Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXVIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Wręczenie dokumentów powierzenia stanowiska dyrektora: Szkoły Podstawowej w Radoczy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice,
b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) uchwalenia ”Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2018-2020”,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Radocza stanowiącej działkę nr 1376/10,
e) zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lgota, z przeznaczeniem na cele publiczne,
f) zmiany uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
g) petycji dotyczącej „skuteczniejszej prewencji w kierunku mieszkańców gminy, w sprawie bezpieczeństwa”,
h) petycji dotyczącej „zwiększenia stopnia gazyfikacji gminy Tomice”,
i) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski sołtysów.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Gminy Tomice.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.