Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty w trakcie realizacji

Projekty w trakcie realizacji

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 07.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 647.886,27 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 295.250,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.181.2021.SS
Data zawarcia umowy: 06.12.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje remont drogi gminnej ul. Podlesie Nr 470365K w Tomicach (odcinek w km od 0+010 do 0+992). Polega on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy oraz remoncie istniejącego odwodnienia tj. rowy, czyszczenie przepustów, wykonanie ścianek czołowych przepustów i przebudowa przepustów.
Data otrzymania środków:

pr00BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W WOŹNIKACH – ETAP 1

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 21.04.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 138.277,53 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 41.700,00 zł
Numer umowy: II/355/SI/3481/21
Data zawarcia umowy: 31.11.2021 r.
Opis projektu:Projekt zakłada powstanie centrum rekreacji w Woźnikach – etap 1. Realizacja związana będzie z budową placu rekreacyjnego z urządzeniem typu street workout oraz siłowni zewnętrznej w układzie trzech urządzeń zewnętrznych podwójnych.
Data otrzymania środków: ………. r.

pr00„RODZINNE PIKNIKI RYBNE – CZYLI ORGANIZACJA WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH DZIEDZICTWO KULTUROWE DOLINY KARPIA”

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 1/5/2020
Data złożenia wniosku: 22.06.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 30.180,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 25.000,00 zł
Numer umowy: 00069-6523.2-SW0610024/21
Data zawarcia umowy: 01.03.2021 r.
Opis projektu:Projekt zakłada organizację 6 wydarzeń (pikników). 3 zostaną zorganizowanych w roku 2021, a 3 w roku 2022. Na każdym pikniku będą prowadzone animacje, rodzinne turnieje, mini spektakle oraz wspólne biesiadowanie przy dobrej muzyce w wykonaniu animatorów. Nie zabraknie także zabawy na zamku dmuchanym oraz degustacji ryb. Podczas poszczególnych wydarzeń ważną rolę odegra promocja oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.
Data otrzymania środków: ………. r.

pr00MALUCH + 2021 W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2021
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 03.11.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 154.786,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 11.520,00 zł
Numer umowy: 42/M2/2021
Data zawarcia umowy: 28.05.2021 r.
Opis projektu: Projekt zakłada zapewnienie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Tomicach.
Data otrzymania środków: ….. r.

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 05.12.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 17.720,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 16.800,00 zł
Numer umowy: 64/113/121
Data zawarcia umowy: 01.02.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (4 grupy – 66 osób) w dwóch edycjach wiosennej 18.01.2021-25.06.2021 i jesiennej 1.09.2021-24.12.2021. Stanowi on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: ………. r.

pr00DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE GMINY TOMICE I MIASTA TRSTENA

Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Stowarzyszenie „Region Beskidy”
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: INT/EB/BES/1/VI/A/0228
Data złożenia wniosku: 05.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 22.167.22 euro
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 18.833,63 euro
Numer umowy: 66/BES/PL-SK
Data zawarcia umowy: 21.01.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje wydanie materiałów promujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy tomice i Miasta Trstena tj. wydanie albumu fotograficznego promującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Tomice oraz jej partnera, druk pocztówek promujących miejscowości z gminy Tomice i miasta partnerskiego i aktywizacja i zainteresowanie najmłodszych poprzez wydanie karty memory, prezentujących ptaki tomickich stawów i dziedzictwo kulturowe gm. Tomice oraz puzzli z przyrodniczą fotografią oraz zorganizowanie plenerowej wystawy fotograficznej z wernisażem i konkursu plastycznego dla lokalnej społeczności.
Data otrzymania środków: ………. r.

pr00RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – UTWORZENIE TRZECH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.09.02.01-12-0691/19
Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.939.654,52 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.722.374,52 zł
Numer umowy: RPMP.09.02.01-12-0691/19-00
Data zawarcia umowy: 21.05.2020 r.
Opis projektu: Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 dzieci (50 dziewcząt, 70 chłopców), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (1dz, 2ch), 7 dzieci (1dz, 6ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 80 dzieci (30dz, 50ch) z rodzin dysfunkcyjnych, 12 dzieci (6dz, 6ch) z rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz ich rodziców tj. 60 os (45 kobiet, 15 mężczyzn), poprzez utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice tj. 2 placówek w Tomicach oraz 1 placówki w Woźnikach, organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci, oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych w terminie do 30.05.2023 r. Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo -wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich. Wsparcie kierowane jest do 100 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,tj. do 120 dzieci (50dz, 70ch) w wieku 6-18 lat, w tym 3 dzieci (1dz, 2ch) z niepełnosprawnościami oraz do ich 60 rodziców (45 K, 15 M). Wsparcie kierowane jest również do 3 nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego tj. dwóch placówek w Tomicach oraz jednej placówki w Woźnikach w Gminie Tomice. Zadania w proj. będą realizowane od 01.06.2020 r do 30.05.2023 r.
Data otrzymania środków: …..

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: IXH/62/EK/17
Data zawarcia umowy: 20.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: …..

pr00WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE

Nazwa programu: LIFE – IP Małopolska / LIFE 14 IPE PL021
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 90.009,00 euro (70.000.000,00 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.946,00 euro (42.000.000,00 zł)
Numer umowy: IXA/784/SR/16
Data zawarcia umowy: 05.12.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego poprzez podjęcie działań m.in. utworzenie sieci Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań, a także wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię.
Data otrzymania środków: …..