Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXVII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXVII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 1 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 14.15 XXVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Tomice za 2016 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach w za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za 2016 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach,
b) zmiany uchwały Nr XXIV/174/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
c) zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach,
d) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku,
e) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice,
f) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023,
g) powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Gminy Tomice w zakresie dróg gminnych,
h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wadowice na realizację zadania w zakresie dróg gminnych,
i) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Tomice instrumentem płatniczym,
j) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
k) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023,
m) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2016 rok,
n) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tomice z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2016 rok,
o) petycji dotyczącej „skuteczniejszej prewencji w kierunku mieszkańców gminy, w sprawie bezpieczeństwa”,
p) petycji dotyczącej „uproszczenia ułatwiającego mieszkańcom korzystania z efektów pracy komisji Rady Gminy”,
q) petycji dotyczącej „poprawy sposobu załatwienia petycji w sprawie wprowadzenia bardziej szczegółowej podstawy do działania Rady Gminy tj. Regulaminu Organizacyjnego Rady Gminy”.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
12. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Gminy Tomice.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie obrad.