logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / RODO / Klauzule informacyjne / Transmitowanie obrad

Transmitowanie obrad

Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych w związku z transmitowaniem i utrwalaniem obrad Rady Gminy TOMICE za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Gminy w Tomicach są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane w sieci Internet.

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas utrwalenia obrad Rady Gminy Tomice (dalej „dane osobowe obrad”) jest Gmina Tomice, kontakt: ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, tel. 33 823 35 98, e-mail: gmina@tomice.pl (dalej „Administrator”)
 2. W sprawie danych osobowych obrad, każda osoba posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail iod.gmina@tomice.pl
 3. Dane osobowe obrad są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych obrad jest:
 • 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
 1. Odbiorcą danych osobowych obrad są:
 • Podmioty świadczące obsługę serwisową systemu rejestracji obrad
 • Administrator Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomice
 • Podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową Urzędu Gminy w Tomicach
 • Pracownicy Urzędu Gminy w Tomicach odpowiedzialni za archiwizację oraz udostępnianie nagrań na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tomice.

Ponadto dane osobowe obrad, zgodne z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zostaną powszechnie udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice.

 1. Dane osobowe obrad przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych obrad, każdej osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 3. prawo żądania dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO)
 4. prawo żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO)
 5. prawo żądania ich usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO)
 6. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania (zgodnie z art. 18. RODO)
 7. W związku z przetwarzaniem danych obrad, osobie której dane dotyczą nie przysługują prawa:
 • do sprzeciwu, które na mocy art. 21 ust. 1 RODO jest możliwe do realizacji w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • do przenoszenia danych, które na mocy art. 20 RODO jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub
  w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO
 1. Aby skorzystać ze swoich praw, należy złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania) do Administratora. Administrator może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji osoby w związku z obsługą złożonego wniosku.
 2. Każdej osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Gromadzenie danych osobowych obrad jest wymogiem ustawowym.
 4. Dane osobowe obrad nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe obrad nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. decyzje wynikające z działania programu komputerowego oraz dane osobowe obrad nie będą podlegały profilowaniu czyli takiej formie zautomatyzowanego (komputerowego) przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby.