logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty zakończone

Projekty zakończone

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 08.12.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 33.600,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.920,00 zł
Numer umowy: —-
Data zawarcia umowy: 01.02.2023 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (8 grupy – 136 osób) w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej w okresie od 01.02.2023 r. do 15.12.2023 r. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2023 r.

pr00E-URZĄD W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasobu, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.02.01.01-12-0158/19
Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.210.380,70 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 820.299,99 zł
Numer umowy: RPMP.02.01.01-12-0158/19-00/XVII/13/FE/22
Data zawarcia umowy: 11.02.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu mieszkańców do cyfrowych usług publicznych poprzez m.in. modernizację serwerowni, zakup gminnego portalu interesanta, modernizację strony www, zakup geoportalu, zakup niezbędnych licencji oraz utworzenie stanowiska potwierdzenia profilu zaufanego.
Data otrzymania środków:28.12.2023 r.

pr00CYFROWA GMINA W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.11.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 224.190,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 224.190,00 zł
Numer umowy: 3290/1/2021
Data zawarcia umowy: 23.12.2021 r.
Opis projektu: W koncepcję realizacji grantu wpisują się wprowadzone do wniosku elementy dotyczące cyfryzacji Urzędu Gminy związane z zakupem sprzętu IT, doposażeniem i modernizacją serwerowni, zakupem oprogramowania oraz licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej, a także tworzeniem środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych w Urzędzie. Priorytetowym działaniem dla wzmocnienia odporności na zagrożenia jest również zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu Gminy. W tym celu obowiązkowo została przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa przez podmiot zewnętrzny posiadający wymagane certyfikaty. Wszystkie wymienione elementy wpisują się w szeroko pojętą koncepcję rozwoju cyfrowego Gminy oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Data otrzymania środków:22.12.2023 r.

pr00MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 3/5/2022
Data złożenia wniosku: 01.12.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 88.550,01 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 75.267,50 zł
Numer umowy: 00069-6523.2-SW0610007/22/23
Data zawarcia umowy: 21.02.2023 r.
Opis projektu: Operacja dotyczyła modernizacji budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice zlokalizowanego pod adresem ul. Dworska 9, 34-100 Tomice na działce nr 278/6 właścicielem nieruchomości jest Gmina Tomice, a nieruchomość jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach. Wnioskodawca dysponował prawem do dysponowania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, jak również zgodą zarządcy na realizację przedmiotowej operacji. Celem operacji był rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarach rybackich promującej dziedzictwo kulturowe rybołówstwa oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez modernizację budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Cel został osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną. Dzięki realizacji operacji poprawiła się jakość życia na obszarach wiejskich, a także aktywność społeczna.
W ramach operacji zostały zakupione następujące rzeczy: nagłośnienie na salę widowiskową, którego posiadanie pozwoli na realizację wielu wydarzeń artystycznych w tym promujących dziedzictwo kulturowe obszaru Doliny Karpia, krzesła bankietowo-konferencyjne (100 sztuk), dzięki którym w organizowanych wydarzeniach będzie mogło uczestniczyć więcej osób niż do tej pory, namioty ekspresowe (wymiar 3×6 m), które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez plenerowych. Dzięki nim zwiększył się komfort uczestnictwa w wydarzeniach, zwłaszcza przy deszczowej pogodzie, zestawy biesiadne (stół + 2 ławki – 10 kompletów), posiadanie tego typu wyposażenia pozwoli na zapewnienie miejsc siedzących na imprezach plenerowych, aparat fotograficzny, da możliwość dokumentacji organizowanych imprez, a co za tym idzie ich promocji, szafy, pozwolą na przechowywanie wielu materiałów wykorzystywanych na organizowanych warsztatach, zajęciach w ośrodku kultury dla społeczności lokalnej oraz remont sceny (cyklinowanie i malowanie).
Data otrzymania środków: 29.08.2023 r.

pr00BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI W POSTACI PUMPTRACKA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 1/2022
Data złożenia wniosku: 04.02.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 215.679,27 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 137.236,00 zł
Numer umowy: 02329-6935-UM0613057/22
Data zawarcia umowy: 27.04.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę pumptracka, będącego rowerowym placem zabaw.
Data otrzymania środków: 17.03.2023 r.

pr00MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RADOCZY

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 17.03.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 229.972,94 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 57.400,00 zł
Numer umowy: II/297/SI/3086/22
Data zawarcia umowy: 25.08.2022 r.
Opis projektu: Projekt zakładał modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego, polegającą na rozebraniu zniszczonej nawierzchni boiska, wykonaniu odwodnienia oraz wykonaniu nowej nawierzchni bezpiecznej. Dodatkowo zamontowane zostaną nowe elementy do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną oraz zostaną wymalowane linie.
Data otrzymania środków:16.02.2023 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 21.01.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 33.600,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.840,00 zł
Numer umowy: 285/2022
Data zawarcia umowy: 04.03.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (8 grupy – 140 osób) w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej w okresie od 15.02.2022 r. do 15.12.2022 r.. Stanowi on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2022 r.

pr00DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE GMINY TOMICE I MIASTA TRSTENA

Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Stowarzyszenie „Region Beskidy”
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: INT/EB/BES/1/VI/A/0228
Data złożenia wniosku: 05.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 22.167.22 euro
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 18.833,63 euro
Numer umowy: 66/BES/PL-SK
Data zawarcia umowy: 21.01.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał wydanie materiałów promujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy tomice i Miasta Trstena tj. wydanie albumu fotograficznego promującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Tomice oraz jej partnera, druk pocztówek promujących miejscowości z gminy Tomice i miasta partnerskiego i aktywizacja i zainteresowanie najmłodszych poprzez wydanie karty memory, prezentujących ptaki tomickich stawów i dziedzictwo kulturowe gm. Tomice oraz puzzli z przyrodniczą fotografią oraz zorganizowanie plenerowej wystawy fotograficznej z wernisażem i konkursu plastycznego dla lokalnej społeczności.
Data otrzymania środków: 30.12.2021 r./03.08.2022 r./22.12.2022 r.

pr00„RODZINNE PIKNIKI RYBNE – CZYLI ORGANIZACJA WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH DZIEDZICTWO KULTUROWE DOLINY KARPIA”

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 1/5/2020
Data złożenia wniosku: 22.06.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 30.180,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 25.000,00 zł
Numer umowy: 00069-6523.2-SW0610024/21
Data zawarcia umowy: 01.03.2021 r.
Opis projektu:Projekt zakładał organizację 6 wydarzeń (pikników). 3 zostały zorganizowane w roku 2021, a 3 w roku 2022. Na każdym pikniku były prowadzone animacje, rodzinne turnieje, mini spektakle oraz wspólne biesiadowanie przy dobrej muzyce w wykonaniu animatorów. Nie zabrakło także zabawy na zamku dmuchanym oraz degustacji ryb. Podczas poszczególnych wydarzeń ważną rolę odegrała promocja oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.
Data otrzymania środków: 03.11.2021 r./27.09.2022 r.

pr00MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH : 1) DROGA DO LEŚNICZÓWKI W TŁUCZANI NR DZIAŁKI 1301/2 W MIEJSCOWOŚCI ZYGODOWICE, 2) DROGA UL. LIPOWA NR DZIAŁKI 1420/1 W MIEJSCOWOŚCI RADOCZA

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 3225/2022-RPP/UMWM-KR
Data złożenia wniosku: 14.01.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 269.917,78 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 108.000,00 zł
Numer umowy: VI/18/RO/22
Data zawarcia umowy: 03.06.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 1) droga do leśniczówki w Tłuczani nr działki 1301/2 w miejscowości Zygodowice o długości 361,5 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia tj. wykonanie ścianek czołowych przepustów, ścięcie mechaniczne poboczy i uzupełnienie ich frezem asfaltowym z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem emulsją asfaltową, 2) droga ul. Lipowa nr działki 1420/1 w miejscowości Radocza o długości 310 mb – wykonanie powierzchniowego potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową, remont odwodnienia tj. czyszczenie rowów i przepustów, wykonanie ścianek czołowych przepustów i nowych przepustów, ścięcie mechaniczne poboczy i uzupełnienie ich materiałem kamiennym.
Data otrzymania środków: 08.07.2022 r.

pr00BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W WOŹNIKACH – ETAP 1

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 21.04.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 138.277,53 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 41.700,00 zł
Numer umowy: II/355/SI/3481/21
Data zawarcia umowy: 31.11.2021 r.
Opis projektu:Projekt zakładał powstanie centrum rekreacji w Woźnikach – etap 1. Realizacja związana była z budową placu rekreacyjnego z urządzeniem typu street workout oraz siłowni zewnętrznej w układzie trzech urządzeń zewnętrznych podwójnych.
Data otrzymania środków: 14.02.2022 r.

pr00MALUCH + 2021 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2021
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 03.11.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 14.400,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 11.520,00 zł
Numer umowy: 42/M2/2021
Data zawarcia umowy: 28.05.2021 r.
Opis projektu: Projekt zakłada zapewnienie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Tomicach.
Data otrzymania środków: 13.12.2021 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 07.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 515.203,61 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 295.250,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.181.2021.SS
Data zawarcia umowy: 06.12.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał remont drogi gminnej ul. Podlesie Nr 470365K w Tomicach (odcinek w km od 0+010 do 0+992). Polegał on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy oraz remoncie istniejącego odwodnienia tj. rowy, czyszczenie przepustów, wykonanie ścianek czołowych przepustów i przebudowa przepustów.
Data otrzymania środków: 08.02.2022 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 05.12.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 17.720,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 16.800,00 zł
Numer umowy: 64/113/121
Data zawarcia umowy: 01.02.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (4 grupy – 66 osób) w dwóch edycjach wiosennej 18.01.2021-25.06.2021 i jesiennej 1.09.2021-24.12.2021. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2021 r.

pr00BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TOMICE – WITANOWICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 00064-651-UM06000196/19
Data złożenia wniosku: 14.11.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.549.189,12 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 774.907,96 zł
Numer umowy: IXf/236/FE/20
Data zawarcia umowy: 28.08.2020 r.
Opis projektu: Projekt będzie polegać na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 2560 m (w ramach środków zewnętrznych wybudowanych zostanie 2322 m sieci). Budowa wodociągu rozpocznie się w Tomicach od włączenia do istniejącego wodociągu w rejonie skrzyżowania ulic Wadowickiej i Krakowskiej i zostanie poprowadzona do stacji uzdatniania wody w Witanowicach. Nowa inwestycja umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Tomice, podniesie niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, a przede wszystkim zniweluje występujące niedobory wody, zwłaszcza w okresie letnim. W wyniku realizacji inwestycji z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę skorzysta 2852 mieszkańców Gminy Tomice.
Data otrzymania środków: 06.12.2021 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. DŁUGA W TOMICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.02.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 135.659,01 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 67.829,00 zł
Numer umowy: VI/114/RO/21
Data zawarcia umowy: 27.07.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi rolniczej ul. Długa w Tomicach o długości 550 mb polegającą na powierzchniowym podwójnym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową, remoncie odwodnienia tj. czyszczeniu rowów i przepustów oraz modernizacji przepustów oraz ścięciu mechanicznym poboczy i uzupełnieniu ich materiałem kamiennym.
Data otrzymania środków: 10.11.2021 r.

pr00ZAKUP UBRAŃ KOSZAROWYCH I SPRZĘTU TRENINGOWEGO DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Mały Strażak 2021
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 26.05.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 11.655,36 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 3.065,92 zł
Numer umowy: VI/114/RO/21
Data zawarcia umowy: 30.08.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup wyposażenia dla młodych strażaków ochotników z terenu naszej Gminy (dla MDP Radocza – 15 kompletów ubrań koszarowych oraz fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej; dla MDP Lgota – 3 elementy toru przeszkód MDP CTIF tj. 2 tarcze nalewowe z akumulatorem, stanowisko przyrządów i armatur oraz stanowisko węzłów).
Data otrzymania środków: 15.10.2021 r.

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 10876004
Data złożenia wniosku: 16.11.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 54.480,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 17.628,00 zł
Numer umowy: 2020/0208/2249/ZSdU/DS/357/DW
Data zawarcia umowy: 25.03.2020 r.
Opis projektu: Projekt obejmował naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostało 120 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzili wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewniła uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 3 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków: 12.02.2021 r.

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: IXH/62/EK/17
Data zawarcia umowy: 20.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: 31.12.2020 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 05.12.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 23.680,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 22.400,00 zł
Numer umowy: 122/2020
Data zawarcia umowy: 15.01.2020 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (8 grup – 151 osób) w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2020-21.06.2020 i jesiennej 1.09.2020-12.12.2020. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2020 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. STRAŻACKA W TOMICACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 11.09.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 97.932,90 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 44.814,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.226.2020.ALo
Data zawarcia umowy: 22.12.2020 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał remont drogi gminnej ul. Strażackiej Nr 470375K w Tomicach (odcinek w km od 0+020 do 0+188). Polegał on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy, remoncie istniejącego odwodnienia oraz regulacji pionowej studzienek.
Data otrzymania środków: 29.12.2020 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. DWORSKA W TOMICACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.08.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 297.803,83 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 166.276,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.133.2020.KK
Data zawarcia umowy: 07.10.2020 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał remont drogi gminnej ul. Dworskiej Nr 470366K w Tomicach (odcinek w km od 0+000 do 0+192, w km od 0+196 do 0+561 i w km od 0+613 do 1+049). Polegał on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy, czyszczeniu przepustów oraz rowów.
Data otrzymania środków:10.11.2020 r.

pr00MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 25.03.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 69.700,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 48.510,00 zł
Numer umowy: I/1164/TS/1675/20
Data zawarcia umowy: 08.09.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakładał modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego polegającą na nałożeniu na istniejącą nawierzchnię asfaltową nowej nawierzchni syntetycznej na podbudowie ET oraz wymianie zniszczonych urządzeń sportowych tj. zestawu do gry w siatkówkę i zestawu do gry w koszykówkę.
Data otrzymania środków: 06.10.2020 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. GRANICZNA W WITANOWICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 27.02.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 156.227,68 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 54.643,00 zł
Numer umowy: VI/176/RO/20
Data zawarcia umowy: 21.07.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakładał modernizację drogi rolniczej o długości 590 mb. poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: 04.09.2020 r.

pr00ZDALNA SZKOŁA PLUS

Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 25.05.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 94.976,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 94.976,00 zł
Numer umowy: 5511163935
Data zawarcia umowy: 16.06.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakładał zakup 32 komputerów wraz z pełnym oprogramowaniem oraz 32 pakietów aplikacji biurowych.
Data otrzymania środków: 23.07.2020 r.

pr00ZDALNA SZKOŁA

Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 01.04.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 59.973,10 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 59.973,10 zł
Numer umowy: 2736/2020
Data zawarcia umowy: 11.05.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakładał zakup 20 komputerów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz 10 dodatkowych pakietów oprogramowania dla uczniów i nauczycieli.
Data otrzymania środków: 26.05.2020 r.

pr00AKTYWNY WYPOCZYNEK W TOMICACH – BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 2/4/2019
Data złożenia wniosku: 01.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 152.875,50 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.559,30 zł
Numer umowy: 00043-6523.2-SW0610003/19
Data zawarcia umowy: 29.05.2019 r.
Opis projektu: Operacja zakładał budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostępnianego obiektu infrastruktury rekreacyjnej przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach. W ramach operacji wykonano siłownię zewnętrzną o powierzchni 80 m2 wyposażoną w elementy o funkcji: podciąganie, drabinka, wyciskanie siedząc, prasa nożna, twister i wahadło. Ponadto wymieniono 450 mb nawierzchni na nieużytkowanym obiekcie rekreacyjnym, który zyskała nową, bezpieczną nawierzchnię SBR+ERDM.
Data otrzymania środków: 21.04.2020 r.

pr00MALUCH 2019 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach modułu 2
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 20.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 188.431,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 26.100,00 zł
Numer umowy: 4/M2/RC/F/2019
Data zawarcia umowy: 10.06.2019 r.
Opis projektu: Projekt zakładał zapewnienie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Tomicach.
Data otrzymania środków: 31.12.2019 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 03.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 26.640,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 25.200,00 zł
Numer umowy: —-
Data zawarcia umowy: 15.01.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (9 grup) w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2019 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. GRUDKI W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 18.10.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 204.056,57 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 163.245,00 zł
Numer umowy: WR-III.805.10.122.2019
Data zawarcia umowy: …..
Opis projektu: Projekt przewidywał remont drogi gminnej ul. Grudki Nr 470407K w Woźnikach (odcinek w km od 0+000 do 0+360 i w km od 0+922 do 1+239). Polegał on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy, czyszczeniu przepustów oraz rowów.
Data otrzymania środków: 23.12.2019 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 22.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 138.855,09 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 68.627,00 zł
Numer umowy: VI/139/RO/19
Data zawarcia umowy: 27.06.2019 r.
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację drogi rolniczej o długości 333 mb. poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: 19.12.2019 r.

pr00REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŹNIKACH – ETAP II A

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2019
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 13.03.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 34.176,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 13.670,00 zł
Numer umowy: II/148/RO/1836/19
Data zawarcia umowy: 22.07.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał remont schodów wejściowych i wykonanie przy nich balustrady stalowej, remont odprowadzenia wód opadowych z rynien, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku oraz na wymalowanie klatki schodowej.
Data otrzymania środków: 16.12.2019 r.

pr00REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŹNIKACH – ETAP II B

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2019
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 13.05.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 146.078,95 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 50.000,00 zł
Numer umowy: D/174/19/21
Data zawarcia umowy: 23.10.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 922,63 m2 (zakres niekwalifikowalny – 201,70 m2 – właściciel GS „SCh”)
Data otrzymania środków: 13.12.2019 r.

pr00ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKOM OSP Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczna Małopolska 2019
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 16.04.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 41.923,30 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 20.000,00 zł
Numer umowy: I/1758/RO/2427/19
Data zawarcia umowy: 14.08.2019 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał doposażenie jednostki OSP Tomice w 4 aparaty powietrzne wraz z butlami kompozytowymi, sygnalizatorami bezruchu oraz panoramicznymi maskami pełnotwarzowymi oraz 2 zapasowe butle kompozytowe oraz jednostki OSP Lgota w 6 kompletów ubrań ochronnych do działań bojowych.
Data otrzymania środków: 11.12.2019 r.

pr00MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 01.04.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 252.872,97 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 163.000,00 zł
Numer umowy: I/1728/TS/2384/19
Data zawarcia umowy: 12.08.2019 r.
Opis projektu: Projekt zakładał modernizację ogólnodostępnego boiska sportowego o wymiarach 42×22 m. polegającą na odczyszczeniu boiska sportowego, sfrezowaniu wysokich uszkodzeń, nierówności, wywierceniu otworów filtracyjnych, zagruntowaniu powierzchni i wyłożeniu nawierzchni, w tym właściwej nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej o wysokości włosia 15-17 mm. Na całości zostały wymalowane linie. Dodatkowo zostały zamontowane nowe bramki, piłkochwyty i odnowione trybuny.
Data otrzymania środków: 26.11.2019 r.

pr00ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU UTWORZENIA CENTRUM REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADOCZA

Nazwa programu: Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 1/2/2018
Data złożenia wniosku: 23.04.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 531.360,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 299.977,00 zł
Numer umowy: SW06-6523.2-SW0610024/18/19
Data zawarcia umowy: 07.02.2019 r.
Opis projektu: Operacja zakładała budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostępnianego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w postaci centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza przy ul. Piastowskiej w centrum wsi. W ramach operacji wykonano: siłownię zewnętrzną otwartą złożoną z czterech zestawów podwójnych, plac zabaw, na którym znajdują się urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury.Dodatkowo strefa rekreacyjna wyposażona zostałae w tablicę informacyjną połączoną ze stojakiem rowerowym i ławką bez oparcia, ławki parkowe bez oparcia, ławki z oparciem połączone z elementami rekreacji dla osób starszych typu Active Senior, ławki z siedziskiem i oparciem drewnianym, kosze na śmieci z nakrywką, tablice informacyjne z regulaminem dla siłowni i placu zabaw oraz dwie ozdobne pergole, pod którymi znalazły się ławki z oparciem oraz dwa zestawy do gier (stół do szachów oraz dwa siedziska). Całość od strony potoku „Radoczanka” została zabezpieczona ogrodzeniem wewnętrznym panelowym.
Data otrzymania środków: 12.11.2019 r.

pr00ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE MIESZKAŃCÓW W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Cyfrowa Polska
Instytucja wdrażająca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 25.06.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 53.143,67 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 53.143,67 zł
Numer umowy: 15/EK/06/2018
Data zawarcia umowy: 30.07.2018
Opis projektu: Projekt przewidywał podniesienie kompetencji cyfrowych 96 mieszkańców Gminy Tomice w wieku 25-74 w wyniku realizacji 128 h. szkoleń w 8 grupach.
Data otrzymania środków: 30.09.2019 r.

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 8634023
Data złożenia wniosku: 02.11.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 46.656,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 18.569,00 zł
Numer umowy: 2019/0167/2249/ZSdU/DS/546/TP
Data zawarcia umowy: 07.03.2019 r.
Opis projektu: Projekt obejmował naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostało 105 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzili będą wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewnił uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 3 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków: 27.06.2019 r.

pr00BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: …..
Data złożenia wniosku: 12.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 2.459.843,38 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 954.338,50 zł
Numer umowy: 00017-65150-UM0600125/16
Data zawarcia umowy: 29.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami, z 3 sieciowymi przepompowniami wraz z zasilaniem i oświetleniem oraz 4 przydomowymi oczyszczalniami ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Tomice o długości 6,914 km oraz wyposażenie 312 osób w dostęp do sieci kanalizacyjnej.
Data otrzymania środków: 01.2019 r.

pr00BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 2/3/2017
Data złożenia wniosku: 20.01.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 335.253,82 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 190.516,00 zł
Numer umowy: 00057-6935-UM0610222/17
Data zawarcia umowy: 29.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Tomice w postaci placu zabaw dla dzieci o powierzchni 1050 m2 wraz z przyległymi miejscami postojowymi, jako miejsca wspólnych spotkań dzieci i ich opiekunów . Budowa placu zabaw była pierwszym etapem działań zmierzających do zagospodarowania terenu przy ZSP w Tomicach ca cele sportowo-rekreacyjne, obejmujących również modernizację boisk sportowych, budowę siłowni zewnętrznej i sceny letniej.
Data otrzymania środków: 04.01.2019 r.

pr00MALUCH 2018 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach modułu 1b i 2
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 17.11.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 195.392,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 58.000,00 zł
Numer umowy: 28/M2/2018 / 5/M1b/T/2018
Data zawarcia umowy: 16.05/2018 r. / 17.05.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje wymianę chodnika obok budynku żłobka wraz z aranżacją przenośnego placu zabaw, doposażenie istniejącego żłobka w niezbędne pomoce dydaktyczne i wyposażenie, zakup 6-osobowego wózka spacerowego, utworzenie dwóch dodatkowych miejsc oraz zapewnienie jego funkcjonowania.
Data otrzymania środków: 31.12.2018 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 05.01.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 29.600,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 28.000,00 zł
Numer umowy: 174/SKS/2018
Data zawarcia umowy: 15.01.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2018-22.06.2018 i jesiennej 3.09.2018-15.12.2018. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2018 r.

pr00ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKOM OSP Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczna Małopolska 2018
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.03.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 18.000,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 7.143,00 zł
Numer umowy: I/2361/SR/3349/19
Data zawarcia umowy: 23.10.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup akumulatorowego masztu oświetleniowego LED o mocy 16000 lm oraz 4 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych tj. ubrania specjalnego, hełmu, rękawicy, butów i kominiarki dla OSP Tomice.
Data otrzymania środków: 20.12.2018 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. ZIELONA W RADOCZY

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.02.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 133.920,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 56.817,00 zł
Numer umowy: VI/159/RO/18
Data zawarcia umowy: 12.06.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi rolniczej – ul. Zielonej w Radoczy o długości 420 mb. poprzez modernizację odwodnienia – wyczyszczenie rowów i przepustów z namułu oraz wykonanie ścianek czołowych przepustów, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem, uzupełnienie podbudowy kruszywem wraz z wyprofilowaniem nawierzchni, a także wykonanie nakładki z powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i gryzem..
Data otrzymania środków: 29.11.2018 r.

pr00OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY TOMICE – CZ. III

Nazwa programu: Ochrona Powietrza
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 29.03.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 266.500,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 133.250,00 zł
Numer umowy: D/240/18/21
Data zawarcia umowy: 21.09.2018 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje demontaż 30 szt. kotłowni węglowych opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, montaż 19 szt. wysokosprawnych, nowoczesnych i ekologicznych kotłów na paliwo stałe opalane węglem wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 4 szt. kotłów na biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. oraz 7 szt. kotłów gazowych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Nowe źródła ciepła spełniać będą normy określone przez WFOŚiGw w Krakowie w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
Data otrzymania środków: 14.11.2018 r.

pr00ZAKUP ODZIEŻY SPECJALNEJ I SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczny Strażak 2018
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 27.02.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 8.298,81 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 4.000,00 zł
Numer umowy: D/123/18/36
Data zawarcia umowy: 27.06.2018
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup trzech kompletów umundurowania ochronnego posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla strażaków – ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach.
Data otrzymania środków: 21.08.2018 r.

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 6098901
Data złożenia wniosku: 10.11.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 54.439,99 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 18.000,00 zł
Numer umowy: 2018/0181/2249/ZSdU/DS/TP/1015
Data zawarcia umowy: 16.03.2018 r.
Opis projektu: Projekt obejmował naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostało 105 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzili wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewniła uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 2 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków: 08.08.2018 r.

pr00OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TOMICE

Nazwa programu: Przygotowanie programów rewitalizacji
Instytucja wdrażająca: Województwo Małopolskie i Ministerstwo Rozwoju
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 04.08.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 111.399,98,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 100.259,98 zł
Numer umowy: IXA/585/PR/16
Data zawarcia umowy: 20.10.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2017-2023, z uwagi na fakt, iż wstępna diagnoza Gminy Tomice potwierdziła występowanie w jej granicach terenów zdegradowanych, wymagających podjęcia w ramach sporządzanego programu zintegrowanych działań naprawczych. Po przeprowadzeniu działań przygotowawczych m.in. zebraniu niezbędnych danych i konsultacji społecznych, został opracowany program, który będzie stanowił dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne.
Data otrzymania środków: 13.07.2018 r.

pr00MALUCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 203.829,27 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 131.960,00 zł
Numer umowy: 7/M1/T/2017
Data zawarcia umowy: 25.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał adaptację istniejących pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach na potrzeby żłobka, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie jego funkcjonowania w 2017 roku.
Data otrzymania środków: 15.02.2018 r.

pr00ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP W TERENU GMINY TOMICE

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sprawiedliwości
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 171110-01108
Data złożenia wniosku: 10.11.017 r.
Wartość projektu ogółem: 36.600,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 35.400,00 zł
Numer umowy: DSRiN-V-7211-187/17
Data zawarcia umowy: 01.12.2017 r.
Opis projektu: Projekt obejmował zakup sprzętu ratowniczego tj. 4 zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 z szynami i deską oraz 2 szt. defibrylatorów AED niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku popełnionego przestępstwa dla sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tomice.
Data otrzymania środków: 11.01.2018 r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 15.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 24.400,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 22.400,00 zł
Numer umowy: 95/SKS/2017
Data zawarcia umowy: 23.01.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch edycjach wiosennej 16.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017. Stanowił on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: 31.12.2017 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. SŁONECZNA W WOŹNIKACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 17.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 132.617,43 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 38.406,00 zł
Numer umowy: VI/161/RO/17
Data zawarcia umowy: 19.06.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi rolniczej– ul. Słonecznej w Woźnikach o długości 330 mb. poprzez wyczyszczenie nawierzchni drogowej, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz obustronne ścięcie poboczy, uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem i powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: 30.11.2017 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. PODLAS W LGOCIE

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 19.06.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 77.594,44 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 30.000,00 zł
Numer umowy: VI/208/RO/17
Data zawarcia umowy: 07.09.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi rolniczej – ul. Podlas w Lgocie o długości 250 mb. poprzez wyczyszczenie rowów i przepustów z namułu, modernizację odwodnienia, wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz ścinanie poboczy, uzupełnienie kamieniem i utrwalenie emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków: 30.11.2017 r.

pr00OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY TOMICE – CZ. II

Nazwa programu: Ochrona Powietrza
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.03.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 384.200,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 192.100,00 zł
Numer umowy: D/252/17/21
Data zawarcia umowy: 02.10.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał demontaż 40 szt. kotłowni węglowych opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, montaż 30 szt. ekologicznych kotłów na paliwo stałe opalane węglem wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 2 kotła na biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. oraz 8 szt. kotłów gazowych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Nowe źródła ciepła spełniać będą normy określone przez WFOŚiGw w Krakowie w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
Data otrzymania środków: 29.11.2017 r.

pr00ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO I ODZIEŻY SPECJALNEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY TOMICE

Nazwa programu: Bezpieczny Strażak 2017
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 28.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 2.770,45 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 1.385,22 zł
Numer umowy: 19.07.2017 r.
Data zawarcia umowy: D/184/17/36
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup jednego kompletu umundurowania bojowego dla OSP Witanowice składającego się z ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, kominiarki i rękawic.
Data otrzymania środków: 26.09.2017 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2017

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 07.12.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 41.438,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 13.300,00 zł
Numer umowy: I/306/TS/407/17
Data zawarcia umowy: 06.03.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów (8 grup po 15 uczestników) z klas I-VI szkół podstawowych, w wymiarze 16 zajęć 45-minutowych dla każdego uczestnika. Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 13 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Data otrzymania środków: 11.07.2017 r.

pr00OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY TOMICE

Nazwa programu: Ochrona Powietrza
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 23.05.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 177.691,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 67.261,33 zł
Numer umowy: D/334/16/21
Data zawarcia umowy: 29.09.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał zastąpienie w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tomice starych źródeł ciepła, nowymi, wysokosprawnymi i ekologicznymi. Poprzez przyznanie pomocy finansowej przez Gminę Tomice dla właścicieli budynków mieszkalnych realizujących wymianę, nastąpiło zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, co w konsekwencji przyczyniło się do poprawy jakości powietrza oraz poprawy jakości życia na terenie gminy.
Data otrzymania środków: 28.12.2016 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. KANIOWSKA W ZYGODOWICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 16.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 53.887,16 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 26.943,58 zł
Numer umowy: VI/274/RO/16
Data zawarcia umowy: 19.09.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi dojazdowej do pół – ul. Kaniowska w Zygodowicach o długości 253 m. poprzez wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej i warstwy ścieralnej oraz obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy klińcem.
Data otrzymania środków: 28.12.2016 r.

pr00MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ – UL. ŁĘG W TOMICACH

Nazwa programu: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 18.03.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 112.736,88 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 36.020,00 zł
Numer umowy: VI/146/RO/16
Data zawarcia umowy: 29.06.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał modernizację drogi dojazdowej do pół – ul. Łęg w Tomicach o długości 1140 m. poprzez uzupełnienie podbudowy kamieniem łamanym, powierzchniowe podwójne utrwalenie (emulsja + grys) oraz ścięcie poboczy.
Data otrzymania środków: 14.12.2016 r.

pr00REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZYGODOWICACH

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2016
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 06.05.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 71.606,58 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 35.803,29 zł
Numer umowy: D/269/16/21
Data zawarcia umowy: 13.09.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał prace remontowo-budowlane polegające na demontażu 2 okien i fragmentu ściany z luksfer oraz montażu w ich miejsce 3 okien PCV, wymianie 2 drzwi i włazu na 3 drzwi stalowe ocieplone, demontażu i wymianie parapetów zewnętrznych, wykonania docieplenia ścian zewnętrznych oraz ścian cokołu budynku, a także wymianie istniejącej instalacji rynnowo-odwadniającej.
Data otrzymania środków: 16.11.2016 r.

pr00BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKA PODSTAWĄ SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Nazwa programu: Bezpieczny Strażak 2016
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 30.03.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 21.400,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 10.700,00 zł
Numer umowy: D/270/16/36
Data zawarcia umowy: 14.09.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał zakup 8 kompletów umundurowania dzięki czemu nastąpiło zwiększenie zabezpieczenia strażaków – ratowników przed skutkami likwidacji zagrożeń, poprawiło się bezpieczeństwo strażaków – ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz zmniejszyło się zagrożenie w środowisku naturalnym, w tym szczególnie cennym przyrodniczo obszarze NATURA 2000.
Data otrzymania środków: 26.10.2016 r.

pr00BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADOCZY

Nazwa programu: Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 1910013
Data złożenia wniosku: 26.05.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 1.070.100,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 318.000,00 zł
Numer umowy: 2015/0526/2249/SubA/DIS/T
Data zawarcia umowy: 14.12.2015 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał budowę sali gimnastycznej o wymiarach 13,8 m x 29,3 m i wysokości 5,32 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowych i pomieszczeniem nauczyciela wychowania fizycznego.
Data otrzymania środków: 18.10.2016 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2016

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 07.12.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 42.390,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 11.300,00 zł
Numer umowy: I/381/PT/489/16
Data zawarcia umowy: 14.03.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów (8 grup po 15 uczestników) z klas I-VI szkół podstawowych, w wymiarze 16 zajęć 45-minutowych dla każdego uczestnika. Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 14 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
Data otrzymania środków: 15.07.2016 r.

pr00REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WITANOWICACH

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2015
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 27.02.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 46.799,44 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 22.763,00 zł
Numer umowy: II/80/SR/1457/15
Data zawarcia umowy: 13.07.2015 r.
Opis projektu: Projekt zakładał przede wszystkim konserwację pokrycia dachowego, wymianę orynnowania oraz wymianę i montaż drzwi garażowych. Zdemontowane zostały ponadto szklane pustaki, a w ich miejsce zostało zamontowane okno.
Data otrzymania środków: 14.12.2015 r.

pr00REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WITANOWICACH

Nazwa programu: Małopolskie Remizy 2015
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 04.05.2015 r.
Wartość projektu ogółem: 78.200,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 39,100,00 zł
Numer umowy: D/348/15/21
Data zawarcia umowy: 21.10.2015 r.
Opis projektu: Projekt zakładał wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku na parterze i piętrze, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnicy oraz docieplenie zewnętrzne stropu na wejściem głównym.
Data otrzymania środków: 09.11.2015 r.

pr00KREOWANIE CIEKAWOŚCI ŚWIATA

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.01.02-12-097/12
Data złożenia wniosku: —
Wartość projektu ogółem: 604.184,77 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 604.184,77 zł
Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-12.0-97/12-00
Data zawarcia umowy: 22.03.2013 r.
Opis projektu: Celem projektu było podniesienie i dostosowanie poziomu umiejętności 194 uczniów Gimnazjum w Tomicach w zakresie kompetencji kluczowych po to, aby wyrównać szanse edukacyjne oraz zmniejszyć różnice w jakości usług edukacyjnych gimnazjum w stosunku do innych szkół. W projekcie były realizowane zajęcia wyrównawcze dla dzieci m.in. z matematyki, geografii, biologii, fizyki, chemii , języków obcych oraz dodatkowe z fotografii, informatyki, ceramiki, tańca i dziennikarstwa.
Data otrzymania środków: 27.07.2015 r.

pr00MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.01.01-12-093/14
Data złożenia wniosku: 09.07.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 555.225,69 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 555.225,69 zł
Numer umowy: —
Data zawarcia umowy: 29.08.2014 r.
Opis projektu: Celem projektu było wsparcie 7 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych na terenie gminy Tomice. We wszystkich oddziałach przedszkolnych zostały dokonane działania w zakresie organizacji placów zabaw tj. została wykonana bezpieczna nawierzchnia, zostały zakupione zabawki wielofunkcyjne, zostały zakupione i zamontowane huśtawki, bujaki i inne elementy placów zabaw. W oddziałach przy SP Woźniki zostały dostosowane toalety do potrzeb dzieci, jak również dla personelu. W związku z tworzeniem jak najlepszych warunków w oddziałach przedszkolnych zostały zakupione do każdego oddziału nowe meble przedszkolne, dodatkowe zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie szatni. Doposażone zostały kuchnie w nowe piece, kuchenki oraz sprzęt do gotowania i wydawania posiłków.
Data otrzymania środków: 27.07.2015 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2015

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.12.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 42.240,06 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 12.280,00 zł
Numer umowy: I/266/PT/385/15
Data zawarcia umowy: 16.03.2015 r.
Opis projektu: Projekt przewidywał naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów (8 grup po 15 uczestników) z klas I-VI szkół podstawowych, w wymiarze 16 zajęć 45-minutowych dla każdego uczestnika. Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 16 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
Data otrzymania środków: 17.07.2015 r.

pr00AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE TOMICE – ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH, CERAMICZNYCH ORAZ WIKLINIARSKICH JAKO DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 02/01/MP/2013/III
Data złożenia wniosku: 23.01.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 6.333,80 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 4.966,24 zł
Numer umowy: 02353-6930-UM0640404/14
Data zawarcia umowy: 04.06.2014 r.
Opis projektu: Celem projektu było wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie seminarium z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów kulinarnych, ceramicznych oraz wikliniarskich.
Data otrzymania środków: 08.05.2015 r.

pr00CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE (01.01.2013-31.12.2014)

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/7.1.1/ I /09 SYSTEM
Wnioskodawca: Gmina Tomice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
Nr wniosku: WND-POKL.07.01.01-12-012/12
Wartość projektu ogółem: 311.952,42 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 269.181,91 zł
Nr umowy: Aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-12-072/10-03 (Umowa UDA-POKL.07.01.01-12-072/10-00
Data zawarcia umowy: 07.02.2013 r.
Opis projektu: Grupa docelowa – 45 Uczestników Projektu z otoczeniem (30K i 15M), bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w tym rolników, korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Tomice.
Rodzaj wsparcia: indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, trening kompetencji i umiejętność społecznych, trening kompetencji rodzicielskich, kursy zawodowe w zależności od określonej ścieżki zawodowej.
Data otrzymania środków: 19.01.2015 r.

pr00DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA CYKLU WYDARZEŃ POD HASŁEM „ŁĄCZY NAS RZEKA”: SPŁYW KAJAKOWY, WYCIECZKA ORNITOLOGICZNA „WZDŁUŻ RZEKI SKAWY I WISŁY” ORAZ IMPREZA REKREACYJNA NAD POTOKIEM RADOCKIM

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 4 Leader
Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 02/02/MP/2014
Data złożenia wniosku: 10.03.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 10.477,60 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 8.250,00 zł
Numer umowy: 02456-6930-UM0640573/14
Data zawarcia umowy: 05.08.2014 r.
Opis projektu: Zorganizowano Dni Gminy Tomice, na które składał się cykl wydarzeń pod hasłem „Łączy nas rzeka”. W ramach proponowanych wydarzeń zostały zorganizowane następujące przedsięwzięcia: a) spływ kajakowy „Kajakiem przez Dolinę Karpia” – Celem imprezy było ukazanie dziedzictwa przyrodniczego Doliny Karpia, a w szczególności Doliny Dolnej Skawy; b) wycieczka ornitologiczna dla dzieci i młodzieży „Wzdłuż rzeki Skawy i Wisły” – Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży oraz „żywa” obserwacja wielu gatunków roślin i ptactwa zamieszkującego wzdłuż rzek Doliny Karpia; c) zorganizowanie imprezy rekreacyjnej nad potokiem Radockim – celem była organizacja imprezy, podczas której zostały zorganizowane konkursy mające ukazać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD, a w szczególności Gminy Tomice. Imprezę urozmaiciły występy lokalnych zespołów artystycznych oraz atrakcje: stoisko ceramiczno – garncarskie, kącik plastyczny dla dzieci, warsztaty cyrkowe. Na imprezie został zakończony Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany dla mieszkańców Doliny Karpia. Na imprezie został również zaprezentowany biesiadny występ artystyczny.
Data otrzymania środków: 08.01.2015 r.

 

pr00MODERNIZACJA I ADAPTACJA BOKSÓW GARAŻOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM OSP LGOTA

Nazwa programu: „Małopolskie Remizy 2014
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 27.02.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 62.907,60 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 26.920,00 zł
Numer umowy: II/98/SR/1612/14
Data zawarcia umowy: 23.07.2014 r.
Opis projektu: Wykonano modernizację istniejących 2 boksów garażowych m.in. wymianę drzwi garażowych, grzejników, posadzki, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz przekształceniu 1 boksu w salkę szkoleniowo-organizacyjną. Dodatkowo przez budynkiem zostały wykonane nowe murki oporowe z barierkami ochronnymi oraz ułożono chodnik z kostki brukowej.
Data otrzymania środków: 18.12.2014 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2014

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku 2014
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 05.12.2013 r.
Wartość projektu ogółem: 41.000,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 8.810,00 zł
Numer umowy: I/174/PT/255/14
Data zawarcia umowy: 03.03.2014 r.
Opis projektu: Zorganizowanie 8 kursów pływania dla 15-osobowych grup uczniów klas II-VI szkół podstawowych, z których każdy obejmowała 15 godzin lekcyjnych (15 jednorazowych wejść na basen z częstotliwością 1-2 wejść na tydzień). Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 3 marca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
Data otrzymania środków: 18.07.2014 r.

pr00FESTIWAL KULINARNY GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 04/03/MP/2012
Data złożenia wniosku: 06.07.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 19.304,35 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 15.300,00 zł
Nr umowy: 01268-6930-UM0640974/12
Data zawarcia umowy: 12.02.2013 r.
Opis projektu: Operacja wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspomogła rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze kulinarnym w tym: warsztatów z tworzenia kulinarnego produktu lokalnego, warsztatów kulinarnych, pokazu kulinarnego oraz wydania broszury kulinarnej. Operacja przyczyniła się do wyłonienia jednego produktu z Gminy Tomice, który w przyszłości może starać się o certyfikację w Dolinie Karpia.
Data otrzymania środków: 16.01.2014 r.

pr00DROGA DO LEPSZEGO ZARZĄDZANIA

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre działanie
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wnioskodawca: TechMaster M.Stasica wraz z partnerami: Gmina Tomice, Gmina Gorlice, Gmina Lanckorona, Gmina Krościenko nad Dunajcem, Gmina Skała
Nr wniosku: POKL.05.02.01-00-001/12
Data złożenia wniosku: 08.02.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 1.720.933,69 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 1.720.933,69 zł
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-001/12-00
Data zawarcia umowy: 26.10.2012 r.
Opis projektu: Poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez pięć j.s.t na podstawie wyników samooceny CAF. Zostało to zrealizowane poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych przez urzędy, wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kadr urzędów oraz wzmocnienie zdolności jednostek samorządu w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.
Data otrzymania środków: 31.12.2013 r.

pr00ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ZYGODOWICACH POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA ORAZ ODNOWIENIE I UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Odnowa i rozwój wsi
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 13/03/O/2012
Data złożenia wniosku: 09.07.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 413.949,42 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 267.846,00 zł
Nr umowy: UM06-6930-UM0630970/12
Data zawarcia umowy: 23.01.2013 r.
Opis projektu: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, w tym budowę chodnika przy drodze powiatowej, o dużym natężeniu ruchu i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych (jako budowa systemu informacji turystycznej).
Data otrzymania środków: 14.11.2013 r.

pr00RÓWNE SZANSE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-12-107/11
Data złożenia wniosku: 01.07.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 130.769,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 128.544,78 zł
Nr umowy: UDA.POKL.09.01.02-12-107/11-00
Data zawarcia umowy: 03.11.2011 r.
Opis projektu: Projektem zostali objęci uczniowie i uczennice klas I-III czterech szkół podstawowych gminy Tomice. W oparciu o przeprowadzone diagnozy w poszczególnych szkołach w zajęciach pozalekcyjnych wzięło udział 183 uczniów. Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne w każdej szkole było przeprowadzenie zajęć specjalistycznych, wspomagających pracę szkoły w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych. W projekcie, trwającym od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., zostały przeprowadzone następujące zajęcia: zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla uczniów z wadami postawy, zajęcia dla uczniów uzdolnionych muzyczno – plastycznie, zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi oraz zajęcia z języka angielskiego.
Data otrzymania środków: 24.09.2013 r.

pr00MAGICZNY ANGIELSKI W SZKOLE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.05.00-12-542/11
Data złożenia wniosku: 30.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 40.332,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 39.579,22 zł
Numer umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-542/11-00
Data zawarcia umowy: 26.04.2012 r.
Opis projektu
: Podniesiono jakość edukacji w ZSP w Tomicach poprzez umożliwienie nauki języka angielskiego 54 dzieciom metodą Magic English.
Data otrzymania środków: 04.09.2013 r.

pr00ANGIELSCY UCZNIOWIE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.05.00-12-541/11
Data złożenia wniosku: 30.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 38.403,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 38.368,64 zł
Numer umowy: UDA_POKL.09.05.00-12-541/11-00
Data zawarcia umowy: 26.04.2012 r.
Opis projektu: Podniesiono jakość edukacji w SP w Witanowicach poprzez umożliwienie nauki języka angielskiego 41 dzieciom metodą Magic English.
Data otrzymania środków: 04.09.2013 r.

pr00BEZOBSŁUGOWY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY TOMICE Z ZASTOSOWANIEM WOLNOSTOJĄCYCH GABLOT INFORMACYJNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Nazwa programu: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
Działanie 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
Zakres działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: SW06-6173-SW0600009/12
Data złożenia wniosku: 27.01.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 59.140,81 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 40.869,65 zł
Nr umowy: 00024-6173-SW0600009/12
Data zawarcia umowy: 01.06.2012 r.
Opis projektu: Utworzono bezobsługowy system informacji turystycznej w formie 12 szt. wolnostojących tablic informacyjnych pełniących funkcję punktów informacji turystycznej we wszystkich sześciu miejscowościach.
Data otrzymania środków: 08.08.2013 r.

pr00JUŻ PŁYWAM 2013

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku 2013
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: —
Wartość projektu ogółem: 41.325,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 9.000,00 zł
Numer umowy: —-
Data zawarcia umowy: 04.04.2013 r.
Opis projektu: Zorganizowanie 8 kursów pływania dla 15-osobowych grup uczniów klas II-III szkół podstawowych, z których każdy obejmował 15 godzin lekcyjnych (15 jednorazowych wejść na basen z częstotliwością 1-2 wejść na tydzień). Kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nauka pływania odbywała się od poniedziałku do piątku według harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół z kierownictwem Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach w terminie od 8 kwietnia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.
Data otrzymania środków: 25.07.2013 r.

pr00TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TOMICACH, RADOCZY, WITANOWICACH I WOŹNIKACH

Nazwa programu: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nr konkursu: 5/2010/7.2
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: MRPO.07.02.00-12-215/10
Data złożenia wniosku: 15.06.2010 r.
Wartość projektu ogółem: 1.245.240,40 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 435.165,34 zł
Data zawarcia umowy: 09.08.2011 r.
Nr umowy: MRPO.07.02.00-12-215/10-00-XVI/59/FE/11
Opis projektu: Przy szkole w Tomicach w ramach termomodernizacji wykonano przyłącze gazu oraz obieg kotłowy, zmodernizowana została instalacja CO wraz z izolacją. W Tomicach wykonane zostało dodatkowo ocieplenie istniejącego obiektu. Dla budynku szkolnego w Radoczy wymieniono grzejniki wraz z armaturą, ponadto przeprowadzone zostały próby szczelności gazu, a dodatkowo wykonano ocieplenie istniejącego obiektu. W Woźnikach i Witanowicach prace termomodernizacyjne polegały na modernizacji CO. W każdym budynku szkolnym objętym projektem zostały ocieplone ściany zewnętrzne budynków.
Data otrzymania środków: 18.07.2013 r.

pr00KARPIOWE DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA SPŁYWU KAJAKOWEGO, RAJDU ROWEROWEGO, IMPREZY PLENEROWEJ: ŚWIĘTO KARPIA W GMINIE TOMICE – DOŻYNKI GMINNE

Nazwa programu: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
Działanie 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
Zakres działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
Wnioskodawca:Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: SW06-6173-SW0600002/12
Data złożenia wniosku: 27.01.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 22.855,27 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 18.000,87 zł
Nr umowy: 00033-6173-SW0600002/12
Data zawarcia umowy: 09.07.2012 r.
Opis projektu: Zorganizowanie spływu kajakowego, rajdu rowerowego, imprezy plenerowej: Święto Karpia w Gminie Tomice – Dożynki Gminne.
Data otrzymania środków: 25.06.2013 r.

pr00WYDANIE MAPY TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZEJ GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 12/10/MP/2012
Data złożenia wniosku: 09.07.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 11.500,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 8.500,00 zł
Nr umowy: 01217-6930-UM0640973/12
Data zawarcia umowy: 08.01.2013 r.
Opis projektu: Wypromowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rozwój turystyki na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju obszaru „Dolina Karpia” poprzez przygotowanie i wydanie publikacji „Gmina Tomice – mapa turystyczno-przyrodnicza” oraz ich nieodpłatną dystrybucję.
Data otrzymania środków: 06.05.2013 r.

pr00CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE (01.04.2010-31.12.2012)

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/7.1.1/ I /09 SYSTEM
Wnioskodawca: Gmina Tomice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
Nr wniosku: WND-POKL.07.01.01-12-072
Wartość projektu ogółem: 443.361,22 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 381.423,66 zł
Nr umowy: UDA-POKL.07.01.01-12-072/10-00
Data zawarcia umowy: 07.05.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 36 osób (27 kobiet i 9 mężczyzn), bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy i pobierających zasiłki.
Szczegółowy rodzaj wsparcia: trening kompetencji i umiejętność społecznych, trening pracy, trening kompetencji życiowych, trening kompetencji rodzicielskich, trening antystresowy, kurs komputerowy I i II stopnia, kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs gastronomiczny z elementami cateringu.
Data otrzymania środków: 25.02.2013 r.

pr00BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOŹNIKACH

Nazwa programu: „Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —-
Data złożenia wniosku: —-
Wartość projektu ogółem: 1.204.260,52 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 220.000,00 zł
Nr umowy: 2012/0060/2249/SubA/DIS/T
Data zawarcia umowy: 14.08.2012 r.
Opis projektu: Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woźnikach”.
Data otrzymania środków: 20.12.2012 r.

pr00REMONT BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ REMIZY W WOŹNIKACH

Nazwa programu: „Małopolskie Remizy 2012”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: SR-I.7013.6.10.2012
Data złożenia wniosku: 15.03.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 67.950,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 30.100,00 zł
Nr umowy: I/1313/SR/2091/12
Data zawarcia umowy: 24.08.2012 r.
Opis projektu: Wykonanie szeregu prac remontowych na obiekcie OSP Woźniki. Były to: wymiana bramy garażowe, remont pomieszczeń OSP w tym sanitarnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników oraz wymiana rynien i rur spustowych.
Data otrzymania środków: 17.12.2012 r.

pr00ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM TOMIC POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Odnowa i Rozwój Wsi
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków III: 06.04.2011 r. – 04.05.2011 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 20/04/O/2011
Data złożenia wniosku: 04.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 496.293,50 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 180.288,85 zł
Opis projektu: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi, w tym wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej, o dużym natężeniu ruchu.
Data otrzymania środków: 28.09.2012 r.

pr00EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: WND-POKL.09.05.00-12-423/11
Data złożenia wniosku: 31.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 41.939,88 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 41.939,88 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00
Data zawarcia umowy: 06.03.2012 r.
Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji 60 członków OSP z terenu Gminy Tomice poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania pojazdami pow. 3,5 t. przez 8 członków OSP, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi drabin mechanicznych przez 8 członków OSP, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem przez 60 członków OSP oraz udział w kształceniu ustawicznym.
Data otrzymania środków: 23.03.2013 r.

pr00MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM TOMIC POPRZEZ REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: FE.IX.432.1.130.2011
Data złożenia wniosku: 27.01.2011 r.
Status projektu: złożony w Urzędzie Marszałkowskim
Wartość projektu ogółem: 657.286,65 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 243.906,00 zł
Nr umowy: 00040-6922-UM0600130/11
Data zawarcia umowy: 09.08.2011 r.
Opis projektu: Poprawa stanu dróg i chodników poprzez wykonanie remontu chodnika i urządzeń odwodnienia przy drodze powiatowej o dużym natężeniu ruchu. Realizacja operacji wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.
Data otrzymania środków: 11.06.2012 r.

pr00ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM WOŹNIK POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: FE.IX.432.1.129.2011
Data złożenia wniosku: 27.01.2011 r.
Status projektu: złożony w Urzędzie Marszałkowskim
Wartość projektu ogółem: 1.021.485,85 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 366.463,00 zł
Nr umowy: 00041-6922-UM0600129/11
Data zawarcia umowy: 09.08.2011 r.
Opis projektu: Poprawa stanu dróg i chodników poprzez przebudowanie drogi powiatowej o dużym natężeniu ruchu (w tym budowę chodnika). Realizacja operacji wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.
Data otrzymania środków: 01.06.2012 r.

pr00BAJKOWA AKADEMIA KREATYWNEGO ROZWOJU

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/9.1.1/ I /10
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.01.01-12-015/10
Wartość projektu ogółem: 432.983,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 368.035,55 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-12-015/10-00
Data zawarcia umowy: 06.07.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 17 dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3-5 lat zamieszkałych na terenie gminy Tomice, w szczególności w miejscowości Woźniki i jej najbliższych okolicach.
Szczegółowy rodzaj wsparcia: prowadzenie zajęć przedszkolnych (zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, tańca kreatywnego, informatyczne).
Data otrzymania środków: 04.05.2012 r.

pr00DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA KONKURSU NA MASKOTKĘ KARPIA WRAZ Z WYSTAWĄ, SPŁYWU KAJAKOWEGO, DOŻYNEK GMINNYCH POŁĄCZONYCH Z RAJDEM ROWEROWYM ORAZ WYCIECZKI TURYSTYCZNO – KRAJOBRAZOWEJ PO DOLINIE KARPIA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków III: 06.04.2011 r. – 04.05.2011 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 03/02/MP/2011
Data złożenia wniosku: 04.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 23.116,91 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 15.200,00 zł
Numer umowy: 0056-6930-UM640313/11
Data zawarcia umowy: 22.12.2011 r.
Opis projektu: Dni Gminy Tomice to cykl imprez w skład, których wchodziła organizacja: konkursu na maskotkę Karpia wraz z wystawą prac, spływu kajakowego, dożynek gminnych, rajdu rowerowego oraz wycieczki turystyczno – krajoznawczej po Dolinie Karpia.
Data otrzymania środków: 30.04.2012 r.

pr00ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W CENTRUM WITANOWIC POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Odnowa i rozwój wsi
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków II: 08.04.2010 r. – 07.05.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 00016-693
Data złożenia wniosku: 07.05.2010 r.
Status projektu: wybrany przez LGD Dolina Karpia do dofinansowania
Wartość projektu ogółem: 409.266,74 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 228.453,00 zł
Nr umowy: 00016-6930-UM0630709/10
Data zawarcia umowy: 20.06.2011 r.
Opis projektu: Rozwój infrastruktury publicznej w centrum Witanowic, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej.
Data otrzymania środków: 03.04.2012 r.

pr00WYDANIE ULOTEK I FOLDERU W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ – GMINA TOMICE W DOLINIE KARPIA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków II: 08.04.2010 r. – 07.05.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 11/08/MP/2010
Data złożenia wniosku: 07.05.2010 r.
Status projektu: wybrany przez LGD Dolina Karpia do dofinansowania
Wartość projektu ogółem: 13.448 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 7.525,00 zł
Nr umowy: 00182-6930-UM0640695/10
Data zawarcia umowy: 10.03.2011 r.
Opis projektu: Wprowadzenie na rynek wydawnictw promujących Gminę Tomice poprzez wydanie w serii wydawniczej „Gmina Tomice w Dolinie Karpia” czterech ulotek promujących jej walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe oraz folderu – informatora będącego monograficznym kompendium wiedzy o Gminie Tomice.
Data otrzymania środków: 09.01.2012 r.

pr00MODERNIZACJA KOTŁOWNI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ REMIZY W RADOCZY

Nazwa programu: „Małopolskie Remizy 2011”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: ……
Data złożenia wniosku: 09.03.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 58.843,51 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 11.500,00 zł
Nr umowy: II/75/SR/1568/11
Data zawarcia umowy: 26.07.2011 r.
Opis projektu: Wymiana kotła ogrzewającego budynek w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem obiektu oraz przeprowadzenie prac mających na celu zagospodarowanie otaczającego terenu w tym: remont placu manewrowego, remont dojścia do budynku, remont odprowadzenia wód opadowych. Dodatkowo został przeprowadzony remont pomieszczeń zarządu i świetlicy strażackiej.
Data otrzymania środków: 22.12.2011 r.

pr00PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW POD NAZWĄ „TRADYCJE I RZEMIOSŁO W DOLINIE RZEKI SKAWY”

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków II: 08.04.2010 r. – 07.05.2010 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
Nr wniosku: 03/02/MP/2010
Data złożenia wniosku: 05.05.2010 r.
Status projektu: wybrany przez LGD Dolina Karpia do dofinansowania
Wartość projektu ogółem: 7.630,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 5.300,00 zł
Nr umowy: 00161-6930-UM0640690/10
Data zawarcia umowy: 23.02.2011 r.
Opis projektu: Zorganizowanie cyklu warsztatów tj, pieczenia chleba, wyrobu masła, rzeźbienia w drewnie i glinie oraz wikliniarskich, których celem jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, a także podkreślenie wartości zanikającego rzemiosła jako tradycji żywej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, wartej wspierania i zachowania w czasach obecnych.
Data otrzymania środków: 04.11.2011 r.

pr00BUDOWA SIECI PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Odnowa i rozwój wsi
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków I: 28.12.2009 r. – 26.01.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 07/02/O/2009
Data złożenia wniosku: 26.01.2010 r.
Wartość projektu ogółem: 60.840,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 37.400,00 zł
Nr umowy: IX/B/234/SW/10.
Data zawarcia umowy: 12.01.2011 r.
Opis projektu: Wybudowanie ogólnodostępnych placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, Szkole Podstawowej w Radoczy, Szkole Podstawowej w Woźnikach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach oraz wyposażenie placów zabaw w zestawy zabawowe (zjeżdżalnia, 3 wieże, pomost wiszący, pomost łukowy, 2 pomosty skośne długie, przeplotnia, drabinka skośna) oraz tablice z regulaminem placu zabaw.
Data otrzymania środków: 20.07.2011 r.

pr00FESTIWAL OBRZĘDÓW I TRADYCJI W DOLINIE KARPIA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków I: 28.12.2009 r. – 26.01.2010 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
Nr wniosku: 09/06/MP/2009
Data złożenia wniosku: 26.01.2010 r.
Wartość projektu ogółem: 18.594,80 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 9.000,00 zł
Nr umowy: 00051-6930-UM0640405/10
Data zawarcia umowy: 30.12.2010 r.
Opis projektu: Zorganizowanie przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice cyklu imprez związanych ze zwyczajami i obrzędami oraz kultywowaniem tradycji tj. konkursu na tradycyjną Palmę Wielkanocną, pokazu potraw wielkanocnych, warsztatów malowania pisanek, Dożynek Gminnych, wieczoru andrzejkowego, pokazu potraw wigilijnych połączonego z konkursem kulinarnych „Karp pod różnymi postaciami”, konkursu na najpiękniejsze ozdoby świąteczne i choinkowe, koncertu najpiękniejszych kolęd i pastorałek, warsztatów robienia stroików świątecznych oraz wydanie broszury kulinarnej „Najsmaczniejsze potrawy bożonarodzeniowe”.
Data otrzymania środków: 30.05.2011 r.

pr00W PODRÓŻY PRZEZ ŚWIAT

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/9.5/ I /10
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.05.00-12-255/10
Wartość projektu ogółem: 47.866,97 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 47.866,97 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-12-255/10-00
Data zawarcia umowy: 20.09.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 50 dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. Szczegółowy rodzaj wsparcia: 52 godziny zajęć dla dzieci w oparciu o program „Mały odkrywca – Przygoda na bezludnej wyspie”, poznanie innych kultur, ćwiczenia z pisania, poznawanie nauk przyrodniczych.
Data otrzymania środków: 04.03.2011 r.

pr00POCZYTAJ MI MISIU!

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/9.5/ I /10
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.05.00-12-254/10
Wartość projektu ogółem: 33.763,79 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 33.763,79 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-12-254/10-00
Data zawarcia umowy: 20.09.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 25 dzieci w wieku 3-4 lata, uczęszczające do punktu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. Szczegółowy rodzaj wsparcia: szkolenie nauczycieli z przedszkola, warsztaty dla przedszkolaków w oparciu o program „Mały odkrywca – Zaczarowany Zajączek”, warsztaty dla rodziców dot. psychologii dziecka oraz pracy z dziećmi w domu.
Data otrzymania środków: 03.03.2011 r.

pr00W PODRÓŻY PO ŚWIECIE!

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Nr konkursu: POKL/9.5/ I /10
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: POKL.09.05.00-12-282/10
Wartość projektu ogółem: 48.041,08 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 48.041,08 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-12-282/10-00
Data zawarcia umowy: 20.09.2010 r.
Opis projektu: Grupa docelowa: 45 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Witanowicach. Szczegółowy rodzaj wsparcia: szkolenie nauczycieli z przedszkola, warsztaty dla przedszkolaków w oparciu o programy „Mały odkrywca – Przygoda na bezludnej wyspie” i „Zaczarowany Zajączek”, warsztaty dla rodziców dot. psychologii dziecka oraz pracy z dziećmi w domu.
Data otrzymania środków: 03.03.2011 r.

pr00REMONT DROGI GMINNEJ k/GIMNAZJUM W TOMICACH

Nazwa programu: Modernizacja dróg gminnych
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nabór wniosków: do 22.02.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość projektu ogółem: 468.846,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 81.835,77 zł
Nr umowy: II/149/TK/1167/10
Data zawarcia umowy: 01.06.2010 r.
Opis projektu: Wykonanie nawierzchni, chodnika, przebudowa przepustu, wymiana oświetlenia ulicznego, inne prace niezbędne do realizacji inwestycji.
Data otrzymania środków: 17.11.2010 r.


pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych w formie nauki pływania w 2010 roku – „Już pływam”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nabór wniosków: do 19.02.2010 r.
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość projektu ogółem: 26.360,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 11.050,00 zł
Nr umowy: I/511/ES/834/10
Data zawarcia umowy: 12.04.2010
Opis projektu: 60 uczniów z 4 szkół podstawowych, nie umiejących pływać, zostało objętych na krytej pływalni bezpłatną nauką pływania w wymiarze 20 godzin. Cele projektu: nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających z kąpielisk, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, podniesienie sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Data otrzymania środków: 17.06.2010 r.


pr00RADOSNA SZKOŁA

Nazwa programu: Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
Instytucja wdrażająca: Wojewoda Małopolski
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Miejsce realizacji, nr umowy, kwota dofinansowania i wkład własny wnioskodawcy:
Szkoła Podstawowa w Radoczy; 133/352/MZ/1/ZA/2009; 6 000,00 zł; wkład własny rzeczowy
Szkoła Podstawowa w Witanowicach; 133/351/MZ/1/ZA/2009; 6 000,00 zł; wkład własny rzeczowy
Szkoła Podstawowa w Woźnikach; 133/350/MZ/2/ZA/2009; 6 000,00 zł; wkład własny rzeczowy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach; 133/353/MZ/1/ZA/2009; 12 000,00 zł; wkład własny rzeczowy
Opis projektu: Projekt zakładał utworzenie odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego poprzez urządzenie miejsc zabaw w szkołach połączone z zakupem pomocy dydaktycznych. Ich zadaniem było zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw został wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Zostały też wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne. Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko posiada możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służy temu obszar sali, w którym znajdują się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań , ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji.
Data otrzymania środków: 07.05.2010 r.