Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 XXXI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Tomice w Tomicach, ul. Wadowicka 51.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2016/2017.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach,
b) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach,
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Tomice do Projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”,
f) ustanowienia Klastra Energii Wisła,
g) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
h) zmiany uchwały Nr XXII/165/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski sołtysów.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Gminy Tomice.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.