 r.

pr00KARPIOWE DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA SPŁYWU KAJAKOWEGO, RAJDU ROWEROWEGO, IMPREZY PLENEROWEJ: ŚWIĘTO KARPIA W GMINIE TOMICE – DOŻYNKI GMINNE

Nazwa programu: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
Działanie 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
Zakres działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
Wnioskodawca:Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: SW06-6173-SW0600002/12
Data złożenia wniosku: 27.01.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 22.855,27 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 18.000,87 zł
Nr umowy: 00033-6173-SW0600002/12
Data zawarcia umowy: 09.07.2012 r.
Opis projektu: Zorganizowanie spływu kajakowego, rajdu rowerowego, imprezy plenerowej: Święto Karpia w Gminie Tomice – Dożynki Gminne.
Data otrzymania środków: 25.06.2013 r.

pr00WYDANIE MAPY TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZEJ GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 12/10/MP/2012
Data złożenia wniosku: 09.07.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 11.500,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 8.500,00 zł
Nr umowy: 01217-6930-UM0640973/12
Data zawarcia umowy: 08.01.2013 r.
Opis projektu: Wypromowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rozwój turystyki na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju obszaru „Dolina Karpia” poprzez przygotowanie i wydanie publikacji „Gmina Tomice – mapa turystyczno-przyrodnicza” oraz ich nieodpłatną dystrybucję.
Data otrzymania środków: 06.05.2013 r.

pr00CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE (01.04.2010-31.12.2012)

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/7.1.1/ I /09 SYSTEM
Wnioskodawca: Gmina Tomice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
Nr wniosku: WND-POKL.07.01.01-12-072
Wartość projektu ogółem: 443.361,22 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 381.423,66 zł
Nr umowy: UDA-POKL.07.01.01-12-072/10-00
Data zawarcia umowy: 07.05.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 36 osób (27 kobiet i 9 mężczyzn), bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy i pobierających zasiłki.
Szczegółowy rodzaj wsparcia: trening kompetencji i umiejętność społecznych, trening pracy, trening kompetencji życiowych, trening kompetencji rodzicielskich, trening antystresowy, kurs komputerowy I i II stopnia, kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs gastronomiczny z elementami cateringu.
Data otrzymania środków: 25.02.2013 r.

pr00BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOŹNIKACH

Nazwa programu: „Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —-
Data złożenia wniosku: —-
Wartość projektu ogółem: 1.204.260,52 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 220.000,00 zł
Nr umowy: 2012/0060/2249/SubA/DIS/T
Data zawarcia umowy: 14.08.2012 r.
Opis projektu: Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woźnikach”.
Data otrzymania środków: 20.12.2012 r.

pr00REMONT BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ REMIZY W WOŹNIKACH

Nazwa programu: „Małopolskie Remizy 2012”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: SR-I.7013.6.10.2012
Data złożenia wniosku: 15.03.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 67.950,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 30.100,00 zł
Nr umowy: I/1313/SR/2091/12
Data zawarcia umowy: 24.08.2012 r.
Opis projektu: Wykonanie szeregu prac remontowych na obiekcie OSP Woźniki. Były to: wymiana bramy garażowe, remont pomieszczeń OSP w tym sanitarnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników oraz wymiana rynien i rur spustowych.
Data otrzymania środków: 17.12.2012 r.

pr00ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM TOMIC POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Odnowa i Rozwój Wsi
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków III: 06.04.2011 r. – 04.05.2011 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 20/04/O/2011
Data złożenia wniosku: 04.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 496.293,50 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 180.288,85 zł
Opis projektu: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi, w tym wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej, o dużym natężeniu ruchu.
Data otrzymania środków: 28.09.2012 r.

pr00EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.05.00-12-423/11
Data złożenia wniosku: 31.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 41.939,88 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 41.939,88 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00
Data zawarcia umowy: 06.03.2012 r.
Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji 60 członków OSP z terenu Gminy Tomice poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania pojazdami pow. 3,5 t. przez 8 członków OSP, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi drabin mechanicznych przez 8 członków OSP, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem przez 60 członków OSP oraz udział w kształceniu ustawicznym.
Data otrzymania środków: 23.03.2013 r.

pr00MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM TOMIC POPRZEZ REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: FE.IX.432.1.130.2011
Data złożenia wniosku: 27.01.2011 r.
Status projektu: złożony w Urzędzie Marszałkowskim
Wartość projektu ogółem: 657.286,65 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 243.906,00 zł
Nr umowy: 00040-6922-UM0600130/11
Data zawarcia umowy: 09.08.2011 r.
Opis projektu: Poprawa stanu dróg i chodników poprzez wykonanie remontu chodnika i urządzeń odwodnienia przy drodze powiatowej o dużym natężeniu ruchu. Realizacja operacji wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.
Data otrzymania środków: 11.06.2012 r.

pr00ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM WOŹNIK POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: FE.IX.432.1.129.2011
Data złożenia wniosku: 27.01.2011 r.
Status projektu: złożony w Urzędzie Marszałkowskim
Wartość projektu ogółem: 1.021.485,85 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 366.463,00 zł
Nr umowy: 00041-6922-UM0600129/11
Data zawarcia umowy: 09.08.2011 r.
Opis projektu: Poprawa stanu dróg i chodników poprzez przebudowanie drogi powiatowej o dużym natężeniu ruchu (w tym budowę chodnika). Realizacja operacji wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.
Data otrzymania środków: 01.06.2012 r.

pr00BAJKOWA AKADEMIA KREATYWNEGO ROZWOJU

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/9.1.1/ I /10
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.01.01-12-015/10
Wartość projektu ogółem: 432.983,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 368.035,55 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-12-015/10-00
Data zawarcia umowy: 06.07.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 17 dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3-5 lat zamieszkałych na terenie gminy Tomice, w szczególności w miejscowości Woźniki i jej najbliższych okolicach.
Szczegółowy rodzaj wsparcia: prowadzenie zajęć przedszkolnych (zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, tańca kreatywnego, informatyczne).
Data otrzymania środków: 04.05.2012 r.

pr00DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA KONKURSU NA MASKOTKĘ KARPIA WRAZ Z WYSTAWĄ, SPŁYWU KAJAKOWEGO, DOŻYNEK GMINNYCH POŁĄCZONYCH Z RAJDEM ROWEROWYM ORAZ WYCIECZKI TURYSTYCZNO – KRAJOBRAZOWEJ PO DOLINIE KARPIA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków III: 06.04.2011 r. – 04.05.2011 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 03/02/MP/2011
Data złożenia wniosku: 04.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 23.116,91 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 15.200,00 zł
Numer umowy: 0056-6930-UM640313/11
Data zawarcia umowy: 22.12.2011 r.
Opis projektu: Dni Gminy Tomice to cykl imprez w skład, których wchodziła organizacja: konkursu na maskotkę Karpia wraz z wystawą prac, spływu kajakowego, dożynek gminnych, rajdu rowerowego oraz wycieczki turystyczno – krajoznawczej po Dolinie Karpia.
Data otrzymania środków: 30.04.2012 r.

pr00ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM WITANOWIC POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Odnowa i rozwój wsi
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków II: 08.04.2010 r. – 07.05.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 00016-693
Data złożenia wniosku: 07.05.2010 r.
Status projektu: wybrany przez LGD Dolina Karpia do dofinansowania
Wartość projektu ogółem: 409.266,74 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 228.453,00 zł
Nr umowy: 00016-6930-UM0630709/10
Data zawarcia umowy: 20.06.2011 r.
Opis projektu: Rozwój infrastruktury publicznej w centrum Witanowic, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej.
Data otrzymania środków: 03.04.2012 r.

pr00WYDANIE ULOTEK I FOLDERU W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ – GMINA TOMICE W DOLINIE KARPIA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków II: 08.04.2010 r. – 07.05.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 11/08/MP/2010
Data złożenia wniosku: 07.05.2010 r.
Status projektu: wybrany przez LGD Dolina Karpia do dofinansowania
Wartość projektu ogółem: 13.448 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 7.525,00 zł
Nr umowy: 00182-6930-UM0640695/10
Data zawarcia umowy: 10.03.2011 r.
Opis projektu: Wprowadzenie na rynek wydawnictw promujących Gminę Tomice poprzez wydanie w serii wydawniczej „Gmina Tomice w Dolinie Karpia” czterech ulotek promujących jej walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe oraz folderu – informatora będącego monograficznym kompendium wiedzy o Gminie Tomice.
Data otrzymania środków: 09.01.2012 r.

pr00MODERNIZACJA KOTŁOWNI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ REMIZY W RADOCZY

Nazwa programu: „Małopolskie Remizy 2011”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: ……
Data złożenia wniosku: 09.03.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 58.843,51 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 11.500,00 zł
Nr umowy: II/75/SR/1568/11
Data zawarcia umowy: 26.07.2011 r.
Opis projektu: Wymiana kotła ogrzewającego budynek w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem obiektu oraz przeprowadzenie prac mających na celu zagospodarowanie otaczającego terenu w tym: remont placu manewrowego, remont dojścia do budynku, remont odprowadzenia wód opadowych. Dodatkowo został przeprowadzony remont pomieszczeń zarządu i świetlicy strażackiej.
Data otrzymania środków: 22.12.2011 r.

pr00PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW POD NAZWĄ „TRADYCJE I RZEMIOSŁO W DOLINIE RZEKI SKAWY”

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków II: 08.04.2010 r. – 07.05.2010 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
Nr wniosku: 03/02/MP/2010
Data złożenia wniosku: 05.05.2010 r.
Status projektu: wybrany przez LGD Dolina Karpia do dofinansowania
Wartość projektu ogółem: 7.630,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 5.300,00 zł
Nr umowy: 00161-6930-UM0640690/10
Data zawarcia umowy: 23.02.2011 r.
Opis projektu: Zorganizowanie cyklu warsztatów tj, pieczenia chleba, wyrobu masła, rzeźbienia w drewnie i glinie oraz wikliniarskich, których celem jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, a także podkreślenie wartości zanikającego rzemiosła jako tradycji żywej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, wartej wspierania i zachowania w czasach obecnych.
Data otrzymania środków: 04.11.2011 r.

pr00BUDOWA SIECI PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Odnowa i rozwój wsi
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków I: 28.12.2009 r. – 26.01.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 07/02/O/2009
Data złożenia wniosku: 26.01.2010 r.
Wartość projektu ogółem: 60.840,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 37.400,00 zł
Nr umowy: IX/B/234/SW/10.
Data zawarcia umowy: 12.01.2011 r.
Opis projektu: Wybudowanie ogólnodostępnych placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, Szkole Podstawowej w Radoczy, Szkole Podstawowej w Woźnikach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach oraz wyposażenie placów zabaw w zestawy zabawowe (zjeżdżalnia, 3 wieże, pomost wiszący, pomost łukowy, 2 pomosty skośne długie, przeplotnia, drabinka skośna) oraz tablice z regulaminem placu zabaw.
Data otrzymania środków: 20.07.2011 r.

pr00FESTIWAL OBRZĘDÓW I TRADYCJI W DOLINIE KARPIA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków I: 28.12.2009 r. – 26.01.2010 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
Nr wniosku: 09/06/MP/2009
Data złożenia wniosku: 26.01.2010 r.
Wartość projektu ogółem: 18.594,80 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 9.000,00 zł
Nr umowy: 00051-6930-UM0640405/10
Data zawarcia umowy: 30.12.2010 r.
Opis projektu: Zorganizowanie przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice cyklu imprez związanych ze zwyczajami i obrzędami oraz kultywowaniem tradycji tj. konkursu na tradycyjną Palmę Wielkanocną, pokazu potraw wielkanocnych, warsztatów malowania pisanek, Dożynek Gminnych, wieczoru andrzejkowego, pokazu potraw wigilijnych połączonego z konkursem kulinarnych „Karp pod różnymi postaciami”, konkursu na najpiękniejsze ozdoby świąteczne i choinkowe, koncertu najpiękniejszych kolęd i pastorałek, warsztatów robienia stroików świątecznych oraz wydanie broszury kulinarnej „Najsmaczniejsze potrawy bożonarodzeniowe”.
Data otrzymania środków: 30.05.2011 r.

pr00W PODRÓŻY PRZEZ ŚWIAT

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/9.5/ I /10
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.05.00-12-255/10
Wartość projektu ogółem: 47.866,97 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 47.866,97 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-12-255/10-00
Data zawarcia umowy: 20.09.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 50 dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. Szczegółowy rodzaj wsparcia: 52 godziny zajęć dla dzieci w oparciu o program „Mały odkrywca – Przygoda na bezludnej wyspie”, poznanie innych kultur, ćwiczenia z pisania, poznawanie nauk przyrodniczych.
Data otrzymania środków: 04.03.2011 r.

pr00POCZYTAJ MI MISIU!

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/9.5/ I /10
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.05.00-12-254/10
Wartość projektu ogółem: 33.763,79 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 33.763,79 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-12-254/10-00
Data zawarcia umowy: 20.09.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 25 dzieci w wieku 3-4 lata, uczęszczające do punktu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. Szczegółowy rodzaj wsparcia: szkolenie nauczycieli z przedszkola, warsztaty dla przedszkolaków w oparciu o program „Mały odkrywca – Zaczarowany Zajączek”, warsztaty dla rodziców dot. psychologii dziecka oraz pracy z dziećmi w domu.
Data otrzymania środków: 03.03.2011 r.

pr00W PODRÓŻY PO ŚWIECIE!

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/9.5/ I /10
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.05.00-12-282/10
Wartość projektu ogółem: 48.041,08 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 48.041,08 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-12-282/10-00
Data zawarcia umowy: 20.09.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 45 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Witanowicach. Szczegółowy rodzaj wsparcia: szkolenie nauczycieli z przedszkola, warsztaty dla przedszkolaków w oparciu o programy „Mały odkrywca – Przygoda na bezludnej wyspie” i „Zaczarowany Zajączek”, warsztaty dla rodziców dot. psychologii dziecka oraz pracy z dziećmi w domu.
Data otrzymania środków: 03.03.2011 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ k/GIMNAZJUM W TOMICACH

Nazwa programu: Modernizacja dróg gminnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nabór wniosków: do 22.02.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość projektu ogółem: 468.846,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 81.835,77 zł
Nr umowy: II/149/TK/1167/10
Data zawarcia umowy: 01.06.2010 r.
Opis projektu: Wykonanie nawierzchni, chodnika, przebudowa przepustu, wymiana oświetlenia ulicznego, inne prace niezbędne do realizacji inwestycji.
Data otrzymania środków: 17.11.2010 r.


pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych w formie nauki pływania w 2010 roku – „Już pływam”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nabór wniosków: do 19.02.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość projektu ogółem: 26.360,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 11.050,00 zł
Nr umowy: I/511/ES/834/10
Data zawarcia umowy: 12.04.2010
Opis projektu: 60 uczniów z 4 szkół podstawowych, nie umiejących pływać, zostało objętych na krytej pływalni bezpłatną nauką pływania w wymiarze 20 godzin. Cele projektu: nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających z kąpielisk, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, podniesienie sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Data otrzymania środków: 17.06.2010 r.


pr00RADOSNA SZKOŁA

Nazwa programu: Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
Instytucja wdrażająca: Wojewoda Małopolski
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Miejsce realizacji, nr umowy, kwota dofinansowania i wkład własny wnioskodawcy:
Szkoła Podstawowa w Radoczy; 133/352/MZ/1/ZA/2009; 6 000,00 zł; wkład własny rzeczowy
Szkoła Podstawowa w Witanowicach; 133/351/MZ/1/ZA/2009; 6 000,00 zł; wkład własny rzeczowy
Szkoła Podstawowa w Woźnikach; 133/350/MZ/2/ZA/2009; 6 000,00 zł; wkład własny rzeczowy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach; 133/353/MZ/1/ZA/2009; 12 000,00 zł; wkład własny rzeczowy
Opis projektu: Projekt zakładał utworzenie odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego poprzez urządzenie miejsc zabaw w szkołach połączone z zakupem pomocy dydaktycznych. Ich zadaniem było zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw został wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Zostały też wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne. Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko posiada możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służy temu obszar sali, w którym znajdują się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań , ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji.
Data otrzymania środków: 07.05.2010 r.